Svensk Kooperations årskrönika: Det kooperativa året 2023

År 2023 närmar sig sitt slut och Svensk Kooperation gör en återblick på vad som har hänt. Har du koll på det kooperativa 2023? Följ med oss när vi blickar tillbaka på året som gått. 

Kunskap om kooperation

Okunskapen om kooperation är stor och det finns inte heller så mycket samlad fakta och statistik om kooperationen i Sverige. Svensk Kooperation jobbar därför med att ta fram och sprida fakta. När Svensk Kooperation lanserade sin årliga flaggskeppsrapport visade den att den kooperativa sektorn fortfarande står stabilt. Trots ett allt mer ansträngt geopolitiskt och ekonomiskt läge fortsätter kooperationen att öka sin årliga omsättning. Omsättningen under förra året var över 600 miljarder kronor, och sektorn sysselsätter närmare 100 000 personer. Uppgifterna i rapporten bekräftar det som forskare sedan tidigare belagt, nämligen att kooperativa och ömsesidiga företag är motståndskraftiga och bra på att klara ekonomiska kriser.

I början av året uppmärksammade Svensk Kooperation också en internationell jämförelse. Sverige har sju kooperativa och ömsesidiga företag med på World Cooperative Monitor, en global rapport som rankar världens 300 största kooperativa och ömsesidiga företag.

Under året har Svensk Kooperation också tagit fram nya siffror om kooperationens del i hushållens ekonomi. Siffrorna visar att kooperation spelar en betydande roll på den svenska konsumentmarknaden. Nära en femtedel av utgifterna i ett genomsnittligt hushåll kan härledas till köp av produkter och tjänster från kooperativa och ömsesidiga företag.

I samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars gjorde Svensk Kooperation en jämställdhetsgranskning som jämförde de största kooperativa företagen och börsbolagen i Sverige. Granskningen visade att de kooperativa företagen har dubbelt så många kvinnor på vd- och ordförandeposten som börsbolagen.

Kooperation i politiken

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen, och vi vänder oss först och främst till politiker och beslutsfattare på nationell nivå.

Sveriges motståndskraft och beredskap i kris och krig har varit högaktuella frågor under året. Här har Svensk Kooperation lyft det faktum att en god beredskap förutsätter ett motståndskraftigt och hållbart näringsliv. Ett mer långsiktigt företagande, som ser längre än till nästa kvartalsrapport, gör oss bättre rustade som land. Svensk Kooperations ordförande Anna-Karin Hatt och vice ordförande Anders Dahlquist-Sjöberg skrev en debattartikel i denna fråga under året, där de poängterade att en hög andel starka, inhemska företag med långsiktiga åtaganden i landet ökar Sveriges stabilitet och motståndskraft, samt att de kooperativa och ömsesidiga företagen är stabila och ansvarstagande med ägare som bokstavligen har fötterna på jorden.

Frågan om hur kooperativt företagande är en viktig del i Sveriges beredskap var också ämnet när Svensk Kooperations vd-nätverk träffade Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för MSB.

Svensk Kooperations vd-nätverk träffar MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Svensk Kooperation analyserade under hösten regeringens budgetproposition och konstaterade att regeringen gör satsningar på Sverige som företagarland –­ men åtgärder som tar tillvara kooperativa företags unika motståndskraft och robusthet saknas. Svensk Kooperation efterlyser resurser och politiska initiativ från regeringen för att främja den kooperativa sektorn.

Tidigare undersökningar från Svensk Kooperation visar att det finns ett gott stöd i Sveriges riksdag för det kooperativa och ömsesidiga företagandet. De visar att riksdagsledamöter har en samsyn i att kooperation bidrar positivt till samhället samt att det är viktigt med en diversitet av olika företagsformer i näringslivet. Att riksdagsledamöter ser potential i hur kooperativa företag kan bidra mer blir också tydligt i de motioner om kooperativt företagande som lagts i riksdagen under året. Svensk Kooperation har sammanställt och analyserat alla motioner från den allmänna motionstiden under hösten 2023 som lyfter det kooperativa och ömsesidiga företagandet. Genomgången visar att riksdagsledamöterna har förslag på hur kooperativ utveckling och kunskap ska gynnas, hur kooperativa företag kan lösa bostadsbrist och öka konkurrenskraften i hela landet.

Kooperation i akademin

Kunskap om kooperativa och ömsesidiga företag bör vara självklara inslag i akademisk utbildning och forskning i Sverige. Tyvärr är det inte riktigt så, och det jobbar Svensk Kooperation för att ändra på. Under året har Svensk Kooperation bland annat skickat in ett inspel till regeringens kommande forskningspolitiska proposition. I inspelet betonas behovet av att främja forskning och utbildning om kooperation i Sverige.

Petra Lindberg och Linnea Ljungberg fick Svensk Kooperations uppsatspris.

För att öka intresset för kooperation hos studenter har Svensk Kooperation startat en tävling om den bästa kooperativa uppsatsen. Priset delades ut för tredje gången, och gick till studenterna Petra Lindberg och Linnea Ljungberg  som skrivit en uppsats om energigemenskaper som framtidslösning.

Under året har Svensk Kooperation även gjort en rapport som kartlägger svensk forskning om kooperation. Rapporten belyser att det finns många olika områden där ny forskning om kooperation skulle berika kunskapsläget. Det handlar om att dels fördjupa och bredda den befintliga forskningen, dels utforska helt nya områden. De forskare som kartläggningen fokuserar på ingår i Svensk Kooperation forskarnätverk om kooperation. Forskarnätverket samlar ett 40-tal aktiva forskare i Sverige som intresserar sig för, och skriver om, kooperation och den kooperativa och ömsesidiga företagsformen inom en mängd olika ämnen och områden.

Utbildningar och erfarenhetsutbyten för kooperationen

En viktig del i Svensk Kooperations verksamhet är att ordna utbildningar och erfarenhetsutbyten mellan våra medlemsföretag, med fokus på kooperativa frågor.

Det finns flera olika nätverk inom Svensk Kooperation för olika roller inom de kooperativa och medlemsföretagen, som exempelvis kommunikatörer, utbildningsansvariga och jurister. Under året ordnade Svensk Kooperation en första träff för ordförande i de största kooperativa och ömsesidiga företagen, och träffen blev så lyckad att ett nätverk för ordförande nu startats.

Svensk Kooperations nätverk för ordförande.

Svensk Kooperation ordnar också tematiska mötesplatser som vi kallar för kooperativa verkstäder, där personer från våra medlemsföretag får möjlighet att dela konkreta erfarenheter och praktik. Under 2023 ordnades en kooperativ verkstad kring hållbarhetsredovisning och en kring ”code of conduct” för förtroendevalda”.

I slutet av 2023 drog Svensk Kooperations uppskattade styrelseprogram Strategisk kooperativ styrning igång med en ny omgång. Utbildningen vänder sig till styrelseledamöter i stora, komplexa kooperativa och ömsesidiga företag och körs nu för sjätte gången.

En annan utbildning som Svensk Kooperation ordnat under året är Kooperationen då, nu och i framtiden. Det är en grundläggande webbutbildning för förtroendevalda och medarbetare på Svensk Kooperations medlemsföretag.

Workshop med Svensk Kooperations kodkommitté.

Svensk Kooperation är huvudman för Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag – ett ramverk för styrning av företag i den kooperativa sektorn. Koden förvaltas och utvecklas av en kodkommitté. Alla företag som har antagit den kooperativa koden beskriver i styrningsrapporter hur koden tillämpas i verksamheten. Alla årets styrningsrapporter samlas in och sammanställs av Svensk Kooperation. Styrningsrapporterna fungerar även som utgångspunkt för erfarenhetsutbyte och lärande mellan företagen för fortsatt utveckling framåt.

Internationellt samarbete

Camilla Lundberg Ney från Svensk Kooperation med Susanne Westhausen, styrelseledamot i International Cooperative Alliance.

Kooperation är som bekant en affärsmodell med stark livskraft över hela världen. Svensk Kooperation har flera internationella systerorganisationer, som vi har utbyte med på olika sätt. Under våren var Svensk Kooperation värd för ett studiebesök från styrelsen i Finlands Svenska Andelsförbund, som också fick besöka flera av våra medlemsföretag. Svensk Kooperations båda verksamhetschefer var senare under året på studiebesök hos Pellervo i Finland, som är den finsktalande paraplyorganisationen för kooperativa företag. Svensk Kooperation ordnar även mötesplatser för de personer i medlemsföretagen som är engagerade i internationella organisationer eller nätverk, och under året har flera träffar ordnats. Under en av dessa träffar fick vi besök av Susanne Westhausen som är styrelseledamot i International Cooperative Alliance samt ordförande för den europeiska paraplyorganisationen Cooperatives Europe och danska Kooperationen.

Och ett stort internationellt glädjebesked kom från FN som kraftsamlar för kooperation. FN:s generalförsamling har nämligen beslutat att år 2025 ska bli kooperationens år. Svensk Kooperation välkomnar FN:s beslut och ser fram emot att fira kooperationens år hela 2025.

Tillsammans är grejen

Verksamhetsåret 2023 har som synes varit händelserikt och intensivt för oss på Svensk Kooperation. Som opinionsbildare för den kooperativa företagsformen bidrar Svensk Kooperation med kunskap om kooperationen, påverkar och driver frågor som rör de kooperativa och ömsesidiga företagens villkor och potential. Arbetet görs i samverkan med Svensk Kooperations kooperativa och ömsesidiga medlemsföretag, och samarbetet är både inspirerande och givande.

Svensk Kooperation ser fram emot att fortsätta lyfta kooperativa frågor i samarbete med våra medlemsföretag – tillsammans är grejen!