Svensk Kooperations årskrönika: Det kooperativa året 2022

Svensk Kooperation och våra medlemsföretag är en del av den starka internationella kooperativa rörelsen, som är en positiv och progressiv kraft över hela världen.

Nu summerar vi snart år 2022 och då passar det bra att göra en återblick på vad som hänt inom Svensk Kooperation under året. Häng med på vår återblick  – kanske du upptäcker du något som du missade?

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa och ömsesidiga företagsformen och vi jobbar för att öka kunskapen om kooperation – framför allt hos opinionsbildare och politiker. Vi är också en paraplyorganisation för kooperativa och ömsesidiga företag och ordnar utbildningar och erfarenhetsutbyten för våra medlemsföretag.

Våren 2022 började som alla vet på ett ohyggligt sätt, med Rysslands oprovocerade och illegitima invasion av Ukraina. Den svenska kooperationen gav direkt ett väldigt tydligt stöd och deklarerade att vi stödjer Ukraina, Ukrainas medborgare och försvarar de universella demokratiska och kooperativa värderingarna. De kooperativa och ömsesidiga företagen skänkte också pengar till hjälporganisationer samt ordnade insamlingar för humanitär hjälp, en hjälp som också har fortsatt under hela året.

Kunskap om kooperation

– Det är ett styrkebesked att sektorn lyckats växa trots en global pandemi, säger Anders Dahlquist-Sjöberg, ordförande i Svensk Kooperation.

Okunskapen om kooperation är stor, och det finns inte heller så mycket samlad fakta och statistik om kooperationen i Sverige. Svensk Kooperation jobbar därför med att ta fram, samla och sprida fakta. Under 2022 har vi gjort vår årliga rapport om storleken på den kooperativa sektorn – och siffrorna visar att omsättningen är ständigt ökande och att den nu når över 500 miljarder kronor per år, och sektorn sysselsätter cirka 100 000 personer.

I början av året  gjorde vi också en internationell jämförelse där Sverige hamnade på elfte plats i världen när World Cooperative Monitor rankade omsättningen av världens 300 största kooperativa och ömsesidiga företag.

Under året gjorde vi också en Sifo-undersökning om allmänhetens inställning till och kunskap om kooperativt företagande. Den visade att en klar majoritet av svenskarna har en positiv inställning till kooperativa företag. Generellt sett är kunskapen om kooperativa företag låg, men både kunskapen och nyfikenheten på kooperation har ökat de senaste åren. Unga kan mindre om kooperation och vill lära sig mer.

En annan rapport om kooperation skrevs av Sophie Nachemson-Ekwall, forskare vid Handelshögskolan. Rapporten Dags att bry sig om kooperation visar på den potential och innovationskraft som finns i den kooperativa grundtanken – att göra goda affärer på ett långsiktigt hållbart sätt och att göra det tillsammans.

I samband med Internationella kvinnodagen 8 mars gjorde vi en jämförelse mellan kooperativa företag och börsbolag i Sverige där det avslöjas att kooperativa företag har mer än dubbelt så många kvinnor som börsbolagen på de ledande positionerna.

Kooperation i politiken

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen, och vi vänder oss bland annat till politikerna på nationell nivå. En undersökning bland riksdagsledamöter om deras kunskap, erfarenhet och attityd till kooperation visade på ett stort engagemang och stöd för den kooperativa företagsformen.

Tyvärr har detta inte fått genomslag i de budgetar och den politik som förts fram under året. Det behöver hända mer. Det som behövs nu är en politik som tar tillvara den potential som kooperativa företagsformen har att lösa många av de utmaningar som samhället står inför. Sverige skulle gynnas av en vassare politik för kooperation. Svensk Kooperations ståndpunkter och förslag har vi fört fram bland annat i en kommentar om den nya regeringens första budget.

Svensk Kooperation har under året träffat och haft kontakt med både ministrar och riksdagsledamöter i olika frågor. Svensk Kooperations vd-nätverk träffade under våren både näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson och landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg. Under våren ordnade vi också ett seminarium i riksdagen om kooperativa företags motståndskraft och hur näringslivet kan stödja fred och demokrati.

Alla riksdagsledamöter, ministrar och statssekreterare har också blivit uppvaktade med en hälsning från Svensk Kooperation och en ny folder om kooperationen i Sverige.

 

Kooperation i akademin

Kunskap om kooperation och ömsesidiga företag bör vara självklara inslag i akademisk utbildning och forskning i Sverige. Tyvärr är det inte riktigt så, och det jobbar Svensk Kooperation för att ändra på. Vår ordförande Anders Dahlquist-Sjöberg och vår vice ordförande Anna Karin Hatt skrev en debattartikel i denna fråga under året, där de poängterar att kunskapsutveckling och forskning om kooperation finns alla världsdelar och i många länder på ett sätt som saknas i Sverige och att Sverige riskerar att halka efter.

Debattartikeln grundar sig på den nya rapport som vi tagit fram, som berättar om de satsningar på kooperativ forskning och utbildning som nu görs i Finland, Belgien, Spanien och Kanada, och som är tänkt att kunna inspirera till ytterligare ansträngningar vid svenska universitet och högskolor för ökad kooperativ kunskapsutveckling.

Det finns dock lysande undantag i den akademiska världen i Sverige, som faktiskt satsar på kooperation. Ett sådant är SLU:s kooperationskurs, som under året fick Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling.

För att öka intresset för kooperation hos studenter har Svensk Kooperation startat en tävling om den bästa kooperativa uppsatsen. Priset delades ut för andra året, och gick till studenterna Caroline Malthed och Tuva Wrenfelt som skrivit en uppsats om Coops hållbarhetsdeklaration.

Svensk Kooperation har också ett forskarnätverk om kooperation som nu samlar över 40 forskare inom olika discipliner och från olika universitet och högskolor. Två av forskarna delade också med sig av sina kooperativa kunskaper på seminariet Forskning i fokus som Svensk Kooperation ordnade för första gången under året.

Utbildningar och erfarenhetsutbyten för kooperationen

En viktig del i Svensk Kooperations verksamhet är att ordna utbildningar och erfarenhetsutbyten mellan våra medlemsföretag, med fokus på kooperativa frågor.

Under året har en rad utbildningar genomförts. En del är favoriter som vi genomför återkommande på önskemål från våra medlemmar, som styrelseprogrammet, utbildning för förtroendevalda revisorer och valberedningsprogram.  En helt ny utbildning startade också under 2022, en grundläggande webbutbildning om kooperationen då, nu och i framtiden.

En stor och viktig mötesplats som äntligen kunde ordnas igen efter uppehåll under pandemin var Kooperativt och Ömsesidigt Affärsforum som arrangerades i juni. Forumet bjöd på både inspiration och intressanta möten, och deltagarna fördjupade sig inom två angelägna framtidsfrågor; kooperationen och unga och kooperationens roll för utvecklingen av hela Sverige.

Svensk Kooperation är huvudman för Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag – ett ramverk för styrning av företag i den kooperativa sektorn. Koden förvaltas och utvecklas av en kodkommitté. Alla företag som har antagit den kooperativa koden beskriver i styrningsrapporter hur koden tillämpas i verksamheten. Alla årets styrningsrapporter samlas in och sammanställs av Svensk Kooperation. De fungerar även som utgångspunkt för erfarenhetsutbyte och lärande mellan företagen för fortsatt utveckling framåt.

Starkt kooperativt samarbete

Verksamhetsåret 2022 har som synes varit händelserikt och intensivt för oss på Svensk Kooperation. Det är tillsammans med våra kooperativa och ömsesidiga medlemsföretag som allt görs, och samarbetet är både givande och inspirerande. En extra energipåfyllning fick också verksamhetscheferna Petra och Camilla som fick ta emot Kooperativa vänners pris för arbetet med att bygga upp och utveckla organisationen Svensk Kooperation.

Tillsammans fortsätter vi detta viktiga arbete också under år 2023!