Strategisk kooperativ styrning

Avancerad styrelseutbildning för kooperativa och ömsesidiga företag under 2020

För att stärka styrelsens förmåga att utöva ägarstyrning i stora, komplexa och konkurrensutsatta kooperativa och ömsesidiga företag har Svensk Kooperation tagit fram en specialanpassad styrelseutbildning.

Programmet heter Strategisk kooperativ ägarstyrning och är skräddarsytt utifrån de specifika utmaningar och strategiska frågeställningar som denna typ av företag möter på styrelsenivå. Programmet kombinerar ett systematiskt erfarenhetsutbyte med omfattande forskningsbaserad kunskap om styrning och ledning i stora kooperativa verksamheter.

Målgrupp

Målgruppen är styrelseledamöter och potentiella styrelseledamöter. Programmet vill särskilt bidra till att minska tiden det tar att fullt ut etablera sig i rollen som styrelseledamot.

För att få ut mesta möjliga nytta, och maximera dialog och anpassning till varje deltagares utmaningar och frågeställningar, är antalet deltagare begränsat till 14 personer vid varje utbildningstillfälle.

listProgrammet

 • Är skräddarsytt utifrån de specifika utmaningar och strategiska frågeställningar som denna typ av företag möter på styrelsenivå.
 • Kombinerar ett systematiskt erfarenhetsutbyte med omfattande forskningsbaserad kunskap om styrning och ledning i stora kooperativa verksamheter.
 • Vill särskilt bidra till att minska tiden det tar att fullt ut etablera sig i rollen som styrelseledamot.

Du har en krävande roll

Att vara styrelseledamot i kund- och medlemsägda verksamheter är krävande och ställer bland annat krav på att:

 • förstå medlemmarna/ägarna, vad de vill, och vad förändringar i medlemskapet över tid betyder för verksamheten,
 • se på ägarstyrning från flera olika perspektiv,
 • ha en bild eller idé om hur verksamheten skall utvecklas på längre sikt,
 • hitta vägar som skapar en gynnsam spänst och dynamik i samspelet med ledningen,
 • på djupet kunna förstå och dra slutsatser från finansiella nyckeltal och
 • kunna möta förändringar, förstå och dra slutsatser utifrån förändringar i övergripande strukturer, viktiga intressenters agerande och strategiska rörelser nationellt och internationellt

Programmet Strategisk kooperativ ägarstyrning sätter fokus på dessa frågor och utgår ifrån varje styrelseledamots unika uppdrag.


Så här jobbar vi tillsammans med dina nyckelfrågor

Modul 1

I den första modulen går vi på djupet kring vars och ens företag och dess utmaningar och möjligheter. Vi diskuterar vad ägarstyrning innebär i ett kooperativt företag, och vad som krävs för att samspelet mellan ägarorganisationen och den operativa tjänstemannaorganisationen ska fungera väl. Vi kommer särskilt att diskutera och analysera hur den operativa effektiviteten, finansiella styrkan och lönsamheten har utvecklats över tid i respektive företag. För utbildningen som genomförs nu år 2020 kommer modul 1 att genomföras digitalt.

Modul 2

I den andra modulen sätter vi fokus på medlemmarna/ägarna, skillnader mellan olika typer av medlemmar och vad de vill, samt vad förändringar i medlemskapet över tid kan innebära för verksamheten. Vi diskuterar också möjliga utvecklingsscenarion för respektive företag: Vilka är riskerna, möjligheterna och fallgroparna? Vad kan ett större grepp innebära, exempelvis i form av köp eller försäljning av olika delar av verksamheten, och vilka krav ställer tillväxt på företagets lönsamhet?

I denna modul diskuterar vi också förutsättningar för att få till ett produktivt och spänstigt samspel mellan styrelse och företagsledning.

Modul 3

I den tredje modulen diskuterar vi hur en kris kan uppstå och hanteras samt vilken roll som styrelsen bör och kan ta i strategiarbetet. Vi undersöker också konkret hur du kan och bör handskas med ett antal svåra situationer och dilemman som kan uppstå i styrelsearbetet.

Programmet varvar forskningsbaserad kunskap med erfarenhetsutbyte, diskussioner i plenum, och mindre sparring-grupper. I varje modul arbetar vi hela tiden med konkreta verkliga case hämtade från er som deltagare och de verksamheter ni representerar. Genom denna arbetsform säkrar vi en direkt koppling till ditt konkreta styrelsearbete.

Inför programstart intervjuas varje deltagare, för att vi på djupet skall lära känna varje deltagares unika strategiska frågeställningar och kunskapsbehov. Programmet anpassas därefter på detaljnivå så att genomförandet möter de behov som finns i deltagargruppen.

Dessutom genomförs en djupare analys av varje deltagande företag (utifrån företagets fem senaste årsredovisningar) som utgör ett viktigt underlag för de diskussioner och jämförelser vi inledningsvis gör i programmet.

Vad ger programmet?

Programmet syftar till att utveckla förmågan att utöva ägarstyrning som styrelseledamot i stora, komplexa och konkurrensutsatta kooperativa verksamheter.

Programmet ger en genomlysning av den egna verksamheten utifrån flera strategiska perspektiv och erbjuder rika möjligheter till jämförelser mellan företag med likartade förutsättningar. Genom denna analys och jämförelse identifieras utmaningar och möjligheter samt hur dessa kan mötas med olika angreppssätt utifrån ett styrelseperspektiv.

Andra viktiga fokusområden i programmet är att ge en djupare förståelse för medlemmarnas drivkrafter och perspektiv, den ekonomiska föreningen som associationsform med dess demokratiska styrform, samt omstrukturering av verksamhet (dvs köp, försäljning och finansiering av verksamhet).

Programmet innebär också ett systematiskt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan styrelseledamöter i kooperativa företag, vilket gör att var och en efter genomfört program kommer ha ett nätverk av rådgivare som består långt efter programmets slut.


En kvalificerad fakultet

Programmet leds av Gunnar Westling. Programmets fakultet har sammantaget omfattande kunskap och erfarenhet från stora komplexa verksamheter, djup förståelse för särdragen i det kooperativa företaget, och de utmaningar som kan uppstå i samspelet mellan styrelse och företagsledning. Programmet är ett samarbete med Stockholm Center för Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm.

Gunnar Westling

Gunnar Westling, Svensk Kooperation, styrelseutbildningSom forskare har Gunnar fokuserat på ledarskap, lärande och innovation i komplexa utvecklingsuppdrag. Han doktorerade vid Handelshögskolan i Stockholm 2002. På senare år har många av Gunnars uppdrag och utvecklingsarbeten handlat om styrelser och företagsledning i verksamheter som verkar i gränslandet mellan olika logiker, däribland kooperativa företag. Gunnar har mycket omfattande erfarenhet av att designa och leda strategiska utvecklingsprogram för ledare på högsta nivån, inom privat såväl som offentlig, kooperativ och idéburen verksamhet.

Filip Wijkström

Filip Wijkström, Svensk Kooperation, styrelseutbildningFilip har i 25 år forskat och studerat frågor med koppling till detta program. Filip har en omfattande kunskap och erfarenhet gällande strategiska frågeställningar i olika former av medlemsstyrda organisationer, däribland producent- och konsumentkooperationen. Som exempel kan nämnas det forskningsprojekt där den strategiska ägarstyrningen studerades utifrån medlemmarnas perspektiv i Lantmännen och Södra. Filip doktorerade vid Handelshögskolan i Stockholm 1998 och blev docent vid samma lärosäte 2001.

Stefan Einarsson

Stefan Einarsson, Svensk Kooperation, styrelseutbildningStefan doktorerade vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen Ideology being governed – Strategy formation in Civil Society. Stefans huvudsakliga forskningsintresse handlar om ledning av komplexa medlemsorganisationer samt stiftelser. Hans studier spänner från folkrörelser, arbetsmarknadens parter, stiftelser, tankesmedjor till konsument-, lant- samt skogsbrukskooperativa organisationer.

 

Susanna Alexius

Susanna Alexius, Svensk Kooperation, styrelseutbildningSusanna är ekonomie doktor och organisationsforskare med stort samhällsintresse. Olika associationsformers förutsättningar, moderna styrformers resa genom organisation och samhälle, ansvarsfrågor och värdeskapande i bred bemärkelse hör till de ämnen som intresserar henne särskilt. Vid sidan av sin forskartjänst vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm arbetar Susanna som organisationskonsult och rådgivare.

Mikael Runsten

Mikael Runsten, Svensk Kooperation, styrelseutbildningMikael har doktorerat vid Handelshögskolan i Stockholm inom redovisning och finansiering och är grundare och partner i Bild & Runsten AB, ett företag som utbildar såväl företagsledare som finansiella specialister. Hans specialområden är finansiell rapportering, finansiell analys och företagsvärdering. Mikael arbetar främst med skräddarsydda program för styrelser, ledningsgrupper, linjechefer och finansiella specialister i stora internationella företag och organisationer. Mikael har också haft flera uppdrag för kooperativa företag inom såväl lantbruk, skogsbruk, försäkring och handel.

Peter Normark

Peter Normar, styrelseutbildningPeter är ekonomie doktor, och strategisk rådgivare till styrelser och företagsledningar, främst inom den gröna näringen och kooperationen. Han har en mycket omfattande erfarenhet från att arbeta med det som kallas governance samt att planera och genomföra strategiprocesser. Andra områden som Peter arbetar med är utvärdering av styrelser.


Information och anmälan

För program under 2020

För att stärka hemtagning av programmet och dialogen i den egna styrelsen, ser vi helst minst två deltagare från varje deltagande företag. Programmet kommer att kräva närvaro vid samtliga tillfällen. Maximalt antal deltagare i programmet är 14 personer. Det är för att få bästa möjliga dialog och anpassning till kunskapsbehov och utmaningar.

infoProgramfakta

Programmet omfattar tre 2-dagarsmoduler. Utbildningen sträcker sig över en 6-månaders period.

date_rangeProgramdatum

 • Modul 1: 12–13 maj 2020 (genomförs digitalt). NYTT! Ett extra tillfälle 17-18 augusti 2020 (genomförs digitalt)
 • Modul 2: 2–3 september 2020
 • Modul 3: 16–17 november 2020

location_onPlats

Programmet genomförs som internat på LRFs kursgård Sånga-Säby, Ekerö och Vår Gård, Saltsjöbaden.

account_balance_walletProgramavgift

47 000 kronor exkl moms. Fakturering sker 30 dagar innan programstart. Resa, kost och logi ingår inte i programavgiften.

editAnmälan

Anmälan görs direkt i formuläret nedan.

mailVill du veta mer?

Kontakta

Anmäl dig här

 • Anmälan till programmet innebär följande:

  Aktivt deltagande

  Jag anmäler mig till programmet, har bokat in modulerna så att jag kan närvara vid samtliga tillfällen samt kommer att vara villig att dela med mig kring företagets årsredovisningar, viktiga utmaningar och erfarenheter.

  Resor och logi

  Kostnader för resor, kost och logi bekostas av deltagarens organisation. Vi bokar logi för deltagare då Strategisk kooperativ ägarstyrning sker på internat. Deltagare ansvarar själv för avbokning enligt kursgårdens/hotellets regler samt för eventuella kostnader vid avbokning.