Socialt och ekonomiskt hållbar modell för boende

Intervjupersonen har idag en annan roll än vid artikelns publicering.

Engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan – det är kärnvärdena som HSB står för. Med övergripande vision att vara den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boendet, arbetar den kooperativa organisationen tillsammans med sina medlemmar för att uppnå sina mål. Hela modellen bygger på de kooperativa principerna, menar Anders Lago, förbundsordförande i HSB och ledamot i styrelsen för paraplyorganisationen för kooperativa organisationer, International Cooperative Alliances.

HSB är en kooperativ demokratisk idéburen organisation, ägd av sina medlemmar. Tillsammans med sina 660 000 medlemmar, 4000 bostadsrättsföreningar och 26 regionala HSB-föreningar, bygger och förvaltar HSB boendet för mer än en miljon människor. Förutom att skapa moderna och innovativa bostäder för ett mer bekvämt boende, utgör de även en stark kraft för att bidra till en hållbar utveckling i samhället och mer klimatmedvetet byggande. Sedan starten för nästan 100 år sedan har HSB vuxit till att bli Sveriges största bostadskooperation, där vinsten är ett medel snarare än ett mål och där kooperationen är en ständig ledstjärna.

– Hela HSBs modell med bostadsrätter, som vi har arbetat med sedan 1923, är kooperativ, berättar Anders. Varje bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, en kooperativ förening, där man gemensamt äger och förvaltar sina lägenheter och fastigheter. Bostadsrättsföreningarna är sedan medlemmar och ägare av HSB-föreningarna som i sin tur äger och har inflytande över HSB Riksförbund. Modellen bygger på de kooperativa principerna – och den är en fantastisk modell för boende. Inte minst är den mycket socialt och ekonomiskt hållbar.

Gemensam grund för idag och imorgon

HSB arbetar med en kombination av medlemsverksamhet, förvaltningstjänster och nyproduktion, och som kooperativ organisation ligger fokus alltid på medlemsnytta och medlemsinflytande. Verksamheten genomsyras även av ansvarstagande för både deras boende och samhället i stort. Målet är att skapa en gemensam och långsiktigt hållbar grund som bidrar till bättre förutsättningar och villkor för boendet, både idag och i framtiden.

– Att visa på skillnaden, att vi är ett kooperativt företag, är viktigt för oss, säger Anders. Det kan handla om relativt små insatser, som att alla nyproduktionsprojekt har någon form av konstnärlig utsmyckning, eller i den större skalan, att vi använder vårt kapital till att investera i och bygga nya bostäder till våra medlemmar. Vårt medlemskap och engagemang i We Effect och vår organisation för internationell kooperativ utveckling är också ett viktigt inslag för HSB och våra medlemmar.

Att HSB är ett kooperativt företag innebär alltså ett stort medlemsfokus, där den stora skillnaden är den demokratiska uppbyggnaden och det gemensamma ägandet. Idag förvaltar HSB cirka 340 000 bostadsrättslägenheter och 25 000 hyresrätter över hela landet, och alla deras medlemmar erbjuds möjlighet till bosparande, juridisk rådgivning, förmånliga erbjudanden samt förtur till HSB:s bostäder. Dessutom har alla medlemmar en chans att påverka HSB:s riktning och utveckling genom bostadsrättsföreningarnas medlemsrepresentanter som utgör beslutande organ i de regionala HSB-föreningarna samt i den nationella organisationen HSB Riksförbund. En avgörande del i företagsmodellen är även att HSB som organisation är icke vinstdrivande, menar Anders.

– Vi har inga aktieägare som kräver avkastning, utan överskottet går i olika former tillbaka till medlemmarna, och används för att utveckla HSB och att bygga nya bostäder. Det betyder mycket, och inte minst innebär det en långsiktig hållbarhet, både rent ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Kooperation över gränserna

De kooperativa idéerna är med andra ord av stor vikt när det kommer till HSB:s filosofi. För Anders själv, är kooperationen något som ligger honom varmt om hjärtat. Som ledamot i International Cooperative Alliances styrelse; en global röst för kooperationen och dessutom en arena för kunskapsutbyte, diskussion samt opinions- och påverkansarbete för de kooperativa idéerna, arbetar han tillsammans med över 300 kooperativa medlemsorganisationer med sammanlagt över en miljard medlemmar i över 100 länder. Anders ser en stor utveckling inom global kooperation och dessutom ett internationellt ökat intresse för arbetskooperativ, som han hoppas att även Sverige kan få fler av.

– Var tionde världsinvånare är medlem i ett kooperativ, och de kooperativa företagen har 250 miljoner anställda. Dessutom är tillväxten i den kooperativa sektorn idag stor, inte minst i utvecklingsländerna. I många länder handlar det om att ersätta eller komplettera det som vi i Sverige ofta ser som samhällets insatser. I Sydamerika växer kooperativ hälso- och sjukvård snabbt. I Afrika och Asien växer nya lösningar för försäkring och banker fram. Det är en oerhört intressant utveckling.

Så hur stavas då framtiden? Kooperation, menar Anders. Han ser stora möjligheter för den kooperativa företagsformen framöver, och ställer sig positiv till kommande generationers intresse för gemensamt ägande.

– Vi inom den kooperativa sektorn har stora möjligheter. Vi har redan idag ett antal stora och starka kooperativa företag inom olika sektorer, och vi behöver bli bättre på att berätta om det. Vi har också ett växande intresse för den kooperativa idéen och ser nya företag bildas. Dessutom är den yngre generationen intresserad av att äga och jobba tillsammans.