Riksdagsmotioner om kooperation

Svensk Kooperation har gått igenom de riksdagsmotioner från den allmänna motionstiden nu under hösten 2023 som lyfter det kooperativa och ömsesidiga företagandet. Genomgången visar att riksdagsledamöterna har förslag på hur kooperativ utveckling och kunskap ska gynnas, hur kooperativa företag kan lösa bostadsbrist och öka konkurrenskraften i hela landet.

Svensk Kooperation har analyserat de motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden 2023 och som berör det kooperativa och ömsesidiga företagandet. Totalt har 20 motioner med någon slags relevans för kooperationen inkommit från fem olika partier. Förra hösten, år 2022, var det 18 motioner om kooperation.

De kooperativa motionerna spänner ämnesmässigt över flera politikområden. De handlar bland annat om behovet av att stärka och öka kunskapen om kooperativt företagande och att underlätta finansiering och rådgivning. Flera motioner rör bostadspolitik, exempelvis främjandet av kooperativa lösningar för bostadsbyggande och främjandet av kooperativa hyresrätter. Tre motioner rör energipolitik och bättre villkor för energikooperativ. En motion handlar om kooperativa företags betydelse för Sveriges säkerhet och beredskap.

Riksdagsledamöter från alla partier utom tre – Kristdemokraterna, Centerpartier och Liberalerna – har skrivit motioner som på ett eller annat sätt har en koppling till kooperativt företagande. Flest motioner om kooperation lämnades in av socialdemokratiska riksdagsledamöter.

Totalt så hade det, när den allmänna motionstiden avslutades den 5 oktober, inkommit 2 700 motioner. Det är en ökning jämfört med året innan, vilket dock var ett valår som vanligtvis brukar innebära färre motioner. Åren dessförinnan, 2015 – 2021, lämnades mellan 3 200 och 4 150 motioner in och om man bortser från valår innebär det att årets motionsskörd är den minsta på två mandatperioder.

Här följer korta sammanfattningar och länkar till alla motioner om kooperation, sorterat per parti i bokstavsordning.


Miljöpartiet

Näringslivspolitik för grön omställning och stärkt konkurrenskraft

Motion 2023/24:893 av Elin Söderberg m.fl. (MP)

Motionen tar upp näringslivspolitiken i stort. Motionärerna efterfrågar bland annat goda förutsättningar för en mångfald av företagsformer som möjliggör att bedriva verksamheter utifrån respektive verksamhetsbehov och möjligheter. Bland motionens 17 förslag finns två som rör kooperationen. Ett som föreslår att kooperativ, personalägda företag och sociala företag bör få lika goda förutsättningar som aktiebolag att få lån och ett annat förslag lyfter att skattesystemet ska underlätta för såväl personalägda och sociala företag som kooperativ vid generationsskiften.

Lättare att bilda energigemenskaper

Motion 2023/24:895 av Jan Riise m.fl. (MP)

Motionen beskriver intresset och behovet av energigemenskaper som kan bidra till lokal produktion av el och avlasta det nationella nätet. Ekonomisk förening lyfts som en form för dessa energigemenskaper. Motionärerna menar att lagstiftning och regler inte har anpassats till de förutsättningar som gör lokalt samarbete både ekonomiskt intressant och bidrar till förnyelsebar och hållbar energiproduktion. Motionärerna vill att regeringen undersöker vilka hindren är för en snabb implementering av EU:s elmarknadsdirektiv samt ger relevanta myndigheter i uppdrag att färdigställa informationsmaterial och engagera lokala energirådgivare för att stödja fortsatt utveckling av energigemenskaper. 

Ett rikare liv för äldre

Motion 2023/24:2705 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)

Motionen handlar om äldre personers möjligheter att leva ett bra liv. Bland mycket annat lyfter de behovet av fler kollektivhus eftersom det finns en efterfrågan på gemensamt boende och vill se en stimulans för att påverka utvecklingen. I punkt 52 (av totalt 67) föreslår motionärerna att en stimulans utreds för att fler kollektivhus och kooperativa hyresrätter ska byggas, t.ex. genom statliga egnahemslån.


Moderaterna

Tillsyn inom servicenäringen

Motion 2023/24:2118 av Malin Höglund och Crister Carlsson (båda M)

Motionen belyser landsbygdens utmaningar för att behålla butiker. Motionärerna lyfter att man i många byar har gått samman och bildat en ekonomisk förening för att butiken ska finnas kvar och det finns också obemannade butiker. Dessa bör inte ha samma tillsynskostnad som de stora matvarubutikerna. Motionen efterfrågar en differentiering av tillsynskostnader för butiker så att inte servicenäringen på landsbygden och obemannade butiker missgynnas.


Socialdemokraterna

Främjandet av ökad kunskap kring kooperativt företagande

Motion 2023/24:1599 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motionen framhåller att trots sektorns storlek och betydelse finns det bristande kunskaper om den kooperativa företagsformen, även inom den högre utbildningen. I motionen finns ett yrkande som rör behovet av att främja ökad kunskap och utbildning kring kooperativt företagande.

Stärkta förutsättningar för kooperativt företagande

Motion 2023/24:2367 av Karin Sundin m.fl. (S)

Motionen konstaterar att resurserna till Coompanion, som ger rådgivning till nyblivna och blivande kooperativa och ekonomiska föreningar, har fått minskade resurser över tid, trots en ökad efterfrågan. Motionärernas yrkande handlar om att säkerställa goda och långsiktiga förutsättningar för rådgivning om kooperativt företagande i hela landet.

Stärkt kooperativt företagande

Motion 2023/24:1338 av Peder Björk och Malin Larsson (båda S)

Motionen belyser den nya lagstiftningen om ekonomiska föreningar som började gälla år 2018 och är den lagstiftning som huvudsakligen styr kooperativt företagande i Sverige. Lagen har, enligt motionärerna, förbättrat förutsättningarna för företagsformen men behöver nu ses över. I motionen föreslås en översyn av möjligheten till förenklingar när det gäller att bilda, driva och avveckla ekonomiska föreningar samt om att förenkla konvertering av aktiebolag till ekonomisk förening.

Kooperationens bidrag till ett säkrare Sverige

Motion 2023/24:2511 av Kalle Olsson m.fl. (S)

Motionen belyser riskerna med att utländska investerare förvärvar strategiskt viktiga företag vars verksamhet har betydelse för Sveriges säkerhet. När traditionella ekonomiska modeller nu omprövas är den kooperativa affärsmodellen ett hållbart alternativ. Kooperativa företag klarar sig bättre än andra typer av företag i lågkonjunkturer och kriser. I motionen finns två förslag som dels handlar om att bejaka den kooperativa företagsformens möjligheter att bidra till ett säkrare Sverige, dels behovet av att lägga fast långsiktigt bra förutsättningar och nationella mål för den kooperativa och ömsesidiga företagsutvecklingen.

Rätten till mat

Motion 2023/24:2383 av Azadeh Rojhan m.fl. (S)

Motionen handlar om vikten att lyfta rätten till mat och bekämpa hunger i bistånds- och utvecklingssamarbetet genom att stärka de globala matsystemen. Småskaliga kooperativ lyfts fram som en förebild för en bättre fungerande och hållbar matproduktion. Motionärerna pekar på att kooperationen är en viktig förändringsaktör i biståndet och menar att Sverige i det internationella utvecklingssamarbetet ska stödja kooperativ utveckling och småskaliga bönder, särskilt kvinnor.

Kooperativa hyresrättsföreningars rätt att äga dotterbolag

Motion 2023/24:1591 av Louise Thunström och Azadeh Rojhan (båda S)

Motionen belyser att nuvarande lagstiftning förhindrar kooperativa hyresrättsföreningar att äga dotterbolag. Det hindrar upplåtelseformen kooperativ hyresrätt att utvecklas och det hindrar en nödvändig variation på bostadsmarknaden. Motionärerna föreslår en översyn om hur lagen om ekonomiska föreningar kan ändras så att kooperativa hyresrättsföreningar av viss storlek (antal lägenheter, omsättning alternativt balansomslutning) har möjlighet att äga samt bedriva verksamhet i dotterbolag.

Bostadspolitik

Motion 2023/24:2637 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motionen behandlar bostadspolitiken i stort och en av punkterna lyfter den kooperativa hyresrätten som en bra och spekulationsfri upplåtelseform. En väg att få fler att kunna förverkliga sina bostadsdrömmar. I motionen finns en lång rad förslag, och ett av förslagen  handlar om att skapa möjligheter till ett socialt och tryggt boende där de boende har inflytande genom den kooperativa hyresrätten.

Bättre villkor för energikooperativ

Motion 2023/24:1964 av Tomas Kronståhl m.fl. (S)

Motionen vill att fler ska intressera sig för, och investera i sol, el och/eller vindkraft tillsammans med andra. Energiproduktion i kooperativ form skulle, enligt motionären, kunna vara en viktig pusselbit i den småskaliga energiproduktionen av förnybar energi. Motionärernas förslag går ut på att utreda en ändring i svensk lagstiftning som förbättrar de ekonomiska villkoren för produktion och konsumtion av förnybar energi i kooperativ form.

Översyn och förändring av regler kring energi, anläggningsbegrepp och nätkoncession

Motion 2023/24:1293 av Denis Begic (S)

Motionen efterfrågar en översyn av de regler som styr energiproduktion och nätkoncessioner i Sverige. I motionen nämns att flexibla nätkoncessioner som tillåter fler aktörer, inklusive lokala initiativ och kooperativ, skulle bidra till energimarknaden.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid

Motion 2023/24:2686 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motionen behandlar utgiftsområde 17 kultur, medier, trossamfund och fritid. En del handlar om civilsamhällets särart. Där nämns vikten av att kunna bilda en förening eller ett kooperativ för att lösa gemensamma behov som skiljer sig från lösningar inom ramen för marknaden, staten eller familjen.


Sverigedemokraterna

Företag med endast en ägare

Motion 2023/24:1772 av Michael Rubbestad (SD)

Motionen handlar om att en ensam person ska kunna starta företag i andra former än enskild firma. I motionen nämns ekonomisk förening som en av flera alternativa företagsformer.


Vänsterpartiet

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2023/24:2325 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motionen är Vänsterpartiets näringspolitiska partimotion som spänner över en lång rad områden och förslag. Motionärerna skriver att den kooperativa företagsverksamheten är viktig för näringslivets utveckling och föreslår en höjning av anslaget för näringslivsutveckling med 57 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag för att stödja den kooperativa företagsverksamheten. 40 miljoner kronor av ramhöjningen ska delas ut via Tillväxtverket i syfte att skapa kooperativ utveckling.

Systemfelen i den svenska skolan

Motion 2023/24:990 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motionen är en partimotion som belyser hur Vänsterpartiet ser på skolan och innehåller flera förslag för att stoppa vad de kallar för marknadsskolan. Motionärerna har ett konkret förslag som rör kooperationen, och det är att regeringen bör återkomma med förslag som innebär att endast icke vinstdrivande organisationer som ideella föreningar, stiftelser och kooperativ ska få driva fristående skolor, förskolor, vuxenutbildning och fritidshem.

En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

Motion 2023/24:2343 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motionen är Vänsterpartiets biståndspolitiska partimotion och rör en lång rad områden för att stärka Sveriges roll i världen och en förändring av den nuvarande svenska biståndspolitiken. I motionen framhålls att kooperativa jordbruk bidrar till ekonomiskt mervärde, stärker demokratiska organisationer, främjar hållbar utveckling och bekämpar fattigdom jämfört med andra former av jordbruk.

Alternativa upplåtelseformer

Motion 2023/24:1207 av Malcolm Momodou Jallow m.fl. (V)

Motionen handlar om olika åtgärder för att utveckla och bredda den svenska bostadsmarknaden, med fokus på alternativa upplåtelseformer med särskilt fokus på kooperativ hyresrätt och delningsbostäder. Motionärerna har fyra konkreta förslag som rör den kooperativa hyresrätten, nämligen 1) en översyn av lagstiftningen för att förenkla för en kooperativ hyresrättsförening att förvärva en allmännyttig fastighet när en försäljning är aktuell, att 2) se över lagstiftningen så att det blir möjligt för hyresgäster att bilda en kooperativ hyresrättsförening att ha vilande på samma sätt som en bostadsrättsförening, att 3) utreda hur de finansiella förutsättningarna för den kooperativa hyresrätten kan ändras för att tillgängliggöra upplåtelseformen för en större del av befolkningen samt 4) utreda möjligheten att inrätta en nationell samordnare kring frågor rörande kooperativa hyresrätter med syftet att arbeta långsiktigt med informations- och kunskapsutveckling samt rådgivning på nationell nivå.

Cirkulär ekonomi

Motion 2023/24:438 av Andrea Andersson Tay m.fl. (V)

Motionen handlar om att främja en cirkulär ekonomi i Sverige och globalt, och innehåller en lång rad förslag för att material och produkter ska användas mer effektivt och hållbart. Motionärerna menar att det behövs åtgärder för cirkulära affärsmodeller som bidrar till att material och produkter hålls i omlopp och nämner att en mångfald aktörer, inklusive kooperativ och  sociala företag kan bidra i det arbetet.