Regeringen, missa inte chansen att stärka Sveriges kunskap om kooperation!

Svensk Kooperation har skickat in ett inspel till regeringens kommande forskningspolitiska proposition. I inspelet betonas behovet av att främja forskning och utbildning om kooperation i Sverige.

Kooperativa och ömsesidiga företag gör ekonomisk och social nytta både för sina medlemmar och för samhället. För att Sverige inte ska missa den fulla potentialen med företagsformen behövs satsningar på forskning och kunskapsutveckling. Här sammanfattas inspelet i tre punkter.

1. Okunskap om kooperation inom akademin

Kooperativa och ömsesidiga företag är en viktig del av det svenska näringslivet där de 100 största företagen omsätter över 500 miljarder kronor årligen vilket motsvarar cirka 10 procent av Sveriges BNP. Men trots den kooperativa sektorns storlek och betydelse finns det en stor okunskap om den kooperativa företagsformen. Undervisningen om kooperation är nästintill obefintlig inom högre utbildning i Sverige, och forskningen är starkt inriktad på aktiebolagsdrivet företagande.

Svensk Kooperation uppmanar regeringen att säkerställa att den kooperativa och ömsesidiga affärsmodellen ingår i relevanta högskoleutbildningar, samt att stimulera ökad forskning om kooperativa och ömsesidiga företag.

2. Sverige halkar efter i forskning om kooperation

Internationellt ser allt fler vikten av långsiktiga och värderingsdrivna företag – som kooperativa företag. Det finns många länder där både forskningen och kunskapsutvecklingen om kooperation har kommit längre än i Sverige.

Okunskapen om kooperation riskerar leda till att den kooperativa sektorn missgynnas i reformer, lagförslag eller annan myndighetsutövning. Följden blir att den kooperativa företagsformens fulla potential och innovationskraft inte tas till vara.

Svensk Kooperation uppmanar regeringen att säkerställa att utformningen av Sveriges framtida utbildnings-, innovations- och forskningspolitik stärker, utvecklar och tar vara på den potential som finns i det kooperativa och ömsesidiga företagandet. 

3. Gynnsamma faktorer för ökad forskning och kunskapsutveckling

Forskning och undervisning om kooperation och ömsesidiga företag bör bli självklara inslag i akademin i Sverige. Här finns lärdomar från andra länders främjande av kooperation inom forskning och akademin.

I Svensk Kooperations rapport om kooperativ forskning och utbildning finns flera internationella exempel att inspireras av. Framgångsfaktorer har till exempel varit att starta kooperativa forskningscentra och att möjliggöra professurer inom kooperation.

Svensk Kooperation uppmanar regeringen att med inspiration från internationella framgångsfaktorer inkludera och stimulera kunskapsutveckling, innovation och forskning om kooperativa och ömsesidiga företag.

Läs inspelet i sin helhet här