Regeringen, lyft kooperativa företag!

När regeringen strax presenterar sin budget har Svensk Kooperation följande önskemål: Lyft den kooperativa sektorn och ta vara på den innovationskraft som kooperativa företag har – det skapar arbete, utveckling och ett motståndskraftigt Sverige.

Från Svensk Kooperations sida är förhoppningen att det ska finnas med förslag i den kommande budgeten för att stärka den kooperativa sektorn och det kooperativa och ömsesidiga företagandet.

Ett aktuellt exempel på där kooperativa företag redan idag gör skillnad men där mer kan göras gäller Sveriges beredskap och motståndskraft i kristider. Hur näringslivet och ägandet ser ut spelar nämligen roll. Regeringen har tidigare konstaterat att utländska investeringar i nationellt samhällsviktig verksamhet kan utgöra en risk. Men diskussionen borde breddas och även lyfta värdet i att Sverige har en hög andel företag vars ägare är väl förankrade i landet. En hög andel starka, inhemska företag med långsiktiga åtaganden i landet ökar Sveriges stabilitet och motståndskraft.

En god beredskap förutsätter ett motståndskraftigt och hållbart näringsliv som bidrar till att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Ett mer långsiktigt företagande, som ser längre än till nästa kvartalsrapport, gör oss bättre rustade som land. Här kan vi konstatera att de kooperativa företagen, det vill säga företag som ägs av sina medlemmar, är stabila och ansvarstagande med ägare som bokstavligen har fötterna på jorden. De medlemmar som äger de kooperativa företagen är lantbrukare, skogsägare, konsumenter, boende och försäkringstagare över hela landet.

En annan viktig fråga för regeringen är att fler ska komma i arbete och att fler företag ska startas. För att nå framgång i dessa frågor behövs den kooperativa sektorn. De kooperativa och ömsesidiga företagen utgör det demokratiska näringslivet som förenar både affärsnytta och demokratiska värderingar. Kooperativa och ömsesidiga företag är verksamma inom bostads-, välfärds-, energi-, detaljhandels- och jordbrukssektorn, för att bara nämna några. Kooperativa och ömsesidiga företag är också viktiga för den hållbara omställningen, tillskapandet av nya jobb och för att bryta segregationen och utanförskapet. Det vill säga flera av de områden som regeringen pekar ut som prioriterade. Pengar riktade till att lösa utmaningar är i grunden bra men någon måste också genomföra arbetet. Där är kooperativa och ömsesidiga företag viktiga.

Det är önskvärt att regeringens budget innehöll resurser och politiska initiativ för att främja den kooperativa sektorn och det kooperativa och ömsesidiga företagandet. Det skulle varaen viktig signal om att regeringen ser att kooperationen behövs för att lösa Sveriges utmaningar. Det finns också ett gott stöd i Sveriges riksdag för det kooperativa och ömsesidiga företagandet, där riksdagsledamöter har en samsyn i att kooperation bidrar positivt till samhället samt att det är viktigt med en diversitet av olika företagsformer i näringslivet.

Svensk Kooperation identifierar följande övergripande hinder för att ytterligare ta tillvara den kooperativa sektorns potential: allmän okunskap om den kooperativa affärsmodellen, bristande förutsättningar samt avsaknaden av en samlad politik och nationella mål för att öka den kooperativa företagsformen inom näringslivet.

Tidigare budgetpropositioner, både från denna och tidigare regeringar, har innehållit ytterst lite om kooperativa och ömsesidiga företag. Det återstår att se om budgetpropositionen som presenteras den 20 september kommer åtgärda denna brist.

Vi uppmanar regeringen att ta tillvara den potential och kraft som finns i kooperationen för att än mer bidra till att lösa Sveriges utmaningar!