De sju kooperativa principerna på svenska

Det var med syfte att definiera den gemensamma värdegrund som alla kooperativa företag vilar på, som International Cooperative Alliance (ICA) skapade de sju kooperativa principerna.

ICA är den internationella paraplyorganisationen som i över hundra år har enat, representerat och assisterat kooperativa företag runt om i världen. De sju kooperativa principer som gäller idag fastställdes år 1995 av ICA:s kongress, och samlar kooperationens gemensamma värdegrund i ett ramverk.

 

Nu har Svensk Kooperation tagit fram och fastställt en officiell översättning av de kooperativa principerna till svenska. Arbetet har skett i samverkan med Svensk Kooperations medlemsföretag och översättningen har fastställts av Svensk Kooperations styrelse. Översättningen syftar till att ligga så nära det engelska originalet som möjligt.

De 7 kooperativa principerna

 1. Frivilligt och öppet medlemskap
 2. Kooperativa företag bygger på frivilligt medlemskap och är öppna för alla som kan nyttja deras tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar – utan diskriminering avseende kön, social ställning, etnisk tillhörighet, politisk eller religiös övertygelse.

 3. Demokratisk medlemskontroll
 4. Kooperativa företag är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna, vilka aktivt deltar i fastställande av policyer och i beslutsfattande. Förtroendevalda män och kvinnor är ansvariga inför medlemmarna. Medlemmar i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst). Kooperativa företag på andra nivåer organiseras också på ett demokratiskt sätt.

 5. Medlemmarnas ekonomiska deltagande
 6. Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till det kooperativa företagets kapital och utövar demokratisk kontroll över detsamma. Åtminstone en del av detta kapital är vanligtvis det kooperativa företagets gemensamma egendom. Räntan på det insatskapital som utgör villkor för medlemskap är begränsad, om ränta över huvud taget utgår. Medlemmarna kan avsätta överskott till följande ändamål: utveckling av det kooperativa företaget (om möjligt genom reservation av medel, som åtminstone till en del ska vara bundet); förmåner till medlemmar i förhållande till deras nyttjande av det kooperativa företaget; samt stöd till annan verksamhet som godkänts av medlemmarna.

 7. Självständighet och oberoende
 8. Kooperativa företag är självständiga organisationer för självhjälp som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer, inklusive offentliga aktörer, eller skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer den demokratiska medlemskontrollen och upprätthåller den kooperativa självständigheten.

 9. Utbildning, kompetensutveckling och upplysning
 10. Kooperativa företag erbjuder utbildning och kompetensutveckling till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda, så att de effektivt ska kunna bidra till utveckling av sina kooperativa företag. De upplyser allmänheten, särskilt unga och opinionsbildare, om kooperationens särart och fördelar.

 11. Samarbete mellan kooperativa företag
 12. Kooperativa företag tjänar sina medlemmars intressen mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell nivå.

 13. Samhällshänsyn
 14. Kooperativa företag arbetar för en hållbar utveckling av samhället enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.

Tolkning, översättning och fördjupning

Svensk Kooperations översättning av de kooperativa principerna baseras främst på dokumentet Guidance Notes to the Co-operative Principles producerat av ICA 2015. Dokumentet inkluderar kapitlet Interpretation of words and phrases som särskilt legat till grund för översättningen. För den som ytterligare vill fördjupa sig i principerna på engelska och deras tolkning, är ICA:s Guidance Notes en värdefull källa.