Om kooperation

Finns det ett demokratiskt näringsliv? Svaret är ja. Kooperativa och ömsesidiga företag förenar på ett unikt sätt demokratiska värderingar med affärsnytta. De utgör också en viktig del av svenskt näringsliv. Det primära för dessa företag är inte att göra vinst utan är att göra nytta för sina medlemmar, för samhället och vår planet.

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen omsätter nära 500 miljarder kronor årligen vilket motsvarar cirka 10 procent av Sveriges BNP. Dessa framgångsrika, stora företag har närmare 100 000 anställda och finns i många olika delar av näringslivet såsom lantbruk, försäkring, boende, skog, bank och detaljhandel.

Kooperativa företag är till för sina medlemmar, och vill i första hand främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom en verksamhet som medlemmarna deltar i. Dessa företag har inte något eget vinstsyfte. Istället ses vinsten som ett medel för att tillgo­dose medlemmarnas intressen. De flesta kooperativa företag i Sverige drivs som ekonomiska föreningar.

Ömsesidiga företag är också en stor och viktig del av kooperationen i Sverige. Ömsesidiga företag kännetecknas av att de ägs av sina kunder, till skillnad från kooperativa företag som ägs av sina medlemmar. I Sverige är ömsesidiga företag vanligast inom försäkringsbranschen. I ett ömsesidigt företag blir du ägare i den sekund du tecknar en försäkring. Läs mer om ömsesidiga företag här.

Kooperation är det demokratiska näringslivet

Kooperativa företag har en affärsmodell som bygger på demokratiska fundament enligt principen en medlem – en röst. Kooperationen utgör det demokratiska näringslivet och är mer aktuell än någonsin.

Kooperativa företag har minst sju saker gemensamt. Sju principer som utgör den kooperativa värdegrunden. En demokratisk syn på deltagande, affärer och ekonomi, kan man säga. De sju principerna är internationellt fastställda av International Cooperative Alliance. Här kan du läsa den formella svenska översättningen, som fastställts av Svensk Kooperations styrelse år 2020.

Kooperation är hållbart företagande

Den kooperativa och ömsesidiga företagsformen är hållbar. Kooperativa företag är värderingsdrivna och vill göra ekonomisk och social nytta för sina medlemmar, för samhället och för planeten. Hållbarhet ingår i kärnaffären för kooperationen helt enkelt.

Kooperativa och ömsesidiga företag är ansvarstagande och långsiktiga företag. Kooperationen har också ett långsiktigt perspektiv på vinster, och förenar vinstmål med andra värden. De kooperativa företagen har tidigt tagit täten när det gäller ansvar för den globala utvecklingen och vår gemensamma miljö.

I Sverige har kooperationen länge haft en central roll för Sveriges positiva utveckling. Drivkrafterna i de kooperativa och ömsesidiga företagen är detsamma nu som för ett sekel sedan – entreprenörskap till medlemmarnas nytta, långsiktiga visioner och viljan att främja en hållbar samhällsutveckling.

Kooperation gör näringslivet mer motståndskraftigt

De kooperativa och ömsesidiga företagen är stabila och långsiktiga, med ägare som bokstavligen har fötterna på jorden. De medlemmar som äger de kooperativa och ömsesidiga företagen är lantbrukare, skogsägare, konsumenter, boende, försäkringstagare och organisationer från hela landet.

Kooperativa och ömsesidiga företag klarar lågkonjunkturer och svängningar i ekonomin bättre än andra företag visar forskningen. Kooperationen har också en stabiliserande roll världen över och kan spela en viktig roll i fredsbyggande.

Kooperation i hela landet

Kooperativa och ömsesidiga företag är viktiga aktörer för att hela Sverige ska leva. Det gäller allt från landets livsmedels- och energiförsörjning till den kooperativa butiken eller macken som ofta är navet i det lokala samhället. Det sjuder av verksamhet i landet och kooperationens potential är stor.

Varje år startas 400 nya kooperativa företag över hela landet. De nya kooperativa företagen som startas finns i många olika branscher, i storstäder som på landsbygd.

Kooperation är framtiden

Många människor i samhället idag – framförallt unga – lockas av ansvarstagande, hållbara och stabila företag. Unga visar också stort intresse för att starta företag tillsammans. Detta är en perfekt match med de kooperativa och ömsesidiga företagens idéer och värderingar. Att driva och gynna kooperativa företag handlar om att skapa medlemsnytta kombinerat med samhällsansvar.

Kooperationen är en positiv och progressiv kraft. Kooperationen bidrar till att bygga trygga, motståndskraftiga samhällen där människor är aktiva medskapare. De kooperativa företagen i Sverige har varit samhällsbärare i mer än ett sekel. Det är en gedigen grund att bygga vidare på.