Ökade affärsmöjligheter med moderniserad lag om ekonomiska föreningar

Idag, den 1 juli 2016, träder den moderniserade lagen om ekonomiska föreningar i kraft. 
Svensk Kooperation, som samlar konsument-, lantbruks- och skogsbrukskooperationen och nykooperationen, ser mycket positivt på den nya lagen.

Den nya lagsstiftningen innebär förbättringar och förenklingar som ger de kooperativa företagen bättre möjligheter att utvecklas och växa. Kooperativa företag är en viktig del av det svenska näringslivet. De 100 största kooperativa företagen i Sverige har tillsammans en omsättning på över 400 miljarder kronor, 80 000 anställda och 13 miljoner medlemskap och utgör en betydande del av arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige.

– Vi har drivit denna förändringsfråga under lång tid och välkomnar att den moderniserade lagen nu är på plats. Detta innebär avsevärt bättre villkor och affärsmöjligheter för alla kooperativa företag och gör det lättare att växa och anställa, säger Leif Linde, VD i Riksbyggen och ordförande i Fremia, som står bakom Svensk Kooperation.

En konkurrensneutral lagstiftning, beskattning och finansiering stärker de kooperativa företagen i Sverige.

De nya reglerna innebär bland annat att

  • det blir enklare att ändra stadgarna i vanliga ekonomiska föreningar samt att fatta beslut om fusion och likvidation,
  • det blir möjligt att anta investerande medlemmar som bara bidrar med kapital,
  • beloppsbegränsningen när det gäller förlagsinsatser från andra än medlemmar tas bort,
  • föreningens verksamhet i ökad utsträckning ska kunna bedrivas i delägt företag samt att
  • reglerna om föreningsstämman och styrelsen moderniseras och möjligheten att kommunicera elektroniskt med medlemmar ökar.

– Producentkooperationen och konsumentkooperationen har jobbat tillsammans med att få till stånd de förändringar som nu genomförs i lagen och gläds åt detta tillsammans. Det är också glädjande att regering och riksdag med denna lagändring markerar att de kooperativa företagen spelar en viktig roll i det svenska näringslivet, säger Anders Källström, VD i LRF som samlar de största producentkooperativa företagen i Sverige.

Lagen om ekonomiska föreningar gäller för sådana kooperativa företag som drivs som ekonomiska föreningar. En ekonomisk förening bedriver ekonomisk verksamhet i syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen. Medlemmarna ska delta i verksamheten som t ex konsumenter, leverantörer eller genom egen arbetsinsats.

Ekonomiska föreningar finns inom både producentkooperationen och konsumentkooperationen, men också i ett stort antal andra branscher som service, vård, omsorg, vindkraft och bredband.


För ytterligare information kontakta

  • 
Leif Linde, VD i Riksbyggen, ordförande Fremia, 08-698 41 01
  • 
Anders Källström, VD, LRF, 0771-573 573

Om Svensk Kooperation

Svensk Kooperation är ett partipolitiskt obundet initiativ som drivs av Fremia, KF, Folksam, OK, Fonus, Riksbyggen och Coompanion i samarbete med LRF, HSB och PwC. Syftet med Svensk Kooperation är att skapa en modern och relevant bild av kooperationen och ge en mer relevant bild av den kooperativa företagsformen samt att sätta de kooperativa företagens villkor på den politiska agendan och stärka deras konkurrenskraft och affärsmöjligheter.