Mycket kooperation i årets riksdagsmotioner

Hösten 2021 skrevs en lång rad motioner om kooperation från representanter från samtliga riksdagspartier. Över 40 motioner som rör kooperativt företagande, ömsesidiga företag, idéburen välfärd och andra kooperativa frågor såsom kooperationens roll i utvecklingsbiståndet ska nu behandlas av riksdagen.

Intresset i politiken för kooperationen är stort. I alla fall om man får döma efter antalet motioner som lades under allmänna motionstiden i Sveriges riksdag. Fler än 40 motioner har skrivits med den här typen av inriktning. Samtliga partier har på något sätt nämnt ämnet i sina motioner. 

I motionsskörden finns en lång rad spännande förslag, såsom att skapa gynnsammare villkor för kooperativa och ömsesidiga företag, en fond för idéburen vård och omsorg, förbättrade upphandlingsregler för idéburen verksamhet, förslag för att främja tillkomsten av kooperativa hyresrätter, en översyn för att utjämna ekonomiska villkor för förnybar energi i kooperativ form och att en större andel av biståndet ska avsättas till att stärka kooperativ och småskaligt jordbruk i låginkomstländer.

Nedan samlar vi information och länkar till riksdagsmotioner om kooperativa och ömsesidiga företag och den kooperativa sektorn som inkommit under den allmänna motionstiden hösten 2021. Om du vill komma direkt till listan med motioner kan du klicka här

Moderaterna

Moderaterna har ett antal motioner som framför allt rör den ekonomiska föreningen som form. En motion handlar om stärkandet av civilsamhället som argumenterar för att det behövs en lag som reglerar Idéburet offentligt partnerskap (IOP) – en samarbetsform som inkluderar ekonomiska föreningar. Motionären menar att IOP:er kan bidra till att fördjupa samarbetet mellan det ideella och det offentliga. En annan motion rör valfriheten inom hälso- och sjukvården i vilken motionären vill se över reglerna i Lagen om offentlig upphandling (LOU) för att säkerställa mångfald och göra det möjligt för fler aktörer att delta i upphandlingar, däribland kooperativ. 

Du hittar korta sammanfattningar och länkar till alla motioner om kooperation från moderata riksdagsledamöter här.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna lägger fram en lång rad förslag i årets motionsskörd som är intressanta ur ett kooperativt perspektiv. I en rad motioner föreslår partiet en fond på 300 miljoner kronor för idéburen vård och omsorg. Förslaget finns inte minst med i partiets budgetmotion för 2022 skriven av Ebba Busch m.fl. (KD), men även i motionerna som särskilt handlar om sjukvårdsbudgeten, äldrebudgeten och äldrepolitiken i bred bemärkelse. Partiet nämner kooperation som ett av flera exempel på idéburet företagande och förslaget skulle således kunna gynna bildandet av kooperativ.

I den energipolitiska budgetmotionen av Camilla Brodin m.fl. (KD) vill motionärerna främja möjligheten till egenproducerad energi. För att åstadkomma detta menar motionärerna att det behövs ekonomiska incitament för kooperativa energilösningar och exemplifierar med åtgärder som sänkt eller till och med slopad energiskatt för medlemmar som köper förnyelsebar el från kooperativa föreningar, tillåtelse till investeraravdrag för privatpersoner i kooperativa föreningar och slopad uttagsskatt för kooperativa föreningar som säljer el till självkostnadspris.

I en annan budgetmotion – med näringspolitiskt innehåll – av Camilla Brodin m.fl. (KD) menar partiet att produktionen av välfärdstjänster i enskild regi via företag, stiftelser, kooperativ och ideella organisationer bör ges lika förutsättningar som tjänster producerade i offentlig regi och att Lagen om valfrihet (LOV) kan utvecklas och förfinas både för vård, omsorg och sociala verksamheter såväl som för skola och utbildning. Slutligen föreslår i partiets biståndspolitiska motion av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) att en större andel av biståndet ska avsättas till att stärka kooperativ och småskaligt jordbruk i låginkomstländer.

Du hittar korta sammanfattningar och länkar till alla motioner om kooperation från kristdemokratiska riksdagsledamöter här.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har i sina motioner endast några omnämnanden som rör ekonomiska föreningar, men lägger inga förslag inom området. Du hittar korta sammanfattningar och länkar till alla motioner om kooperation från sverigedemokratiska riksdagsledamöter här.

Liberalerna

Liberalerna vill i sin näringspolitiska motion av Arman Teimouri m.fl. (L) underlätta för företagande, exempelvis genom att uppmuntra entreprenörskap i skolan, regelförenklingar mm. Behovet av gynnsamma villkor för socialt, ideellt, kooperativt och ömsesidigt företagande lyfts fram. Motionärerna lyfter fram att den svenska kooperationen i en internationell jämförelse utgör en liten del av näringslivet där okunskap om associationsformen, bristande förutsättningar samt avsaknaden av en samlad politik och nationella mål för den kooperativa sektorn nämns som hinder. 

Du hittar korta sammanfattningar och länkar till alla motioner om kooperation från liberala riksdagsledamöter här.

Centerpartiet

Centerpartiet har skrivit flertalet motioner som är relevanta för kooperationen. I motionen av Martin Ådahl m.fl. (C) föreslås en bred bostadssocial utredning och främjandet av kooperativa hyresrätter. Två motioner, av Ola Johansson m.fl. (C) och av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C) kräver motionärerna en översyn för att utjämna ekonomiska villkor för produktion och konsumtion för förnybar energi i kooperativ form jämfört med produktion och konsumtion för privatpersoner. I en motion av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C) som handlar om att stärka möjligheterna för kooperativa företag föreslås bland annat att kommunalt och statligt finansierad företagsrådgivning ska vara heltäckande och neutral i förhållande till de olika associationsformerna. 

Du hittar korta sammanfattningar och länkar till alla motioner om kooperation från centerpartistiska riksdagsledamöter här.

Miljöpartiet

Miljöpartiet lägger fram två intressanta förslag i motionsskörden. Nicklas Attefjord m.fl. (MP) beskriver i sin äldrepolitiska motion behovet av att utreda stimulanser så att fler kollektivhus och kooperativa hyresrätter kan byggas. Motionärerna menar att fler bör ges möjlighet att starta och driva seniorboenden med kooperativa hyresrätter och de miljöpartistiska politikerna vill därför se styrmedel som kan stödja en sådan utveckling. I en motion av Annika Hirvonen och Leila Ali-Elmi (MP) ligger fokus på att minska skolsegregationen. Motionärerna vill införa ett vinstförbud i skolan men vill samtidigt att välfungerande friskolor inte ska behöva lägga ner, utan i stället föreslås att den typen av skolor kan fortsätta bedriva skolverksamhet i annan form, exempelvis genom kooperativ.

Du hittar korta sammanfattningar och länkar till alla motioner om kooperation från miljöpartistiska riksdagsledamöter här.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna driver i ett antal motioner frågor som främjar kooperationen. I motionen av Teresa Carvalho m.fl. (S) argumenteras för att villkoren för kooperativa och ömsesidiga företag behöver stärkas, bland annat menar motionärerna att det bör läggas fast nationella mål för den kooperativa och ömsesidiga företagsutvecklingen. Azadeh Rojhan Gustafssons (S) motion handlar om att stärka möjligheten för personal att ta över och driva verksamhet genom personalägda företag och motionären föreslår en översyn av regler på en rad olika områden men lägger även egna förslag, bland annat att de som förvaltar statligt investeringskapital börinstrueras att avsätta medel för detta ändamål.

I en motion av Kalle Olsson m.fl. (S) pekar motionärerna på kunskapsbrister som finns hos unga om hur man bildar kooperativa företag, och därför bör Coompanion ges goda, och långsiktiga, förutsättningar. Inom bostadspolitiken menar Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) att dagens lagstiftning hindrar kooperativa hyresrätter att bilda dotterbolag, vilket hindrar utveckling och en nödvändig variation på bostadsmarknaden och motionärerna vill därför se över hur lagen om ekonomiska föreningar kan ändras så att kooperativa hyresrättsföreningar av en viss storlek har möjlighet att äga och driva verksamhet i dotterbolag.

Per-Arne Håkansson m.fl. (S) pekar i sin motion på bristerna i kunskap om kooperation och hänvisar bland annat till den studie som Svensk Kooperation gjort kring hur kunskap om kooperativa och ömsesidiga företag inkluderas på universitet och högskolor. Motionärerna menar också att offentligt finansierad företagsrådgivning behöver ha tillräckliga kunskaper om kooperativt företagande samt att relevanta aktörer uppdras att höja kunskapen om ekonomiska föreningar och kooperationens roll i samhället. Slutligen skriver Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) en motion om behovet av att stärka kooperativa företag och organisationer i biståndspolitiken och att biståndet i högre grad bör fokusera på att stödja småskaliga kvinnliga bönder och deras organisationer men även sätta hårdare press på partnerländer som begränsar kooperationers och miljöförsvarares möjligheter att verka.

Du hittar korta sammanfattningar och länkar till alla motioner om kooperation från socialdemokratiska riksdagsledamöter här.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har skrivit en lång rad motioner som berör kooperationen. I en motion av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) föreslår partiet att regeringen bör tillsätta en utredning om hur staten kan underlätta för arbetstagarägda företag och arbetstagarövertagande av företag som annars inte skulle kunna fortsätta sin verksamhet i glesbygd. Vidare föreslår Nooshi Dadgostar m.fl. (V) i sin näringspolitiska budgetmotion ökade anslag för stöd till kooperativ företagsutveckling och öronmärka pengar till Tillväxtverket och Almi. När det gäller bostadspolitiken kräver V bland annat i motionen av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) att regeringen utreder möjligheten att inrätta en nationell samordnare kring frågor rörande kooperativa hyresrätter samt att en utredning tittar på hur de finansiella förutsättningarna för den kooperativa hyresrätten kan ändras.

Du hittar korta sammanfattningar och länkar till alla motioner om kooperation från vänsterpartistiska riksdagsledamöter här.

Lista över alla motioner

Moderaterna

Ett stärkt och självständigt civilsamhälle
Motion 2021/22:3365 av Viktor Wärnick m.fl. (M)

Motionen handlar om stärkandet av civilsamhället. Motionärerna menar att Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en väg mot ett fördjupat samarbete mellan det ideella och det offentliga. M menar att det behövs en lag om IOP och beklagar att regeringen ännu inte lagt fram någon proposition på basis av utredningsförslaget (SOU 2019:56).

Valfrihet och mångfald inom svensk hälso- och sjukvård
Motion 2021/22:2886 av Ulrika Karlsson (M)

Motionen handlar om att se över reglerna i LOU för att säkerställa mångfald och göra det möjligt för fler aktörer att delta i upphandlingar, däribland kooperativa företag.

Stärk seniorers livskvalitet, frihet och valfrihet
Motion 2021/22:3423 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motionen handlar om att stärka villkoren för seniorer. Motionärerna menar att idéburen sektor är viktig inom välfärden generellt och för många seniorer specifikt och att idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett konkret sätt att nyttja all den kraft och kunskap som finns i den idéburna sektorn. Motionärerna menar att det behövs en översyn av den idéburna sektorns roll avseende förmåga att kunna minska den ofrivilliga ensamheten, samt att regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att i samverkan ytterligare öka kunskapen kring användningen av IOP runt om i landet.

Differentierad taxa för servicenäring och obemannade butiker
Motion 2021/22:2405 av Alexandra Anstrell (M)

Motionen går ut på att göra en översyn av tillsynskostnaderna för servicenäringen samt för obemannade butiker för att möjliggöra en differentierad taxa. Ekonomiska föreningar nämns som en form av företagande i glesbygd som berör problematiken med tillsynskostnader för obemannade butiker.

Associationsrätt
Motion 2021/22:3707 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motionen berör bl a möjligheten för företag och ekonomiska föreningar att hålla digitala stämmor.

Kulturpolitisk motion
Motion 2021/22:3374 av Viktor Wärnick m.fl. (M)

Motionen behandlar Moderaternas syn på hela kulturområdet. Ekonomisk förening omnämns som ett exempel på att kulturen kännetecknas av en mångfald av verksamhetsformer.


Kristdemokraterna

Hela Sverige ska fungera – Kristdemokraternas budgetmotion för 2022
Motion 2021/22:4221 av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motionen svarar mot budgetpropositionen 2022 och är partiets samlade budgetalternativ för 2022. I motionen anslår Kristdemokraterna 300 miljoner kronor till en fond för idéburen vård 2022 som syftar till att främja den ideella sektorns möjlighet till socialt företagande, i synnerhet välfärdstjänster. Partiet nämner kooperation som ett av flera exempel på idéburet företagande och förslaget skulle således kunna gynna bildandet av kooperativa företag. Förslaget har lagts i flera motioner från KD såsom Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 

Motion 2021/22:4172 av Ebba Busch m.fl. (KD), En äldrepolitik att lita på 

Motion 2021/22:4170 av Ebba Busch m.fl. (KD) samt En hälso- och sjukvård att lita på 

Motion 2021/22:4168 av Ebba Busch m.fl. (KD)

Utgiftsområde 21 Energi
Motion 2021/22:4195 av Camilla Brodin m.fl. (KD) 

Motionen svarar mot budgetpropositionen 2022 och berör energipolitiken (Utgiftsområde 21). I motionen driver Kristdemokraterna bättre förutsättningar för dem som vill investera i egenproducerad el och att det skulle det behövas ekonomiska incitament för kooperativa energilösningar. Partiet vill utreda vilka effekter som skulle kunna uppnås om följande förslag läggs fram: sänkt eller till och med slopad energiskatt för medlemmar som köper förnyelsebar el från kooperativa föreningar, vidare att tillåta investeraravdrag för privatpersoner i kooperativa föreningar, samt att kooperativa föreningar som säljer till självkostnadspris inte ska uttagsbeskattas.

Utgiftsområde 24 Näringsliv
Motion 2021/22:4217 av Camilla Brodin m.fl. (KD) 

Motionen svarar mot budgetpropositionen 2022 och berör näringspolitiken (Utgiftsområde 24). I motionen argumenterar KD för att öka mångfalden, stimulera initiativtagande och effektivitet i offentlig sektor och därför vill partiet att produktion av välfärdstjänster i enskild regi via företag, stiftelser, kooperativ och ideella organisationer ges lika förutsättningar som tjänster producerade i offentlig regi, samt att LOV kan utvecklas och förfinas både för vård, omsorg och sociala verksamheter såväl som för skola och utbildning.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2021/22:3882 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motionen svarar mot budgetpropositionen 2022 och berör biståndspolitiken (Utgiftsområde 7). I motionen föreslås att en större andel av biståndet ska avsättas till att stärka kooperativ och småskaligt jordbruk i låginkomstländer.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Motion 2021/22:4202 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Motionen avser hela utgiftsområde 3 om Skatt, tull och exekution. De föreslår en tillfälligt sänkt bolagsskatt för alla företag (inkl. ekonomiska föreningar) som gör investeringar under 2022.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Motion 2021/22:4163 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

Motionen svarar mot budgetpropositionen 2022 och berör utbildningspolitiken (Utgiftsområde 16). I motionen nämns behovet av ökad öppenhet om vem som ska få bedriva skola och olika organisationsformer, däribland kooperativa företag, listas som en form.

Politik för ett stärkt civilsamhälle
Motion 2021/22:4164 av Roland Utbult m.fl. (KD)

I motionen vill Kristdemokraterna underlätta för civilsamhället att delta i upphandlingar, och partiet skriver att det finns en mångfald av aktörer i välfärdssektorn, däribland kooperativ.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
Motion 2021/22:4213 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motionen svarar mot budgetpropositionen 2022 och berör den socialförsäkringar mm (Utgiftsområde 10). I motionen argumenterar KD för lägre sjuktal genom goda villkor inom arbetslivet, och att främjandet av en mångfald av vårdgivare inom offentlig sektor – privata, kooperativa och ideellt drivna – är positivt när det gäller att verka förebyggande mot sjukskrivningar.

Utgiftsområde 19 Regional utveckling
Motion 2021/22:4219 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motionen svarar mot budgetpropositionen 2022 och berör regionalpolitiken (Utgiftsområde 19). I motionen nämns kooperativ som ett exempel i social ekonomi.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Motion 2021/22:3879 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Motionen avser hela utgiftsområde 22 om Kommunikationer och berör vägar, järnvägar, flygförbindelser, sjöfart, väl fungerande postservice samt snabba tele- och datakommunikationer mm. Ekonomisk förening nämns en gång, men saknar relevans för Svensk Kooperation.


Sverigedemokraterna

Ansvarsfull associationsrätt
Motion 2021/22:2559 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motionen handlar om brottslighet där ekonomiska föreningar tas upp som en företagsform som ”utnyttjats för kriminella eller moraliskt förkastliga ändamål”.

Portal för myndigheters tjänster och webbplatser
Motion 2021/22:62 av Bo Broman (SD)

Motionen listar ett antal funktioner hos tjänsten verksamt.se, däribland hur man registrerar och avregistrerar ekonomiska föreningar. Motionären vill att en liknande portal inrättas för privatpersoner.


Liberalerna

En liberal näringspolitik för hela Sverige
Motion 2021/22:3380 av Arman Teimouri m.fl. (L)

Motionen handlar om att underlätta för företagande allmänt, att uppmuntra entreprenörskap i skolan, regelförenklingar mm. Motionärerna pekar bland annat på behovet av gynnsamma villkor för socialt, ideellt, kooperativt och ömsesidigt företagande. I motionen lyfts kooperationens liberala rötter fram, och vilken nytta kooperationen har haft för såväl sina medlemmar som för samhället som helhet. Motionärerna lyfter fram att den svenska kooperationen i en internationell jämförelse utgör en liten del av näringslivet där okunskap om associationsformen, bristande förutsättningar samt avsaknaden av en samlad politik och nationella mål för den kooperativa sektorn nämns som hinder. I motionen listas en rad saker som missgynnar kooperativa och sociala företag, bland annat upphandlingsregler och brister i lagstiftning.

Liberal sjukvårdspolitik
Motion 2021/22:4001 av Lina Nordquist m.fl. (L)

Motionen innehåller en lång rad förslag inom sjukvårdsområdet. En av de delar som motionärerna tar upp handlar om att svensk lagstiftning behöver underlätta idéburet offentligt partnerskap. Motionärerna vill att den utredning om idéburen välfärd som lades fram för regeringen för några år behöver analyseras närmare, bland annat behövs en definition av idéburen välfärd liksom att idéburen verksamhet behöver få bättre villkor i svensk upphandlingslagstiftning.

Ägarlägenheter
Motion 2021/22:2306 av Nina Lundström (L)

Motionen pekar på fördelar för bostadsbeståndet med fler ägarlägenheter. Lagstiftningen hindrar att fler ägarlägenheter kommer till stånd. I motionen beskrivs bl a att alla bostadsrättsinnehavare är delägare i en ekonomisk förening. Motionären föreslår att befintliga hyresbostäder vid ombyggnation bör kunna ombildas till ägarlägenheter och att fastighetsbildningslagen bör ändras.


Centerpartiet

Fler företag, fler jobb och stärkt konkurrenskraft i hela landet
Motion 2021/22:3686 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Centerpartiets näringspolitiska motion har ett långt stycke om de kooperativa företagens betydelse för svensk ekonomi men också behovet av värderingsstyrda företag. Motionen föreslår åtgärder för exempelvis ökade kunskaper om kooperativt företagande i utbildningsväsendet, stärkta förutsättningar för kooperativt företagande genom moderniserad lagstiftning och behovet av att tillskapa likvärdiga förutsättningar för kooperativa företag och ekonomiska föreningar vad gäller statligt kapital och rådgivning.

En ekonomiskt och socialt hållbar bostadsmarknad
Motion 2021/22:3221 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motionen handlar om behovet av politiska beslut som bidrar till en ekonomiskt och socialt hållbar bostadsmarknad och föreslår bland annat en bred bostadssocial utredning. Punkt 5 tar specifikt upp behovet att främja tillkomsten av kooperativ hyresrätt för att främja blandade upplåtelseformer och en mångfald av bostadslösningar.

Förbättrade villkor för energikooperativ
Motion 2021/22:760 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)

Motionen handlar om behovet av en översyn för att utjämna ekonomiska villkor för produktion och konsumtion för förnybar energi i kooperativ form jämfört med produktion och konsumtion för privatpersoner.

Stärkta möjligheter för medarbetarägda och kooperativa företag
Motion 2021/22:759 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)

Motionen handlar om Kooperativa företags fördelar och möjligheter som inte tas tillvara fullt ut idag. Associationsformen är omgärdad av okunskap och mytbildning. Därför behövs ökad kunskap. Statistiken om ekonomiska föreningar behöver utvecklas för att bli jämförbar med andra associationsformer för att understödja forskning på området. Motionärerna menar att kommunalt och statligt finansierad företagsrådgivning ska vara heltäckande och neutral i förhållande till de olika associationsformerna.

Rotavdrag för den ideella sektorn
Motion 2021/22:2071 av Sofia Nilsson (C)

Motionen föreslår en breddning av rotavdraget till att omfatta den ideella sektorn. Många har ett stort underhållsansvar som ägare till fastigheter och anläggningar. Med ideella sektorn innefattas föreningslivet men även ekonomiska föreningar som tagit över byns butik, liksom andra föreningar inom social ekonomi med fastigheter. 

En liberal och internationell utvecklingspolitik bortom 2030
Motion 2021/22:3247 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motionen handlar om Centerpartiets syn på utvecklingspolitiken. Mycket brett anslag. Kooperation nämns bland aktörer i utvecklingspolitiken.

Enskilda vägar
Motion 2021/22:2101 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)

Motionen pekar på att många samfällighetsföreningar inte väljer att söka omprövningsförrättning hos Lantmäteriet enligt anläggningslagen. Orsaken är höga kostnader och lång handläggningstid. Motionen föreslår att se över anläggningslagens bestämmelser i syfte att förenkla förfarandet. 

Körlämplighetsbedömning efter stroke/TIA
Motion 2021/22:3917 av Linda Modig (C)

Motionen berör åtgärder för att personer i hela Sverige ska kunna få en adekvat körlämplighetsbedömning. Motionären nämner bl a så kallade Mobilitetscenter som är behjälpliga med att göra en körlämplighetsbedömning, och ett av dessa centra som nämns drivs som en ekonomisk förening.


Miljöpartiet

Ett rikare liv för äldre
Motion 2021/22:4065 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP) 

Motionen omfattar stora delar av politiken som rör äldre personer. Bland annat föreslås behovet av att utreda stimulanser för att fler kollektivhus och kooperativa hyresrätter ska byggas. Fler bör ges möjlighet att starta och driva seniorboenden med kooperativa hyresrätter. MP vill se styrmedel som kan stödja en sådan utveckling.

Motverka skolsegregationen
Motion 2021/22:4209 av Annika Hirvonen och Leila Ali-Elmi (MP)

Motionen handlar om att motverka skolsegregationen. Ett förslag handlar om behovet av vinstförbud i skolan. För att ändå behålla välfungerande friskolor bör de kunna fortsätta existera i en annan form, som till exempel stiftelser, kooperativa företag eller så kallade svb-bolag.

Schyst internationell handel
Motion 2021/22:4216 av Camilla Hansén (MP) 

Motionen handlar om behovet av att se till att den globala handeln blir grönare, mer demokratisk och mer kooperativ, och motionären föreslår bl a att WTO reformeras i den riktningen. Det är oklart om det med begreppet kooperativ handel avses om handeln är samarbetsinriktad eller om en annan typ av kooperativ handel avses i sammanhanget.


Socialdemokraterna

Kooperationens förutsättningar
Motion 2021/22:3717 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Motionärerna pekar på behovet att förbättra villkoren för kooperativa och ömsesidiga företag eftersom de spelar en viktig roll i näringslivets tillväxt. Enligt motionärerna bör därför långsiktigt bra förutsättningar läggas fast och nationella mål för den kooperativa och ömsesidiga företagsutvecklingen tas fram.

Personalägda företag
Motion 2021/22:3735 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S) 

Motionen handlar om att stärka möjligheten för personal att ta över och driva verksamhet genom personalägda företag. Motionen föreslår en successiv och metodisk översyn av regler på en rad olika områden för att undanröja hindren och möjliggöra för anställda att ta över verksamhet. Ett konkret förslag är att de som förvaltar statligt investeringskapital, exempelvis Almi Invest, instrueras att avsätta medel enkom för detta ändamål med villkor som är anpassade för personalägda företag. Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Stärkta förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning
Motion 2021/22:3712 av Kalle Olsson m.fl. (S)

Motionärerna pekar på den låga kunskap som finns hos unga om hur man bildar kooperativa företag. Kunskapen är idag mycket låg och efterfrågan på rådgivning är stor, samtidigt som resurserna till Coompanion har minskat över tid. Därför är en viktig förutsättning för sektorns tillväxt att Coompanion ges goda, och långsiktiga, förutsättningar.

Kooperativa hyresrättsföreningars rätt att äga dotterbolag
Motion 2021/22:3722 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motionen pekar på att nuvarande lagstiftning förhindrar kooperativa hyresrätter att bilda dotterbolag, vilket hindrar utveckling och en nödvändig variation på bostadsmarknaden. Motionärerna vill se över hur lagen om ekonomiska föreningar kan ändras så att kooperativa hyresrättsföreningar av en viss storlek har möjlighet att äga och bedriva verksamhet i dotterbolag.

Ökat fokus på kooperativt företagande inom akademi och högre utbildning
Motion 2021/22:3729 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motionen handlar om brister i kunskap om kooperation och hänvisar bland annat till den studie som Svensk Kooperation gjort kring hur kunskap om kooperativa och ömsesidiga företag inkluderas på universitet och högskolor. Bland annat nämns att bristen på kunskap påverkar myndigheters och bankers agerande gentemot kooperativa företag negativt. Motionärerna menar också att offentligt finansierad företagsrådgivning, till exempel via Almi, behöver ha tillräckliga kunskaper om kooperativt företagande för att på ett likvärdigt sätt kunna inkludera företagsformen i sin rådgivning runt om i landet. Vidare föreslår motionärerna att relevanta aktörer uppdras att höja kunskapen om ekonomiska föreningar och kooperationens roll i samhället, särskilt Tillväxtverket och myndigheter som riktar sig mot högre utbildning såsom Universitets- och högskolerådet och Skolverket.

Prioritering av jordbruk och kooperation i kampen mot hunger
Motion 2021/22:3728 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Motionen handlar om att stärka kooperativa företag och organisationer i biståndspolitiken, vilken enligt motionärerna är särskilt betydelsefullt för småskaliga bönder i låginkomstländer. Motionärerna vill att biståndet bör fokusera mer på att stödja småskaliga kvinnliga bönder och deras organisationer och även sätta hårdare press på partnerländer där lagar och regleringar begränsar kooperationers och miljöförsvarares möjligheter att verka.

Bättre förutsättningar för socialt företagande
Motion 2021/22:1556 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

Motionen handlar om att sociala företag, där det kooperativa företaget nämns som en form, idag inte får samma möjligheter att utvecklas som övriga företag. Sverige ligger efter andra länder när det gäller att skapa förutsättningar för socialt företagande. Motionärerna föreslår allmänt bättre förutsättningar för sociala företag. 

Kapital i hela landet
Motion 2021/22:1285 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motionen handlar om bankstrukturen i Sverige och bygger på en rapport från Hela Sverige ska leva. De vill säkerställa att övergripande landsbygdspolitiska målet om likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd i hela landet kan uppfyllas i den snabba förändringen av bankstrukturen i landet. De nämner sparbankskontor eller andra kooperativa alternativ som lösningar för kommuner som storbankerna lämnar.

Stadsnära jordbruk och odlingar i Stockholm
Motion 2021/22:1045 av Anders Österberg (S)

Motionen handlar om att undersöka möjligheterna att underlätta för kommuner att genomföra stadsnära odlingar. Kooperativa företag nämns en gång som exempel på stadsnära jordbruk.


Vänsterpartiet

En förbättrad landsbygdspolitik
Motion 2021/22:3232 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motionen är en bred partimotion om behovet av en förbättrad landsbygdspolitik. Bland en lång rad behov identifierar motionärerna att det ökande antalet kooperativa företag har problem med att bl a få lån eftersom företagsformen i vissa avseenden har ”en lägre status” än andra företagsformer. V föreslår att regeringen bör tillsätta en utredning om i vilka former staten kan underlätta för arbetstagarägda företag samt arbetstagarövertagande av hotad produktion. 

Utgiftsområde 24 Näringsliv
Motion 2021/22:3184 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motionen svarar mot budgetpropositionen 2022 och berör näringspolitiken (Utgiftsområde 24). Motionärerna pekar på att den kooperativa företagsverksamheten är viktig för näringslivets utveckling. V föreslår ökade anslag för stöd till kooperativ företagsutveckling och öronmärka pengar till Tillväxtverket och Almi.

Hyresrätt och allmännytta
Motion 2021/22:2603 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motionen handlar bland annat om att stärka kooperativa hyresrätter och behovet av mer kunskap, rådgivning och stöd. Motionärerna vill att regeringen utreder möjligheten att inrätta en nationell samordnare kring frågor rörande kooperativa hyresrätter, med syftet att arbeta långsiktigt med informations- och kunskapsutvecklingsarbete samt rådgivning på nationell nivå. Vidare föreslås att regeringen utreder hur de finansiella förutsättningarna för den kooperativa hyresrätten kan ändras, i syfte att tillgängliggöra upplåtelseformen för en större del av befolkningen. 

En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling
Motion 2021/22:921 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motionen handlar om biståndspolitik och bland annat nämns kooperativt drivna jordbruk – ofta småskaliga – som ett viktigt alternativ till det kommersiella och industriella jordbruket som tar mindre hänsyn till miljö, klimat eller lokal fattigdomsbekämpning. Motionärerna vill att Sverige prioriterar bistånd inom jordbruk till småskaliga bönder och agroekologiska metoder.

En demokratisk och jämlik skola
Motion 2021/22:2609 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motionen handlar om behovet att demokratisera skolan. Motionärerna föreslår att regeringen bör återkomma med förslag som innebär att endast icke vinstdrivande organisationsformer som ideella föreningar, stiftelser och kooperativ får bedriva fristående skolor.

med anledning av prop. 2021/22:5 Ett förenklat upphandlingsregelverk
Motion 2021/22:4029 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motionen är ett svar på propositionen 2021/22:5 Ett förenklat upphandlingsregelverk. Motionärerna skriver bl a att Sverige av flera har ansetts som överförsiktigt till anpassning av EU:s regelverk – trots att anpassningar behövs för att ge idéburna utrymme för sin verksamhet samt för att skydda löntagares rättigheter. Motionärerna vill att regeringen återkommer med förslag om förbättringar för icke vinstsyftande idéburna företag.

Stärkt ställning för bostadsrättsinnehavare
Motion 2021/22:2608 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motionen handlar om att stärka ställningen för bostadsrättsinnehavare. I motionen nämns att bostadsrätten är en unik upplåtelseform med rötterna i den kooperativa rörelsen.