Möjligheter till mer kooperativ energi

Energimyndigheten ska nu, på uppdrag av regeringen, se över förutsättningar för energikooperativ och utreda behovet av främjande insatser. Initiativet är utmärkt, menar Svensk Kooperation, men om vi ska få mer kooperativ energi måste utredningen även se över de skatter som idag missgynnar dem som vill investera tillsammans i ett energikooperativ jämfört med enskilda personer.

Det har gått två år sedan Ryssland påbörjade sitt anfallskrig mot Ukraina. I dag vet vi vilka enorma effekter kriget haft på världen och på Sverige. Det gäller inte minst kostnad och tillgång till energi och livsmedel. Regeringen meddelade i regeringsförklaringen att de vill öka landets energiberedskap. Här har Svensk Kooperation pekat på möjligheterna till kooperativa lösningar. Om fler går samman i energikooperativ och energigemenskaper kan både produktionen och den lokala energiberedskapen öka och sårbarheten minska i hela Sverige.

Regeringen har nu gett Energimyndigheten i uppdrag att undersöka förutsättningarna för och behov av gynnande insatser för energigemenskaper. Svensk Kooperation välkomnar varmt detta initiativ från regeringen.

Det finns nämligen mycket att göra för att förbättra villkoren för energikooperativ i Sverige. Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller möjligheter för energikooperativ.

Utredningen ska titta på existerande hinder och potential när det gäller att starta energigemenskaper, Särskilt glädjande är att utredningen ska undersöka om Sverige kan göra mer för att förbättra förutsättningarna för energigemenskaper genom främjande insatser. Då okunskapen kring kooperativt företagande generellt är lågt finns det enligt Svensk Kooperation behov av främjande åtgärder såsom informationsinsatser och ökad rådgivning på området.

Ett stort problem med den mycket välkomna utredningen är dock att den uttryckligen inte ska lämna förslag på skatteområdet, trots att det ofta är just skattefrågor som framförs som ett hinder och gör att det kan vara direkt olönsamt att skapa energigemenskaper. Regeringen riskerar därför att missa målet när utredningsuppdraget inte inkluderar en översyn av skatter för energigemenskaper.

Det borde välkomnas att människor går samman för att bidra till den gröna omställningen av energisystemen– men i dag straffas istället medlemmar i energikooperativ för att de gått samman. Svensk Kooperation föreslår att regeringen breddar utredningens uppdrag och inte låter missgynnande skatteregler stå i vägen för mer kooperativ energi.

Såsom reglerna ser ut idag får en privatperson med egen villa som installerar solceller på fastighet skattereduktion för detta, hen får använda elen från solpanelerna gratis och används inte allt så får överskottet säljas, med skattereduktion för försäljningen. Detta kan jämföras med personer i en by som vill installera solceller gemensamt i ett energikooperativ. De får då enligt dagens regler ingen skattereduktion på vare sig investering eller försäljning, och får inte heller använda elen från solpanelerna för billigt utan att uttagsbeskattas. Medlemmarna måste också betala nätavgifter, energiskatt och moms på allt, om de ska nyttja koncessionspliktiga nät.

Med andra ord missgynnar dagens skatteregler energikooperativ. Fastän det borde vara precis tvärtom, att energikooperativ främjas för att öka Sveriges produktion av energi och för att skapa en bättre lokal energiberedskap i landet.