Lika villkor för företagande

För att behålla och öka mångfalden inom svenskt näringsliv måste det råda likvärdiga konkurrensvillkor mellan offentligt, kooperativt och privat företagande.

Likabehandling i affärslivet

Kooperation är en ansvarsfull ägarform som skapar också stora värden för samhället. Ändå är politikernas och lagstiftarnas kunskap om det kooperativt företagande relativt låg. Vi jobbar för att du som är politiker ska verka för en näringspolitik som behandlar alla företag lika oavsett associationsform.

I en livskraftig demokrati är det nödvändigt att alla aktörer får möjlighet att forma verksamheter som svarar mot individers och gruppers skiftande intressen och behov. Verklig valfrihet i näringslivet kräver att våra politiker skapar förutsättningar för alternativa företagsformer.

Är vi på rätt väg?

Men i Sverige släpar lagstiftning och beskattningsregler efter när det gäller ekonomiska föreningar. Entusiasm och framåtanda räcker långt, men inte ens kooperativa organisationer går att driva med enbart positivt tänkande.

För att nå en större utväxling måste beslutsfattarna skapa bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling. Förutom konkreta stimulansåtgärder, krävs också insatser som är anpassade till de specifika villkor som gäller för de kooperativa företagen.

Investerings- och utvecklingskapital

Den bristande kunskapen om företagsformen ekonomisk förening gör att kooperativa företag har svårt att få finansiering via banker och andra finansieringsinstitut. Det behövs nya finansiella instrument för att tillgodose behovet av investerings- och utvecklingskapital.

Ekonomiska föreningar är en lika riktig och viktig företagsform (eller associationsform) som aktiebolag.

Vill du veta mer om kooperativ utveckling?