Affärsidéer i tiden

Kooperativa företag berikar näringslivet i Sverige

Kooperationen ökar valfrihet och mångfald i näringslivet i Sverige. Företagen finns i många branscher, från bank och försäkring till lantbruk och bostadsbyggande.

De kooperativa företagsidéerna ligger i tiden. Allt fler vill se företag ta större samhällsansvar och återinvestera vinst i verksamheten. Dagens konsumenter vill också i allt högre grad vara med och påverka företagens inriktning och agerande. Kooperativa företag kan erbjuda allt detta.

Mer pionjäranda

Drivkrafter inom svensk kooperation har alltid varit entreprenörskap, långsiktiga visioner och viljan att främja en hållbar samhällsutveckling. Därför har också kooperativa företag ofta varit pionjärer med affärsidéer som kopierats av både det offentliga och privata näringslivet. Många av dessa vinstdrivande koncept är en naturlig och vital del av näringslivet i Sverige.

Idé om hållbarhet

När medlemmar eller kunder också är ägare breddas perspektiven. De kooperativa bolagen som inte styrs av kvartalsrapporter kan agera friare och med långsiktiga mål. Den främsta drivkraften är nyttan för medlemmarna. När det handlar om att tillgodose medlemmarnas sociala, ekonomiska eller kulturella behov, blir vinsten ett medel och inte ett mål.

Några skolexempel

Försäkringsbranschen är ett skolexempel på kundnytta. I Sverige ägs och drivs nästan alla hushållsförsäkringar i Sak-verksamheten av kundägda, ömsesidiga bolag som Folksam, Länsförsäkringar, Skandia och Dina Försäkringar. Tillsammans svarar de för cirka 80 procent av hushållens sak- och riskförsäkringar.

Tillväxtbranscher som kultur- nöje- och kommunikation har en ökande andel kooperativa företag. Dessa branscher ökar stadigt i både omsättning och antal anställda. Tillsammans med den traditionella basindustrin utgör de en viktig del av svensk marknadsekonomi.

lightbulb_outlineTips