Kooperativ rådgivning utifrån lokala behov och förutsättningar

Genom kooperativa lösningar på samhällsutmaningar kan vi rusta oss för framtiden, menar Coompanion Sveriges ordförande Gordon Hahn.

Det är med syfte att stödja och motivera människor i deras förverkligande av kooperativa idéer som Coompanion verkar för ett hållbart och gemensamt ägt företagande runt om i Sverige. Med sina 25 regionala föreningar i hela landet, erbjuder Coompanion rådgivning, processledning, finansiering och utbildning för alla som driver eller vill starta kooperativa företag. Resultatet blir fler och bättre kooperativa företag som gör maximal nytta för samhället, menar Gordon Hahn, ordförande för Coompanion Sverige.

Coompanion hjälper människor som redan driver eller vill driva demokratiskt och gemensamt ägda företag. Coompanion finns över hela landet, med 25 regionala föreningar som har 120 anställda rådgivare och över 1100 medlemsorganisationer, kooperativ, studieförbund och offentliga aktörer.

– ­Kooperativ organisering har både historiskt och i närtid varit det mest framgångsrika sättet att klara samhällsutmaningar, allt från våra basbehov till att lösa vår tids utmaningar, säger Gordon. Jag upplever att efterfrågan på kooperativa lösningar bara ökar, inte minst relaterat till ökade klyftor mellan stad och land.

För att se till att alla människor som vill har möjlighet att starta och driva ett framgångsrikt kooperativ, erbjuder Coompanion hjälp med lösningar på diverse utmaningar. Genom sitt stora nätverk av expertkunskap möjliggör de för medborgare att bolla idéer, prata finansiering och skapa en bättre organisationsstruktur – från strategi till utförande.

Kraft att påverka sitt samhälle

Gordon ser ett lika stort behov av kooperativ organisering idag som vid 1900-talets början. Han tror starkt på kraften människor har att själva påverka sitt samhälle på en lokal nivå, och att den kraften är något som ska vårdas.

– Det är alltid bland människor i lokalsamhället som utmaningar och dess lösningar växer fram och som gör att människor går samman för att tillsammans lösa behoven, säger han. På senare tid kan detta exemplifieras av de över tusen bredbandsföreningarna som drivs i konsumentkooperativ form. Nu skapas även rätt förutsättningar för andelsägda hållbara energiproducerande och konsumerande energiföretag (t.ex. kooperativa sol- och vindkraftverk). Inom välfärdsfrågorna finns alternativ till stora koncerner inom arbetsintegration, utbildning samt vård och omsorg. Här erbjuder kooperativa företag verksamheter där nöjdheten bland användare och mottagare är högre än inom både offentliga och andra privata verksamheter, främst på grund av att de som berörs av verksamheten också är med och påverkar innehållet.

För Gordon själv är de kooperativa idéerna en naturlig del av hans liv och handlande. Han trycker på vikten av att kooperation innebär möjlighet till tillväxt genom samverkan och samarbete, och att de kooperativa värdena är grunden till ett framgångsrikt företagande.

– Jag är övertygad om att kooperativ organisering av verksamheter kommer bli det naturliga sättet att driva företag och skapa entreprenörskap inom i framtiden, säger han.

Från utmaning till tillväxt

Vilka utmaningar kan den kooperativa formen hjälpa till att lösa då? Ett gemensamt verktyg för trygghetsskapande åtgärder till exempel, anser Gordon. Han menar på att hur mycket pengar det än läggs på olika enskilda organisationer, kommuner, poliser och andra viktiga instanser, måste detta organiseras ute i stadsdelar och nära människor för att få effekt.

– Det handlar om att gemensamt och tillsammans bryta destruktiva handlingar som idag påverkar ett gott liv för enskilda. Här är kooperativ organisering det självklara – det finns redan mängder av exempel på hur kooperativ organisering svarar upp mot detta.

Andra utmaningar såsom avfolkning av byar på landsbygden och den så kallade “småföretagsdöden”, där välfungerande företag riskerar att stängas ner till följd av stora pensionsavgångar är sådana som enligt Gordon kan lösas med hjälp den kooperativa företagsprincipen. Genom ett flertal glädjande exempel på hur mindre samhällen gått ihop med innovativa lösningar för att vända dåliga trender, visas fördelarna med den kooperativa idéen upp med bravur. Nöden är helt enkelt uppfinningarnas moder.

– I hela landet finns motsvarande kooperativa lösningar utifrån lokala behov av att rädda och utveckla servicelösningar, säger Gordon.

Kooperationen främjar utveckling

Coompanion drivs alltså med stor entusiasm och engagemang för den kooperativa företagsprincipen. Gordon tror att personassociationen är klart överlägsen kapitalassociationen i en värld där samhällsförändringen tydligt går mot en mer kollaborativ ekonomi. Att det dessutom läggs större vikt vid humana kompetenser och samverkan i grupp visar bara ännu tydligare att tillväxt och utveckling främjas bättre inom kooperationen.

Vad är då det bästa tipset för att driva ett framgångsrikt kooperativt företag? Att våga vara stolt över att göra det, menar Gordon.

– Vi måste i Sverige våga ändra självbilden över kooperativa företag för att sedan kunna påverka allmänheten. Detta är framtidens sätt att organiseras – och vi inom kooperativa företag äger processen!