Kooperativ kod

Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag

Kooperativa och ömsesidiga företag är en viktig del av det svenska näringslivet och samhället. Tillsammans omsätter de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen flera hundra miljarder kronor. Kooperativa och ömsesidiga företag utgör det demokratiska näringslivet, och förenar affärsnytta med demokrati.

För att ytterligare främja demokratin och tydliggöra för medlemmar och omvärld hur kooperativa och ömsesidiga företag faktiskt fungerar, har Svensk Kooperation tagit fram Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Den kooperativa koden bygger på tydliga principer och ska rapporteras enligt modellen följ och förklara.

Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag är gemensam och branschöverskridande och ska kunna tillämpas av ar alla kooperativa och ömsesidiga företag, oavsett bransch eller storlek, vilket lägger den i framkant internationellt. Det är första gången som de kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige tar en fram gemensam kod. Syftet med koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa och ömsesidiga företag och att öka transparensen samt öppenheten i styrelsens arbete.

kooperativ kod

Kodkommitté har en viktig roll

På uppdrag av Svensk Kooperations styrelse, ansvarar en utnämnd kodkommitté för koden. Kommittén har till uppgift att löpande utveckla och förvalta koden, samla in och analysera rapporter och erfarenheter från den praktiska tillämpningen av koden samt sprida goda exempel mellan de kooperativa och ömsesidiga företagen. Kommittén ska vid behov även ta fram vägledningar och fördjupningar kring de olika principerna i koden.

Kodkommittén arbetar självständigt och rapporterar till Svensk Kooperations styrelse. Ändringar av kodens principer och innehåll beslutas av styrelsen i Svensk Kooperation.

Kommitténs sammansättning

 • Anders Källström, ordförande.
 • Sofia Berg Horner, jurist, Riksbyggen.
 • Charlotte Carlsson, förbundsjurist, HSB.
 • Anna Carlström, senior rådgivare, Lantmännen.
 • Carl von der Esch, förbundsjurist, LRF.
 • Gunnar Lans, senior advisor, Landshypotek.
 • Sophie Nachemson-Ekwall, forskare, Handelshögskolan Stockholm.
 • Patrik Schinzel, chef kooperativ styrning, KF.
 • Bo Thorstorp, jurist och senior rådgivare
 • Leif Tyrén, verksamhetsledare Coompanion Värmland
 • Lars Wennberg, senior rådgivare

Vägledning i rollen som granskare

En del områden i den kooperativa koden belyses med fördjupande vägledningar, med syfte att ge stöd och goda exempel i praktiken. Hittills har en vägledning tagits fram, som handlar om rollen som granskare ur ett medlemsperspektiv. Det är en roll som i de flesta kooperativa företag kallas förtroendevald revisor och i ömsesidiga företag lekmannarevisor. Läs vägledningen här.

Med utgångspunkt i koden och vägledningen har Svensk Kooperation tagit fram ett utbildningsprogram för förtroendevalda revisorer, lekmannarevisorer och stadgereglerade granskare i kooperativa och ömsesidiga företag. Utbildningen vänder sig till dig som har någon av dessa roller, och syftar till att tydliggöra rollerna och dess ansvarsområden. Utbildningsprogrammet Förtroendevald revisor – att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv hålls löpande. Läs mer om programmet här.

Koden till grund för företagens styrningsrapporter

De företag som antagit koden tar varje år fram en styrningsrapport om hur företaget lever upp till kodens principer.

Här nedan finns de företag som hittills antagit koden och tagit fram styrningsrapporter.  Klicka på respektive företag för att läsa mer om hur respektive företag tillämpar koden och ta dig vidare till styrningsrapporterna.

Folksam Liv
Folksam Sak
Fonus
HSB
KF
Landshypotek
Lantmännen
LRF
Norra Skog
Norrmejerier
OK
OK Värmland
Riksbyggen

Vill du läsa mer om hur företagen anammat och tillämpat koden det första året? Här finns en sammanställning och goda exempel från företagen.