Kooperativ forskning och utbildning – vad kan Sverige lära av Finland, Belgien, Spanien och Kanada?

Läs rapporten om kooperativ forskning och utbildning här

 

I den här rapporten presenteras de satsningar som görs inom forskning och utbildning om kooperation i Finland, Belgien, Spanien och Kanada. Satsningar som inte görs i Sverige idag. Med rapporten hoppas Svensk Kooperation inspirera svenska universitet och högskolor till ytterligare ansträngningar för kooperativ kunskap och innovation!

Här nedan listas ett antal faktorer som verkar vara nycklar till utveckling och som med fördel kan vägleda initiativ från svenskt håll som vill öka kunskapsutveckling och forskning om kooperation och dess potential.

Så kan forskning och kunskap om kooperation ökas

• Skapa utbildnings- och forskningscentra/konsortium som samlar och bygger vidare på existerande kooperativ kunskap. Dessa kan samla aktiva forskare inom området men även andra aktörer från till exempel regional eller nationell nivå och representanter från kooperativa och ömsesidiga företag samt paraplyorganisationer.

• Uppmuntra och möjliggör aktivt deltagande för forskare och doktorander i kooperativa nätverk, centra och andra organisationer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

• Ta vara på de internationella kopplingarna och möjligheterna som finns för forskare inom den kooperativa sektorn. Internationellt erkännande kan också stärka positionen på hemmaplan.

• Bygg goda relationer mellan högskolorna och universiteten och den kooperativa sektorns främjande organisationer och paraplyorganisationer.

• Professurer inom kooperation kan finansieras av offentliga medel men också av företag inom sektorn och donationer.

• Vid större tematiska sammanhang och utbildningsprogram som berör exempelvis social ekonomi, socialt företagande, socialt ansvarstagande, nya samhällsutmaningar, nya företagsformer, innovationer, välfärdsstrategier och hållbarhet – se kooperation som en del av dessa.

• Säkerställ att de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna finns med i relevanta utbildningar, till exempel på handelshögskolor och i entreprenörskapsutbildningar.

• Skapa valbara kooperativa kurser som del av olika program med i övrigt annan inriktning.

• Det finns möjligheter för högskolor och universitet i att även erbjuda utbildningar och kurser till kooperativa och ömsesidiga företag.