Kooperativ boendeform skapar rum för alla

SKB arbetar för en långsiktigt hållbar bostadsmarknad med de kooperativa principerna som grundpelare, menar Eva Nordström, vd för SKB.

info Intervjupersonen har idag en annan roll än vid artikelns publicering.

SKB är en kooperativ hyresrättsförening med över 100 års erfarenhet där medlemmarnas engagemang är en av grundpelarna. Efter ett sekel arbetar SKB fortfarande för en långsiktigt hållbar bostadsmarknad som gör gott för såväl verksamheten och dess medlemmar som för miljön och samhället i stort. Föreningen har sedan starten präglats av de kooperativa värderingarna, berättar vd Eva Nordström.

Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) är en ekonomisk förening med syfte att bygga, förvalta och hyra ut lägenheter till sina medlemmar. Med sina 90 000 medlemmar samt över 8000 lägenheter i Stockholms stad och fem andra kommuner, är de därmed Stockholms största privata hyresrättsaktör. Föreningens verksamhet bedrivs utifrån ett flertal kooperativa principer och bidrar med hjälp av sin unika upplåtelseform, den kooperativa hyresrätten, till en större variation på bostadsmarknaden.

Kooperativ grund för gemenskap och rättvisa

Att SKB är en kooperativ hyresrättsförening innebär att de naturligt håller ett flertal kooperativa principer kära. Sedan starten 1916 har SKB utvecklats genom en gemensam idé om att äga och utveckla något tillsammans som gör gott för både medlemmarna, samhället och miljön, berättar Eva.

– Vår förening drivs utifrån kooperativa värderingar såsom rättvisa, öppenhet och möjlighet att bidra. Våra medlemmars engagemang är hjärtat i verksamheten, vare sig man är boende eller köande.

Lägenheterna förmedlas enligt en strikt turordning där den medlem som har längst kötid, av de som har anmält intresse, blir erbjuden bostaden. Hyrorna sätts i samråd med föreningens hyresutskott där både köande och boende medlemmar finns representerade. I kvartersråden kan de boende medlemmarna även delta i att påverka sin kvarter, olika boendefrågor samt skapa grannkontakter och ansvara för fastighetens gemensamma lokaler.

– Att vår verksamhet är not-for-profit innebär att överskottet som genereras återinvesteras och kommer på så sätt våra medlemmar till godo, säger Eva. På detta sätt kan vi utveckla verksamheten och finansiera nybyggnationer och renoveringar.

SKB är likafullt en ekonomisk förening som drivs på företagsmässiga villkor och som är beroende av överskott för att kunna utvecklas. Utifrån de tre kärnvärdena aktiv, hållbar och affärsmässig bedriver SKB en verksamhet som är långsiktig – på riktigt.

Den kooperativa hyresrätten – ett långsiktigt löfte

Som den bostadsförening SKB är, ligger kärnan i föreningen självklart i just själva bostäderna. SKB bygger och förvaltar en unik upplåtelseform som kallas kooperativa hyresrätter. För att få hyra en kooperativ hyresrätt behöver du vara medlem i föreningen. När du blir medlem betalar du utöver en medlemsavgift även en medlemsinsats som du får tillbaka om du går ur föreningen. Som medlem sparar du sedan ett årligt belopp tills du uppnår en viss summa. I samband med att du tecknar hyreskontrakt, används summan du sparat som en grund till en upplåtelseinsats för lägenheten. Upplåtelseinsatsen återbetalas när du flyttar ut. På så sätt fungerar den kooperativa hyresrätten som ett mellanting mellan bostadsrätt och traditionell hyresrätt. Den kooperativa hyresrätten är en socialt och ekonomiskt hållbar boendeform som bidrar till större variation på marknaden, menar Eva.

– Den kooperativa hyresrätten blir successivt mer känd och den bidrar till en hållbar stadsutveckling för när fler bostads- och upplåtelseformer samverkar i ett område, så innebär det att fler människor med olika intressen, möjligheter och i olika faser av livet kan bo i ett och samma område.

Alla SKBs lägenheter tillhör föreningen och kan därför inte köpas eller säljas av någon annan. Alla bostäder byggs med fokus på kvalitet och hållbarhet samt löftet att förvaltas av just SKB för evigt.

Kooperativa framtidsutsikter

SKB har stora ambitioner för sin framtida verksamhet. Förutom att finnas på fler platser i storstadsregionen Stockholm, är deras målsättning att bygga minst 200 kooperativa hyresrätter varje år. Enligt Eva är här den kooperativa idéen en grundläggande förutsättning för att lyckas.

– Kooperation ligger i tiden – och i framtiden. Hållbarhet är en förutsättning för alla – för såväl länder och individer som för företag och organisationer. Och den kooperativa företagsformen är hållbar.

Eva trycker på faktumet att den unga generationen är vår framtid, och därmed behöver tas med på tåget. Hon menar att de ungas sätt att se på hållbarhet och konsumtion samt den allt mer populära delningsekonomin ger goda möjligheter till en kooperativ framtid.

– Vi behöver fortsätta arbeta för att höja kunskapen om den kooperativa hyresrätten, kooperation som företagsform och samtidigt ge relevanta förutsättningar för engagemang. Inte minst bland de yngre.