Kooperationen skapar långsiktig samhällsnytta

OK Västerbotten arbetar kooperativt långsiktigt för att gynna samhället i stort, berättar vd Erica Lundgren.

Ett långsiktigt perspektiv som gynnar både medlemmar, miljö, landsbygd och länet – det har den kooperativa föreningen OK Västerbotten. Med sina 95 000 medlemmar och 36 drivmedelsstationer runt om i Västerbotten, drivs verksamheten av ambitionen att göra nytta för såväl dagens samhälle som framtidens. Vd Erica Lundgren berättar om vikten av att kombinera hjärta och hjärna i affärerna där hållbarhet får ta en viktig plats i kärnaffären.

OK Västerbotten är en av sex OK-föreningar i Sverige som tillsammans med rikstäckande OK ekonomisk förening, OK Köping, OK Norrbotten, OK Värmland och OK Örnsköldsvik delar på varumärket OK. Som kooperativ förening syftar OK Västerbotten till att underlätta för människor i rörelse och verka för ett hållbart och levande län. Föreningen är stolta över att ägas av alla sina medlemmar på en demokratisk och kooperativ grund. Eventuell vinst delar OK Västerbottens medlemmar på – vinst som är avgörande för att föreningen ska kunna fortsatt investera i hållbarhetsfrågor och betala återbäring.

– Vår verksamhet ägs av och drivs i samverkan med våra medlemmar. Syftet är att skapa medlems- och ägarnytta för ägarna såväl som att skapa hållbar samhällsnytta i stort, berättar Erica.

Det är just det långsiktiga hållbarhetstänket som driver Erica och medlemmarna i OK Västerbotten. Målsättningen är att verksamheten ska gynna allt från enskilda medlemmar till hela landsbygden, länet och samhället i allmänhet. Föreningens 36 stationer i länet samarbetar under varumärket OKQ8 för att sälja en variation av produkter och tjänster till sina kunder som samtidigt ska gynna miljön. 20 tankstationer i länet erbjuder E85 som miljövänligt bränsle och ytterligare tio stationer är utrustade med laddstolpar för elbilar. Även HVO100 erbjuds på två av OK Västerbottens stationer.

– För mig är kooperation demokrati, affärsutveckling och socialt ansvarstagande i samverkan, säger Erica. Vi har ett mer långsiktigt perspektiv som inte bara är monetärt. Medlemsnytta för oss handlar inte enbart om att maximera vinsten utan även om att bidra till ett levande län genom service och ansvarstagande på mindre orter. Bevara en levande landsbygd och län är helt enkelt en del av vår strategi!

Kooperativ form skapar rum för påverkan

OK Västerbottens kooperativa företagsidé resulterar i att dess medlemmar kan ha inflytande på verksamhetens utveckling i det långa loppet på ett sätt som inte är möjligt för andra kommersiella företag. Alla beslut fattas i samverkan med medlemsorganisationen och dess ägarombud, och digitala val gör möjligheten att påverka enkel och lättillgänglig. Med hjälp av förtroendevalda som arbetar nära både ägarombud, styrelse och ledning, säkerställer de att alla kan följa med i föreningens utveckling. På samma sätt kan de också se till att information sprids till alla delar av organisationen och att styrelse och ledning får inblick i hur verksamheten fungerar och fortskrider. Genom detta kan OK Västerbotten se till att föreningen hänger med i förändringar och moderniseraringar utifrån medlemmars och resten av samhällets behov.

– Det måste finnas förutsättningar för de som enkelt och tidseffektivt vill kunna göra sina röster hörda, säger Erica. Även bland de yngre idag visar alla undersökningar på att fler vill påverka i större utsträckning och då bör vi skapa bästa möjliga förutsättningar för dem att göra det.

Utöver detta tror Erica också att det kooperativa ägandet och den delade risken mellan medlemmarna resulterar i ett ökat ansvarstagande för verksamheten samt en känsla av att bidra till något större. Det, säger Erica, är något som ”känns bra” för framför allt många av dagens unga.

Kooperation ligger i tiden

Erica Lundgren ser stora likheter mellan den kooperativa idén och delningsekonomin som ligger i tiden. Detta, säger hon, ger goda möjligheter för den kooperativa företagsformen att utvecklas ytterligare i framtiden. Hon lägger vikt vid att inkludera unga i kooperationer, då de i stor utsträckning prioriterar kooperativa värden såsom delaktighet, långsiktig hållbarhet och samhällsnytta.

– Normerna kring delande har förändrats och det är en fördel för den kooperativa idén. Delningsekonomin är en växande samhällstrend för att göra samhället mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. Kooperativa företag har hållbarhet i sitt DNA och därmed ofta högre ambitioner och driv när det gäller hållbarhetsfrågor.

Vad krävs då av kooperativa företag för att ytterligare främjas i framtiden? En ökad kännedom och ett fortsatt samarbete uppifrån och ned, menar Erica.

– De kooperativa idéerna ligger i tiden men den kooperativa affärsmodellen är fortfarande okänd för många. Det behövs en ökad kunskap om kooperativt företagande politiskt, hos myndigheter och inom finanssektorn för att kunna påverka lagar, regler och förutsättningar för kooperationer att utvecklas. Här behöver vi kooperativa företag också jobba tillsammans för att öka kännedomen om vilka möjligheter som finns.

OK har sedan starten 1926 varit ett lokalt, nytänkande och hållbart alternativ med sina medlemmar och miljön i fokus. Och de har inga planer på att sakta ner. I framtiden vill de satsa ännu mer på sitt framgångsrecept genom att ta fram hållbara lösningar som gynnar alla. Ambitionen är att OKQ8-stationerna ska fungera som en hållbar mötesplats för alla människor i rörelse. Självklart ska även den kooperativa företagsidén genomsyra verksamheten.