Kooperation i fokus i årets riksdagsmotioner

2020 kommer utan tvekan vara ett år som går till historien. Det rådande läget påminner oss om vikten av kooperativa värderingar såsom ansvarstagande, långsiktighet och samverkan. Detta har inte minst visat sig inom politiken och i riksdagens motioner under året. Bland skörden av riksdagsmotioner under hösten 2020 hittar vi en rad spännande sådana på ämnet kooperation.

På Svensk Kooperation gläds vi åt att flera av våra hjärtefrågor lyfts. Exempelvis vikten av gynnsamma villkor för kooperativa och ömsesidiga företag, krav på offentlig utredning, nationell handlingsplan samt bättre förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning. Kooperationens roll inom en rad områden lyfts i riksdagsmotionerna, såsom boende, bankväsende och bistånd. Svensk Kooperation kan konstatera att även riksdagspolitiker anser att kooperation ligger i tiden. Detta är viktigt i det fortsatta arbetet för att skapa gynnsamma villkor för kooperativa och ömsesidiga företag.

Här samlar vi de riksdagsmotioner om kooperativa och ömsesidiga företag och den kooperativa sektorn som inkommit under den allmänna motionstiden hösten 2020.

Goda och långsiktiga förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Fler företag, fler jobb och stärkt konkurrenskraft i hela landet
Kooperationens förutsättningar
En liberal närings- och företagarpolitik
Kooperativa hyresrätter
Mångfald inom den finansiella sektorn
Underlätta krediter till kooperation och ekonomiska föreningar
Öka hållbart och jämställt svenskt jordbruksbistånd för att bekämpa hungern i spåren av corona
Förbättrade villkor för energikooperativ
Stärkta möjligheter för medarbetarägda och kooperativa företag
Gynna kooperativa/arbetstagarägda företag
Livskraftig regionalpolitik

Stöd till kooperativ rådgivning

Socialdemokraterna lyfter i sin motion Goda och långsiktiga förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning fram frågan kring kooperationens roll i det svenska näringslivet. De skriver att kooperativa företag är en viktig och växande del av det svenska näringslivet. Dessutom är de viktiga aktörer för att Sverige ska leva. I förslaget till riksdagsbeslut, motiverar Teresa Carvalho m.fl. (S) för att kooperativa och ömsesidiga företag har en stor potential. Förslaget trycker på vikten av att göra en översyn för att säkra en jämn resursfördelning över alla företagsformer.

Kooperativa verksamheter viktiga för svenskt näringsliv

I Vänsterpartiets budgetmotion Utgiftsområde 24 Näringsliv tas kooperativa verksamheter upp som en viktig del i svenskt näringslivs fortsatta utveckling. Jonas Sjöstedt m.fl. (V) nämner bland annat att ”Den kooperativa företagsverksamheten är viktig för näringslivets utveckling. Vi menar dels att anslaget måste höjas för att ytterligare stödja denna verksamhet och föreslår därför en ökning av medlen. Vi menar också att 40 miljoner kronor av den föreslagna summan under anslaget till Tillväxtverket ska delas ut i syfte att skapa kooperativ utveckling.”

Ökad kunskap och bättre förutsättningar för kooperation

Företrädare för Centerpartiet behandlar bland annat i sin motion Fler företag, fler jobb och stärkt konkurrenskraft i hela landet vikten av att stärka såväl kunskapen om kooperativt företagande i utbildningsväsendet som förutsättningarna för kooperativt företagande. Detta föreslår Rickard Nordin m.fl. (C) att man gör genom moderniserad lagstiftning och bättre tillgång till rådgivning och stöttning.

Krav på offentlig utredning kring kooperation och nationell handlingsplan

Socialdemokraterna lyfter i gruppmotionen Kooperationens förutsättningar fram Svensk Kooperations krav på en handlingsplan och en utredning. Detta för att skapa gynnsamma villkor för kooperativa och ömsesidiga företag. Kooperationen har i över 150 år bidragit till en positiv samhällsutveckling, där de kooperativa företagen haft en betydelsefull roll för det svenska välfärdssamhället. Även framåt kan kooperationen bidra till att utveckla tillväxten av det svenska näringslivet. Detta givet att man ger rätt förutsättningar utvecklingen. I denna motion, framförd av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl., föreslår man att långsiktigt hållbara förutsättningar för företagsutvecklingen ska fastställas.

Lagstiftning begränsar kooperativa och ömsesidiga företags framfart

I sin motion En liberal närings- och företagarpolitik tar Liberalerna med Arman Teimouri m.fl. (L) i spetsen upp kooperationens viktiga roll genom åren. Dessutom påpekar man att den kooperativa sektorn i Sverige är relativt liten vid en internationell jämförelse. De lyfter att lagstiftningen begränsar ömsesidiga företag till försäkringbolag och påpekar avsaknaden av kreditgarantier och företagslån. Motionen betonar också vikten av att ge bättre förutsättningar för kooperativa och sociala företag.

Fler kooperativa hyresrätter för en mer gynnsam bostadsutveckling

I den socialdemokratiska motionen Kooperativa hyresrätter som lyfts fram av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S), betonar man vikten av att se över villkoren för den kooperativa hyresrätten. Svensk bostadsmarknad står inför stora utmaningar. Ökade byggkostnader och amorteringskrav, hårdare kreditgranskningar och minskade nyproduktioner gör det allt svårare att köpa bostadsrätt. För att stimulera positiva sociala nätverk och normer, minska negativ exkludering och konkurrens och förbättra den egna närmiljön kommer därmed strukturella förändringar på bostadsmarknaden att bli nödvändiga. Motionen föreslår därför att öka nyproduktionen av kooperativa hyresrätter. Detta för att få en bättre och mer gynnsam bostadsutveckling.

Större variation inom bankväsendet

I den socialdemokratiska motionen Mångfald inom den finansiella sektorn yrkar Patrik Engström m.fl. (S) på vikten av att skapa större mångfald inom bankväsendet. För att såväl företag som hushåll ska kunna utvecklas i en bra riktning krävs en väl fungerande finansiell marknad där bankerna fyller en huvudroll. Detta stämmer i dagsläget inte då många banker lägger ned sina kontor i många län. Här lyfter man frågan om etablering av sparbankskontor eller kooperativa alternativ kan vara en lösning på problemet. Detta skulle förutom en ökad mångfald av alternativ även leda till en positiv konkurrenskraft banker emellan.

Bättre förutsättningar för beviljat bistånd

Motionen Underlätta krediter till kooperation och ekonomiska föreningar framtagen av Socialdemokraterna yrkar på att förutsättningarna för krediter ska ses över för att underlätta krediter till kooperativa företag och ekonomiska föreningar. Intresset och stödet för kooperativa företag ökar, vilket i sin tur ger delningsekonomin större möjligheter. För att ge samhället möjligheten att dra nytta av kooperations fördelar, yrkar Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) i motionen på att höja kunskapen om associationsformen. Dessutom bör förutsättningarna för kooperativa företag att få beviljade krediter ses över, då bankerna i dagsläget är väldigt negativt inställda till detta.

Ökat bistånd för ett hållbart och jämställt jordbruk i corona-krisen

Socialdemokraterna lyfter i motionen Öka hållbart och jämställt svenskt jordbruksbistånd för att bekämpa hungern i spåren av corona fram kooperativa organisationers viktiga roll för att bekämpa fattigdom och hunger. Denna motion hämtar material tillhandahållet av kooperationens biståndsorganisation We Effect. Motionen syftar till att förklara den kris värden står inför – en pandemi som inte tycks avta. Värst drabbat är kanske landsbygden där majoriteten av världens fattiga lever. Mattias Vepsä m.fl. (S) föreslår att satsa en större del av Sveriges bistånd på ett hållbart och jämställt jordbruk till förmån för småskaliga bönder och deras organisationer. Detta för att på ett effektivt sätt rikta in sig på orsaker till hunger och svält och bidra till att stärka särskilt drabbade länders sårbarhet inför kriser.

Oförmånliga medlemsvillkor för energikooperativ

Centerpartisterna Per Schöldberg och Anders Åkesson lyfter i sin partimotion Förbättrade villkor för energikooperativ fram problemet med de oförmånliga villkor som medlemmar i energikooperativ har. Partiet föreslår en förbättring av dagens villkor för dessa medlemmar så att de har samma ekonomiska förutsättningar som privatpersoner. Då kan småskaliga initiativ i kooperativ form bli en viktig del av förändringen mot mer förnybar svensk energi.

Större möjligheter för kooperativa företag och ekonomiska föreningar

Motionen Stärkta möjligheter för medarbetarägda och kooperativa företag anförd av Per Schöldberg (C) och Anders Åkesson (C) yrkar på vikten av att öka kunskapen om kooperativa associationsformer. De föreslår att göra en utredning kring förbättringsmöjligheter för stöd, rådgivning och nya finansieringsmodeller för att underlätta för företag som ombildas till kooperationer. Genom att säkerställa att såväl kommunalt som statligt finansierad rådgivning för företag är neutral och heltäckande, man man ge kooperativa verksamheter större möjlighet till utveckling.

Gynnsamma villkor för medlemsägda företag

Vänsterpartiet tar i sin motion Gynna kooperativa/arbetstagarägda företag upp vikten av att undersöka vilka sätt staten kan underlätta för personalägda företag. Detta för att i längden öka mångfalden av olika verksamheter på marknaden. Lorena Delgado Varas m.fl. (V) föreslår att tillsätta en utredning som behandlar de olika sätt som berörda myndigheter kan underlätta generationsskiften i företag.

Regionalpolitik som omfattar alla

I den socialdemokratiska motionen Livskraftig regionalpolitik lyfter Mikael Dahlqvist m.fl. (S) vikten av att ha en politik som skapar ett starkare och tryggare samhälle. Genom en stadig regionalpolitik som ger alla svenskar samma förutsättningar att utveckla sina liv och drömmar, ska individuella faktorer inte spela någon roll. Socialdemokraterna föreslår att upprätta en regionalpolitik som behandlar såväl jämlika villkor för utbildning, välfärd, arbete och boende i hela Sverige.