Högsta förvaltningsdomstolen stoppar missgynnande av kooperativa bredbandsföreningar

Högsta förvaltningsdomstolen har nu slagit fast att en medlemsinsats i en ekonomisk förening inte kan ses som ersättning för en tjänst som tillhandahålls av föreningen. Därmed är den heller inte momspliktig. Svensk Kooperation välkomnar detta beslut, som ändrar Skatteverkets tidigare ställningstagande och därmed sätter stopp för det missgynnande som kooperativa bredbandsföreningar utsatts för.

Trots att initiativ för att öka tillgången till kommunikationsteknik borde välkomnas av det allmänna har Skatteverket missgynnat ekonomiska föreningar som exempelvis bredbandsföreningar. Nu sätter Högsta förvaltningsdomstolen stopp för missgynnandet.

Många av Sveriges kooperativa bredbandsföreningar har tillkommit eftersom kundunderlaget i glesbygd ofta anses för litet för att det ska vara kommersiellt intressant att anlägga fibernät där. För att över huvud taget få tillgång till bredband behöver man därför, utanför städerna, gå samman och bygga egna lokala fibernät.

I många fall har privatpersoner och lokala företag gått samman och bildat en ekonomisk förening vars uppgift är att bygga ett lokalt fibernät som kan anslutas till befintliga kommersiella fibernät. På så sätt får medlemmarna i föreningen tillgång till fiberbaserade bredbandstjänster såsom Internet, IP-telefoni och TV.

Kooperativa bredbandsföreningar har på senare år drabbats hårt av Skatteverkets radikalt förändrade syn på medlemsinsatserna i dessa föreningar. 2022 publicerade Skatteverket ett ställningstagande som utan stöd i gällande rätt omvandlade de obligatoriska insatserna till att utgöra ersättning för en tjänst. Detta har Högsta förvaltningsdomstolen nu ändrat på – den obligatoriska insats som en medlem måste betala vid inträde i föreningen innebär att medlemmen får en andel som motsvarar dennes ekonomiska rättigheter i föreningen och utgör alltså inte ersättning för en tjänst som tillhandahålls av föreningen.

Skatteverkets agerande har varit mycket bekymmersamt för kooperativa bredbandsföreningar och direkt missgynnat dessa. Svensk Kooperation välkomnar därför att Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till att  Skatteverkets  ställningstagande inte är i överensstämmelse med gällande rätt och tolkning av avgörande från EU-domstolen.

Fler människor behöver få tillgång till bredbandstjänster, oavsett var i landet man bor. Samhället är helt beroende av att allmänheten bidrar till tillgången till modern kommunikationsteknik. Att enskilda personer går samman för att göra detta bör därför välkomnas och organisationsformen ekonomisk förening är synnerligen väl lämpad för ändamålet. Tack vare Högsta förvaltningsdomstolens bedömning är den negativa särbehandling som kooperativa föreningar utsatts för i momssammanhang nu undanröjt.