GDPR för kooperativa företag och organisationer

Inom ramen för Svensk Kooperation initierar vi kooperativa idéverkstäder. Syftet är att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan företag och över kooperationsgränserna med ett tydligt fokus på verksamhets- och vardagsnytta.