Från hållbara val till en hållbar framtid

Intervjupersonen har idag en annan roll än vid artikelns publicering.

”Tillsammans gör vi en bättre affär” lyder KF:s ledord. Ända sedan starten 1899 har förbundet haft samma kooperativa grundtanke; att göra det möjligt för sina medlemmar att genom sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för både miljö och människa, såväl som att skapa ekonomisk nytta för den enskilde individen. KF har genom åren både utvecklat och förändrat Sveriges handel med sin grundtanke i fokus. Och kanske har de kooperativa idéerna aldrig varit mer rätt än nu, menar vd för KF, Marie Nygren.

Kooperativa förbundet (KF) är en ekonomisk förening och Sveriges enskilt största kooperativa förbund räknat till antal medlemmar. KF:s medlemmar och ägarkrets innefattas av 29 konsumentföreningar, sju OK-föreningar, Folksam, Fonus och direktanslutna medlemmar. Medlemmarna utgör tillsammans en stor del av svensk konsumentkooperation, då drygt 3,5 miljoner människor har medlemskap i någon av Sveriges konsumentföreningar eller är direktanslutna till KF. Som majoritetsägare i Coop Sverige AB, äger KF genom Coop Butiker och Stormarknader 231 av Sveriges alla Coopbutiker. Konsumentkooperationens detaljhandelsdrivande föreningar äger i sin tur 417 butiker.

Medlemskap som gör skillnad

KF har en lång historia och tradition av att agera i konsumentens intressen. De sju kooperativa principerna medlemskap, demokrati, ekonomiskt deltagande, självständighet, utbildning, samarbete och samhällssyn utgör en fundamental grund för KF:s verksamhet. Alla föreningar som ansöker om medlemskap i KF måste vara demokratiska, öppna för alla och religiöst och partipolitiskt obundna. Att KF är medlemsägt innebär alltså att de står på konsumentens sida, och arbetar för att skapa värde i såväl det lilla som det stora, menar Marie.

– Jag brukar säga att vi ska vara bra för våra kunder men bäst för våra medlemmar. Det handlar både om att förändra i det lilla, genom att göra bra och hållbara val i butiken – men också om att påverka verksamheten i hela koncernen på olika sätt. Vi måste bli bättre på att fylla medlemskapet med värde, men också lyfta de möjligheter till att påverka som varje medlem har.

Det är alltså tillsammans med medlemmarna som KF vill bygga både den kooperativa verksamheten och en mer hållbar framtid. Medlem kan vem som helst bli genom att gå in med 100 kronor som man får tillbaka om man säger upp sitt medlemskap. Oavsett om man är medlem genom sin konsumentförening eller direkt genom KF, har man en möjlighet att påverka.

– Vi är en del av dagligvaruhandeln – men vi har också ett större ansvar än att bara sälja mat. Det är ett ansvar vi bara kan ta ihop och utifrån våra medlemmars behov, och det är en häftig tanke vad vi kan åstadkomma. Men det är också ett ansvar som förpliktigar.

De unga visar vägen

Marie ser enorm styrka i den kooperativa företagsformen, inte minst hos den yngre generationen. Hon menar att KF och andra kooperativa företag ska ta fasta på ungas möjlighet att få påverka sitt samhälle i en högre grad, inte minst med hjälp av moderna tekniska lösningar och nya sätt att kommunicera. Att kooperationen som grundidé dessutom ligger i tiden är något Marie är övertygad om. Hon trycker på vikten av att synliggöra vad kooperativa organisationer och företag kan åstadkomma och bidra med i samhället, tillsammans och i respektive organisation.

– De kooperativa idéerna är kanske mer moderna och mer rätt i samhället än någonsin. Alla trender pekar mot att vi måste, och att många dessutom vill, börja göra mer saker tillsammans, särskilt när det handlar om hållbarhet. Där tror jag att det finns en enorm potential, inte minst genom att vara ett relevant alternativ hos de yngre. När man läser om vilka värderingar och önskemål de yngre generationerna har, så passar den kooperativa tanken in perfekt. Men alla vet inte om att den kooperativa idén finns och vad det innebär. Det måste vi bli bättre på att lyfta och få fler att förstå.

Styrkan i kooperationen

KF har genom historien visat upp ett långsiktigt och djupt rotat engagemang för kooperativ medlemsnytta, innovation och hållbar utveckling. Förbundet var exempelvis med och bildade biståndsorganisationen We Effect år 1958, och är idag den största insamlande organisationen. Engagemanget för såväl sina medlemmar som samhället och världen i stort går hand i hand, menar Marie. Hon anser att de kooperativa principerna kommer att vara aktuella och relevanta även i framtiden, och att det är de kooperativa företagens uppgift att förvalta sina grundidéer in i framtiden.

– Vi inom det kooperativa näringslivet kan vara med och bidra till innovation på ett positivt sätt. Styrkan vi har är att allt vi gör ska utgå från våra medlemmars behov och komma dem till del. De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen har tillsammans en årlig omsättning på 466 miljarder kronor och nära 100 000 anställda. Vi spelar redan en stor roll i samhället och det är viktigt att vi låter vår idétradition få ta den plats den förtjänar.