Förtroendevald revisor – att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv


Ett utbildningsprogram för förtroendevalda revisorer i kooperativa företag och lekmannarevisorer i ömsesidiga företag.

Kooperativa och ömsesidiga företag har personer som granskar verksamheten ur ett medlemsperspektiv. I de kooperativa företagen är det vanligast att detta görs av förtroendevalda revisorer. I ömsesidiga företag motsvaras det oftast av rollen som lekmannarevisor. Det finns också kooperativa företag som har ersatt förtroendevalda revisorer med personer som har sitt granskningsuppdrag reglerat i företagets stadgar.

Rollen som granskare ur ett medlemsperspektiv är viktig i de kooperativa och ömsesidiga företagen, och det finns på många håll ett behov av att tydliggöra rollen. Denna utbildning vänder sig till de personer som har denna roll i de stora kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige.

Svensk Kooperation har tagit fram Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag där det slås fast att de kooperativa och ömsesidiga företagen ska välja en eller flera personer med uppdrag att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv. Svensk Kooperation har också tagit fram Vägledning för granskare ur ett medlemsperspektiv, som fokuserar helt på rollen som granskare och omfattar alla tre kategorierna förtroendevald revisor, lekmannarevisor och stadgereglerad granskare. Utbildningsprogrammet har sin utgångspunkt i koden och den nya vägledningen. Vi kommer i programmet att peka på både formella och informella roller som en förtroendevald revisor eller lekmannarevisor kan och bör ta.

Innehåll och kursledare

Utbildningsdagarna kommer att bli intensiva och innehålla såväl kvalificerat erfarenhetsutbyte, teoretiska inspel och praktisk arbetsmetodik.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag och den tillhörande Vägledning för granskare ur ett medlemsperspektiv.

listUtbildningen kommer bland annat att gå in på följande områden:

  • Lagstadgad granskning för förtroendevalda respektive lekmannarevisorer
  • Mitt uppdrag och lojalitet gentemot medlemmarna – hur kommer den till uttryck?
  • Granskningsuppdraget enligt koden
  • Samarbete med auktoriserade revisorer, Ansvar och skyldigheter, Arbetsordning
  • Vilken tillgång till information behövs i rollen, och hur tolkar jag informationen?
  • Om jag behöver agera- hur gör jag det på bästa sätt? Vilka forum kan jag använda?
  • Återföring av information till stämman
  • Samspel med stämma och styrelse, samarbete med andra roller i företaget

Som en förberedelse inför utbildningen genomförs också intervjuer med deltagare från varje företag.

Utbildningen leds av Gunnar Westling, som har forskat på ledarskap, lärande och innovation i komplexa utvecklingsuppdrag, och som idag arbetar mycket med ledning och ägarrollen i offentlig, kooperativ och ideell verksamhet.

I kursledningen ingår också Lars Wennberg, som har 30 års erfarenhet av revision som auktoriserad revisor. Lars var tidigare revisionspartner på PwC och driver nu eget företag med fokus rådgivning till kooperativa företag. Lars har på uppdrag av Svensk Kooperation lett arbetet med att ta fram koden och vägledningen för granskare.

Information och anmälan

date_rangeProgramdatum

Nästa utbildning genomförs 8-9 oktober år 2024.

location_onPlats

Programmet genomförs på konferensgård i närheten av Stockholm.

account_balance_walletProgramavgift

8 000 kronor exkl. moms per deltagare.

Fakturering sker 30 dagar innan programstarten. Resa, kost och logi ingår inte i programavgiften. (Kost och logi betalas på plats eller faktureras från konferensgårde)

editAnmälan

Vill du anmäla dig själv eller någon annan gör du det enklast direkt i formuläret nedan eller genom att maila oss på info@svenskkooperation.se. Meddela då ditt namn, företag och faktureringsadress.

Vill du anmäla flera deltagare gör du det till info@svenskkooperation.se. Meddela då hur många ni blir, namn på deltagare, företag och faktureringsadress.

Anmälan

mailVill du veta mer?

Kontakta