Förtroendevald revisor – att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv

Välkommen på utbildningsdagar 4-5 oktober 2022


Ett utbildningsprogram för förtroendevalda revisorer i kooperativa företag och lekmannarevisorer i ömsesidiga företag.

Kooperativa och ömsesidiga företag har personer som granskar verksamheten ur ett medlemsperspektiv. I de kooperativa företagen är det vanligast att detta görs av förtroendevalda revisorer. I ömsesidiga företag motsvaras det oftast av rollen som lekmannarevisor. Det finns också kooperativa företag som har ersatt förtroendevalda revisorer med personer som har sitt granskningsuppdrag reglerat i företagets stadgar.

Rollen som granskare ur ett medlemsperspektiv är viktig i de kooperativa och ömsesidiga företagen, och det finns på många håll ett behov av att tydliggöra rollen. Denna utbildning vänder sig till de personer som har denna roll i de stora kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige.

Svensk Kooperation har tagit fram Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag där det slås fast att de kooperativa och ömsesidiga företagen ska välja en eller flera personer med uppdrag att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv. Svensk Kooperation har också tagit fram Vägledning för granskare ur ett medlemsperspektiv, som fokuserar helt på rollen som granskare och omfattar alla tre kategorierna förtroendevald revisor, lekmannarevisor och stadgereglerad granskare. Utbildningsprogrammet har sin utgångspunkt i koden och den nya vägledningen. Vi kommer i programmet att peka på både formella och informella roller som en förtroendevald revisor eller lekmannarevisor kan och bör ta.

Innehåll och kursledare

Utbildningsdagarna kommer att bli intensiva och innehålla såväl kvalificerat erfarenhetsutbyte, teoretiska inspel och praktisk arbetsmetodik.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag och den tillhörande Vägledning för granskare ur ett medlemsperspektiv.

listUtbildningen kommer bland annat att gå in på följande områden:

  • Lagstadgad granskning för förtroendevalda respektive lekmannarevisorer
  • Mitt uppdrag och lojalitet gentemot medlemmarna – hur kommer den till uttryck?
  • Granskningsuppdraget enligt koden
  • Samarbete med auktoriserade revisorer, Ansvar och skyldigheter, Arbetsordning
  • Vilken tillgång till information behövs i rollen, och hur tolkar jag informationen?
  • Om jag behöver agera- hur gör jag det på bästa sätt? Vilka forum kan jag använda?
  • Återföring av information till stämman
  • Samspel med stämma och styrelse, samarbete med andra roller i företaget

Som en förberedelse inför utbildningen genomförs också intervjuer med deltagare från varje företag.

Utbildningen leds av Gunnar Westling, som har forskat på ledarskap, lärande och innovation i komplexa utvecklingsuppdrag, och som idag arbetar mycket med ledning och ägarrollen i offentlig, kooperativ och ideell verksamhet.

I kursledningen ingår också Lars Wennberg, som är auktoriserad revisor med över 30 års erfarenhet. Lars har tidigare varit partner på PwC och driver nu eget företag samt är senior rådgivare på KPMG. Lars har på uppdrag av Svensk Kooperation lett arbetet med att ta fram koden och vägledningen för granskare.

Information och anmälan

För program under 2022

date_rangeProgramdatum

4-5 oktober 2022

location_onPlats

Programmet genomförs som internat på Vår Gård, i Saltsjöbaden utanför Stockholm.

account_balance_walletProgramavgift

8 000 kronor exkl. moms per deltagare.

Fakturering sker 30 dagar innan programstarten. Resa, kost och logi ingår inte i programavgiften. (Kost och logi betalas på plats eller faktureras från Vår Gård)

editAnmälan

Anmälan görs direkt i formuläret nedan.

Anmälan

mailVill du veta mer?

Kontakta