Första styrningsrapporterna med utgångspunkt i den kooperativa koden

Svensk Kooperation har tagit fram Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag – ett ramverk för styrning av företag i den kooperativa sektorn. Flera företag har antagit koden, och nu har de första styrningsrapporterna kommit. I styrningsrapporterna redogör företagen för hur koden tillämpas i verksamheten. 

Den kooperativa koden syftar till att öka öppenheten kring kooperativa och ömsesidiga företags särart och affärslogik. Den bygger på principen följ och förklara, vilket i praktiken innebär att ett företag som tillämpar koden tydligt ska redovisa och motivera på vilket sätt företaget följer de åtta principer som finns i koden. Denna redogörelse ska göras i en årlig styrningsrapport från respektive företag som antagit koden. 

Nu har de första styrningsrapporterna från kooperativa och ömsesidiga företag kommit, och finns samlade här.

I styrningsrapporterna berättar företagen bland annat om sina demokratiska processer, hur valen sker transparent och hur det säkerställs att företaget har en öppen kommunikation med sina medlemmar. Varje företag som antagit koden ska lämna en årlig styrningsrapport, som läggs fram i företagets årsredovisning eller på annat sätt redovisas till medlemmarna. 

Medlemsdemokratin beskrivs

Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag förvaltas och utvecklas av Svensk Kooperations kodkommitté, som också samlar in alla styrningsrapporter. Anders Källström är ordförande i kodkommittén, och säger så här om de första styrningsrapporterna: 

– Det är mycket intressant läsning i styrningsrapporterna, där man får ta del av  hur de kooperativa och ömsesidiga företagens medlemsdemokrati fungerar i praktiken. Det är mycket glädjande att frågor om medlemskap och styrning lyfts fram genom koden. Genom att fortsätta arbetet med den gemensamma koden så kan företagen jämföra och inspireras av varandra, vilket kommer att leda till en evolution av det demokratiska företagandet. 

Goda exempel från styrningsrapporter

Är du nyfiken på att veta hur våra medlemsföretag som antagit koden tillämpat den? Klicka på respektive företag för att läsa mer och ta dig vidare till styrningsrapporterna. 

Folksam Liv
Folksam Sak
Fonus
KF
Landshypotek
Lantmännen
LRF
Norra Skog
Riksbyggen