Det kooperativa 2020 – erfarenheter, åtgärder och insikter

År 2020 var ett historiskt år. Coronapandemin tvingade de flesta av oss att ställa om och tänka nytt, och detsamma gäller även för Svensk Kooperation. Fysiska arrangemang blev till digitala sådana, och nya samhällsviktiga initiativ hamnade på agendan. I svåra tider krävs samarbete och gemenskap, något som kooperativa företag är bra på. Och kraften av kooperation har verkligen påvisats under det senaste året.

Svensk Kooperations verksamhetsår summeras nu upp på vår kommande stämma, tisdag den 8 juni. Vi är stolta över allt vi lyckats åstadkomma tillsammans med medlemmar och styrelse inom våra fokusområden, trots det märkliga årets utgång. Här kommer ett axplock av vad vi gjort under 2020!

Kommunikativa insatser

– Under 2020 tog vi fram fyra nya rapporter inom olika områden. En av dem är Det kooperativa Sverige – de största företagen 2019, en årlig och uppskattad rapport med sin tillhörande databas Goda Affärer, tillgänglig för alla. En annan rapport undersökte antalet nystartade kooperativa företag, och kunde visa att det startas i snitt 400 nya företag per år i Sverige. Kairos Future skrev en framtidsspaning, Kooperation på framtidens villkor, som lanserades med ett dialoginriktat webbinarium där kooperativa ledare ledde spännande kooperativa idé- och framtidsdiskussioner.

– I samband med den internationella kvinnodagen lanserades också rapporten Kooperation vs aktiebolag – vem är mest jämställd? som visade hur kooperativa företag är mer jämställda än aktiebolag. Svensk Kooperation lyfte också fram kvinnor som är vd:ar i kooperativa företag i egna och medlemmars kommunikationskanaler under hela veckan som ledde fram till 8 mars.

– Den globala coronapandemin påverkade även de kooperativa och ömsesidiga företagen under året på olika sätt. Svensk Kooperation berättade i kommunikationskampanjen Kooperativ kraft – tillsammans genom coronakrisen om hur kooperativa och ömsesidiga företag ställde upp, ställde om och tog ansvar under pandemin.

– Svensk Kooperation arrangerade och medverkade i en rad webbevent under 2020. Ett som lockade en bred publik, i en för kooperationen viktig fråga, var webbinariet Kooperation och hållbarhet där hållbarhetschefer från Folksam, Coop och Lantmännen medverkade och kom med viktiga insikter.

– År 2020 delade styrelsen för första gången någonsin ut Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling – denna gång till Norra Skog. Styrelsen har även under året fastställt översättningen av de sju kooperativa principerna till svenska.

– Genom våra månatliga nyhetsbrev informerade vi våra medlemmar om aktuella händelser och initiativ. Vi uppdaterade även vårt Kooperativa bibliotek med läsvärda intervjuer och artiklar med exempelvis kooperativa ledare.

Initiativ för politisk påverkan

– Svensk Kooperations styrelse antog under 2020 ett positionspapper för påverkansarbete. Positionspapperet användes som en grund i kontakt med riksdagspolitiker och andra beslutsfattare för att skapa mer gynnsamma villkor för kooperativa och ömsesidiga företag. En positiv effekt av påverkansarbetet var att ett flertal motioner om kooperation lämnades in under riksdagens allmänna motionstid hösten 2020.

– Svensk Kooperations vd-nätverk träffade bland annat landsbygdsminister Jennie Nilsson, och i ett uppskattat webbinarium pratade näringsminister Ibrahim Baylan kooperation tillsammans med Svensk Kooperations ordförande Anna Karin Hatt. Vi hade även olika möten med riksdagsledamöter inom bland annat näringsutskottet.

– Bristen på kooperation inom akademin identifierades som ett stort utvecklingshinder för att få genomslag för den kooperativa och ömsesidiga företagsformen. Därför fastställde Svensk Kooperation under 2020 en handlingsplan och påbörjade även arbetet med att öka kooperationens plats i högre utbildning och forskning. Arbetet fortsätter även in i 2021, bland annat genom vår Kooperativa akademi.

– Vi har under året även fortsatt att etablera sig som remissinstans. Vi framförde bland annat synpunkter till Justitiedepartementet om de nya tillfälliga lagarna om stämmor med anledning av Coronapandemins restriktioner.

Utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte

– De nya och tillfälliga lagarna om stämmor med anledning av coronapandemins restriktioner skapade behov av ett utbyta erfarenheter mellan Svensk Kooperations medlemmar. Det skedde i form av kooperativa verkstäder och berörde både genomförande av digitala stämmor och lärdomar efteråt. Bland de uppskattade kooperativa verkstäderna berörde en hur påverkansarbete görs mest framgångsrikt under coronapandemin och dess restriktioner. En viktig och relevant kooperativ verkstad som uppskattades av många.

– Under året har så mycket som 11 företag valt att anta Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Arbetet med koden är en viktig del i Svensk Kooperations verksamhet. Under året har arbetet bestått av en rad möten med kodkommittén, erfarenhetsutbyten kring koden och kommunikation om alla företags antagande av koden. För att öka kunskapen om kodens användningsområden, arrangerade Svensk Kooperation även ett uppskattat internt webbinarium om koden och den nyligen antagna vägledningen för granskare. Kodkommittén har under året också kartlagt arvoden till förtroendevalda bland Svensk Kooperations medlemsorganisationer. Dessa har kommunicerats internt till stöd för aktiviteter såsom valberedningar.

– Ett gediget utbildningsprogram för förtroendevalda revisorer togs fram och genomfördes för första gången under året. En annan viktig utbildning för Svensk Kooperation är styrelseprogrammet Strategisk kooperativ ägarstyrning. Progammet innefattade tre moduler och sträckte sig över två dagar, och kommer att utföras under 2021 igen.

– En rad uppskattade nätverksträffar har anordnats för olika målgrupper såsom jurister, förtroendevalda kvinnor och unga förtroendevalda. Vi har förundrats över hur mycket kooperativ kraft som finns att hämta i olika delar av sektorn.

Vi blickar framåt!

2021 är nu i full rulle och vi ser fram emot ännu ett händelserikt år fyllt med spännande initiativ. Initiativ för att öka kunskapen om kooperation, sprida idéer och driva opinion samt medverka till mångfald inom näringslivet i Sverige. Alltid tillsammans med våra engagerade medlemsföretag. Följ vårt år här via webben, eller på våra sociala kanaler Facebook, Twitter och LinkedIn.