Den svenska kooperationen ger sitt stöd till Ukraina

Read this article in English.

Kooperativa och ömsesidiga företag i Sverige står upp för Ukraina och dess befolkning. Våra tankar och vårt stöd går till de människor i Ukraina som just nu får se hela sin tillvaro slås i spillror. Vi står vid er sida.

Den samlade svenska kooperationen fördömer Rysslands oprovocerade och illegitima invasion av Ukraina. Vi förväntar oss att Rysslands massiva angrepp på Ukraina och Ukrainas befolkning omedelbart ska upphöra.

Kooperativa och ömsesidiga företag är baserade på de kooperativa värderingarna, som handlar om demokrati, samhällsansvar, självständighet och samarbete. Svensk Kooperation och våra medlemsföretag är en del av den starka internationella kooperativa rörelsen, som är en positiv och progressiv kraft över hela världen. Den svenska kooperationen stödjer våra kooperativa kollegor i Ukraina och håller kontakt med Cooperatives Europe om möjligheter till direkt stöd och hjälp.

Vanligtvis ger kooperativa företag  i Sverige stöd via vår egen utvecklingsorganisation We Effect och deras internationella och kooperativa utvecklingssamarbete. Men We Effect har idag ingen egen verksamhet i Ukraina utan uppmanar de som kan och vill ge humanitärt stöd till de nödlidande i Ukraina att ge stöd via Röda Korset. Den uppmaningen ställer sig Svensk Kooperation bakom.

Vi ser redan hur kooperativa och ömsesidiga företag i Sverige hjälper och bidrar på olika sätt till Ukraina. Till exempel har Folksam, LRF, Länsförsäkringar, HSB och Riksbyggen alla skänkt pengar till Röda Korset. Många skänker också till Rädda Barnen, UNHCR och Unicef. Flera kooperativa företag har också utöver detta olika insamlingar som möjliggör för medarbetare och medlemmar att skänka pengar. Coop har exempelvis gjort det möjligt för medlemmar att skänka poäng som omvandlas till pengar till Unicef.

Många kooperativa och ömsesidiga företag står också beredda att fortsätta hjälpa till med stöd, både direkt till drabbade som är kvar i Ukraina och till de som flytt eller kommer att fly från Ukraina.

Vi i Svensk Kooperation uppmanar kooperativa och ömsesidiga företag, våra medlemmar och andra kooperatörer över hela Sverige att stå upp för och stödja Ukraina, Ukrainas medborgare och försvara de universella demokratiska och kooperativa värderingarna.

Ukrainas folk har rätt till sin egen frihet, sitt eget självbestämmande och att även framgent få leva i demokrati.

Anna Karin Hatt
Ordförande, Svensk Kooperation


The Swedish cooperative movement supports Ukraine

Cooperative and mutual companies in Sweden stand by Ukraine and its population. We send our thoughts and support to the people of Ukraine, whose entire existence is being destroyed before their eyes. We stand with you.

The Swedish cooperative movement condemns Russia’s unprovoked and illegitimate invasion of Ukraine. We demand that Russia’s large-scale attacks on Ukraine and the Ukrainian people cease with immediate effect.

Cooperative and mutual companies are based on cooperative values, which include democracy, social responsibility, autonomy and independence and cooperation among cooperatives. Cooperatives Sweden and our member companies form part of the strong international cooperative movement, which is a positive and progressive force across the whole world. The Swedish cooperative movement supports our cooperative colleagues in Ukraine, and we are in contact with Cooperatives Europe about the opportunities for providing direct support and aid.

Ordinarily, cooperatives in Sweden provide support through our own development organisation, We Effect, and its international and cooperative development work. We Effect currently has no operations in Ukraine, but it encourages those who can and want to give humanitarian support to those suffering in Ukraine to do so via the Red Cross. Cooperatives Sweden supports this recommendation.

We already see cooperative and mutual companies in Sweden helping and contributing to Ukraine in a variety of ways. For example, Folksam, LRF, Länsförsäkringar, HSB and Riksbyggen have all made donations to the Red Cross. Many have also donated to Save the Children, UNHCR and UNICEF. In addition, several cooperative companies have also set up fund-raising activities that make it possible for employees and members to donate money. For example, Coop’s members are able to donate points, which are converted into money for UNICEF.

A number of cooperative and mutual companies are also prepared to continue giving aid, both directly to those remaining in Ukraine and to those who have fled or will flee from Ukraine.

At Cooperatives Sweden, we urge cooperative and mutual companies, our members and other cooperative leaders in Sweden to stand with and support Ukraine and Ukraine’s citizens, and to defend universal democratic and cooperative values.

The Ukrainian people have the right to their own freedom and self-determination, and to continue living in a democracy in the future.

Anna Karin Hatt
Chair, Cooperatives Sweden