Dags för Sverige att stärka den sociala ekonomin

Nu är det dags för Sverige att ta fram strategier och åtgärder för att stärka den sociala ekonomin! Det har EU:s ministerråd beslutat. Svensk Kooperation har tagit fram ett fakta- och förslagspapper om social ekonomi och presenterar hur regeringen kan stärka den sociala ekonomin, där kooperativa företag är en viktig del.

Ladda ner faktabladet om social ekonomi

 

Det nya faktabladet är en del i det påverkansarbete som Svensk Kooperation driver tillsammans med flera andra aktörer, bland annat Coompanion. Faktabladet kommer att användas för att sprida kunskap om den sociala ekonomin och visa på den potential och expansiva kraft som finns där. Satsningar på kooperativa företag och andra delar av den sociala ekonomin skulle kunna öka den ekonomiska tillväxten och skapa nya arbetstillfällen.

Senast i november 2025 ska Sverige ha tagit fram en strategi och kunna redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att stärka den sociala ekonomin i Sverige. Några åtgärder som Svensk Kooperation föreslår är att ett kansli inrättas inom regeringskansliet för att samordna arbetet med den sociala ekonomin och att ge Tillväxtverket ett kunskapsfrämjande uppdrag då okunskapen om social ekonomi och kooperativt företagande är stor. En annan viktig del är att stärka det finansiella stödet för verksamheter inom den sociala ekonomin, bland annat genom bättre finansieringsmöjligheter för kooperativa företag.

Vad är social ekonomi?
Den sociala ekonomin består av organiserade verksamheter som främst har ett samhälleligt ändamål och är fristående från den offentliga sektorn. Inom den sociala ekonomin verkar en mängd olika företag och organisationer som kooperativ, ömsesidiga bolag och ideella föreningar. Gemensamt för den sociala ekonomin är att verksamheterna sätter människor, samhälle och miljön främst och har ett långsiktigt perspektiv på vinster. Den sociala ekonomin har av FN:s generalsekreterare Antonio Guterres lyfts som en viktig del i arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen. Kooperativa företag och den kooperativa företagsformen är en viktig del av den sociala ekonomin.