Bättre affärsmöjligheter för kooperativa företag

En konkurrensneutral lagstiftning, beskattning och finansiering stärker de kooperativa företagen i Sverige.

Konkurrens på lika villkor. Regeringen har fattat beslut om en genomgripande lagändring som ger de kooperativa företagen bättre möjligheter att utvecklas och växa.

– Detta innebär avsevärt bättre villkor och affärsmöjligheter för alla kooperativa företag och gör det lättare att växa och anställa. Det gäller både traditionell kooperation, som lantbruks- och konsumentkooperationen, och nya mindre aktörer som ofta finns i välfärdssektorn, säger Petter Skogar, Förbundsdirektör, Fremia.

De kooperativa och ömsesidiga företagen är en viktig del av näringslivet i Sverige och finns i de flesta branscher. De 18 100 största företagen omsätter över 250 400 miljarder kronor och har 60 000 80 000 anställda.

Förslagen innebär förbättringar och förenklingar som ger de kooperativa företagen bättre möjligheter att växa och anställa. Lagen förenklas och anpassas till motsvarande regler i aktiebolagslagen.

Lagändringen berör alla ekonomiska föreningar, oavsett storlek och bransch. Flera av förslagen omfattar även bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar samt kreditmarknadsföreningar.

När den nya lagen klubbas igenom kommer kapitalförsörjningen underlättas genom att insatser från andra än aktiva medlemmar tillåts. Det ska också bli enklare att ändra stadgarna i ekonomiska föreningar genom att det nuvarande så kallade tvåstämmokravet tas bort. Reglerna om föreningarnas organisation och beslutsfattande blir också mer flexibla. Dessutom förstärks kapitalskyddet genom nya regler om värdeöverföringar motsvarande de som finns i aktiebolagslagen.

Regeringen föreslår att lagstiftningen ska träda i kraft redan den 1 juli 2016. Det här är den största reformen på föreningsrättens område sedan 1987 då lagen om ekonomiska föreningar infördes.

– Vi har drivit denna förändringsfråga under lång tid och välkomnar nu regeringens initiativ. Lagstiftningen har inte hängt med i samhällsutvecklingen. Att regeringen föreslår en så pass genomgripande lagändring har också ett stort symbolvärde. Det signalerar att regeringen anser att de kooperativa och ömsesidiga företagen spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, säger Petter Skogar.