Att leva sina kooperativa principer: Lantmännens ägardialoger engagerar fler

De sju kooperativa principerna samlar kooperationens gemensamma värdegrund och gäller för kooperativa företag över hela världen. Demokrati är den andra principen och här är Lantmännens ägardialoger ett praktexempel på hur man kan förena affärsnytta med demokrati.

Den kooperativa principen om demokrati beskriver hur kooperativa och ömsesidiga företag är demokratiska organisationer som styrs av aktiva medlemmar. I sina ägardialoger arbetar Lantmännen demokratiskt och involverar medlemmarna i strategiska ägarfrågor. För Lantmännen är det ett sätt att säkerställa att medlemmarna verkligen är med och styr organisationen. På så vis blir de 19 000 medlemmarna både delägare och strategiska affärspartners.

Medlemmar är både delägare och affärspartners

ägardialog

Kooperativa och ömsesidiga företag är demokratiska organisationer som styrs av sina medlemmar. Medlemmarna har lika rösträtt i företaget – en medlem, en röst. Genom dialoger mellan förtroendevalda, ledning och  medlemmar kan det kooperativa företaget säkerställa att verksamheten utvecklas i rätt riktning för såväl företaget som för de enskilda medlemmarna. Alla vinner, med andra ord.

Ett exempel på hur demokratisk styrning och medlemsinflytande utövas i kooperativa och ömsesidiga företag är Lantmännens gedigna arbete med kontinuerliga ägardialoger.

Medlemsdialog om strategiska frågor

Lantmännen har de senaste åren genomfört flera olika stora dialogprocesser med medlemmarna, processer som kallas Ägardialoger. Den senaste Ägardialogen genomfördes 2017–2018. Den startade tack vare en medlemsmotion till Lantmännens föreningsstämma i maj 2017, där det beslutades att en ny Ägardialog skulle genomföras.

Syftet med Ägardialogen var att engagera förtroendevalda och medlemmar i utvecklingen av Lantmännen och att diskutera strategiska ägarfrågor. Ambitionen var att låta alla komma till tals, på ett demokratiskt vis.

Strategi, finansiering och utdelning var först på agendan

Fokus i den första delen av Ägardialogen låg på Lantmännens strategi, finansiering och utdelning. 15–20 distriktsstyrelseledamöter samlades vid nio tillfällen för genomgång och diskussion av dessa ämnen med hjälp av inläsningsmaterial och samtalsfrågor. De olika områdena modererades av koncernstyrelsen eller andra nyckelpersoner på Lantmännen.

Ägardialogen fortsatte sedan i del två med att beröra andra strategiska frågor såsom ägarstyrning och lantbruksnära verksamhet.

Ägardialogen fick stort genomslag bland Lantmännens distriktsstyrelser, på medlemsmöten samt i medlemstidningen Grodden och andra kanaler för medlemsdialog. De bästa idéerna från dialogerna blev förslag till distriktsstämmor och vid föreningsstämman i maj 2018 presenterades flera förslag till förändringar, som blivit till tack vare Ägardialogen.

Ägardialogen syns i strategiarbetet än i dag

Det går utan tvekan att hävda att Lantmännens Ägardialog resulterade i stort engagemang och nya insikter som efter föreningsstämman år 2018 började omsättas i handling. Dessutom visade den demokratiska processen tecken på ett stort förtroende för Lantmännens verksamhet i stort. Genom det gedigna arbetet där alla inblandade fick lov att ge uttryck för sina åsikter, skapades ett flertal punkter som sedan utgjorde grunden för Lantmännens strategiarbete än idag. Det handlade om såväl utveckling av koncept och tjänsteerbjudanden som mål kring framtida marknadspositionering. Sedan maj 2018 då Ägardialogen avslutades har ett flertal aktiviteter och projekt sprungna ur processen genomförts, och fler är på gång framöver.

För att hålla frågorna aktuella genomför Lantmännen just nu en enklare variant av Ägardialogen. Under våren genomfördes tre digitala seminarier på temat strategi, kapitalstruktur och utdelning. Dessa följs nu under hösten upp genom en road-show med koncernstyrelsen ute i distrikten.

Principer och praktik

Den andra kooperativa principen Demokrati innebär att det är medlemmarna i det kooperativa företaget som styr. Lantmännens arbete med sina ägardialoger är ett gott exempel på hur kooperativa företag involverar medlemmarna i att ta aktiv del i strategiska diskussioner som styr företagets utveckling.

De sju kooperativa principerna utgör den kooperativa värdegrunden. I korthet handlar det om en demokratisk syn på deltagande, affärer och ekonomi. Principerna är viktiga grundvärderingar för kooperativa och ömsesidiga företag som samtidigt återfinns och lever i verksamhetens dagliga arbete.