Om Sveriges största kooperativa företag

Djupdykning i det värdeladdade affärslivet

De flesta svenskars bild av de kooperativa företagen i landet domineras antagligen av fem familjer av företag. Lantmännen och lantmannaföreningarna, OK-föreningarna, KF-Coop och konsumentföreningarna, Fonus och Begravningsföreningen Fonus Öst samt HSB Riksförbund och HSB-föreningarna.

Innehåll

Om kartläggningen
Hur stora är de största kooperativa företagen?
De fem familjerna
Skillnader mellan företag med olika typer av medlemmar
Mycket större ekonomi och fler människor omfattas
Vad gör de största kooperativa företagen?
Branscher efter antal företag i listan
Några kända exempel
Vilka funktioner och uppgifter har de?
Karaktärsdrag
Det kooperativa Sverige är större

Utöver dessa finns ytterligare några relativt välbekanta stora företag, kanske främst Riksbyggen, Södra Skogsägarna och Arla. I vår kartläggning av de största kooperativa företagen i Sverige är alla dessa självskrivna. Men med ambitionen att ställa samman en lista över de 100 största kooperativa företagen räcker de inte långt.

Det är just en sådan kartläggning som denna text utgår från. För andra gången har uppgifter samlats in från ett stort antal företag som oavsett bransch, organisationsanknytning, historia, benämning etc har en form och omfattning på verksamheten som kan kvalificera dem för en lista över Sveriges 100 största kooperativa företag.

Uppgifter som tidigare inte finns samlade och sammanställda har hämtats från årsredovisningar, verksamhetsberättelser och hemsidor. Den resulterande listan presenteras på sidan Goda affärer, med presentationer och uppgifter om de enskilda företagen. I de följande avsnitten återger vi olika bilder som listan ger av det kooperativa Sverige.

Vi har koncentrerat oss på företag som drivs i den juridiska formen ekonomisk förening.1 Verksamhet i aktiebolagsform har inkluderats om den ingår i en koncern med en ekonomisk förening som moderföretag.

Den har enligt lag starka kooperativa drag. Bland annat det så kallade kooperativitetskravet som innebär att medlemmarna ska delta i verksamheten. Det betyder att man inte som i ett aktiebolag kan vara extern ägare med endast ett kapitalintresse i företaget. Antalet medlemmar måste vara minst tre och medlemskapet är öppet för vem som helst om verksamheten tillåter. Varje medlem har som grundregel en röst vid föreningsstämman, oavsett storleken på medlemmens insatskapital. Ekonomiska föreningar är alltså enligt lag i viktiga avseenden kooperativa företag. Samtidigt finns undersökningsresultat som visar att så är fallet även i praktiken.2

Det tål att påminnas om att de företag vi här intresserar oss för är förhållandevis stora i fråga om ekonomisk omsättning. Men de skiljer sig som grupp inte bara i fråga om storlek från övriga ekonomiska föreningar. Verksamheternas karaktär, medlemskategorier och andra särskilda förutsättningar har gjort att de har växt sig stora. Bland de mindre ekonomiska föreningarna är profilen en annan vad gäller branscher och medlemmar, men även av naturliga skäl ålder. En stor andel av dessa har startat från 1980-talet och senare. I vissa branscher finns betydande antal företag, som vart och ett har relativt få anställda och låg omsättning, men som tillsammans står för omfattande volymer. Det tydligaste exemplet är den kooperativa barnomsorgen. Vi återkommer något till detta i det sista avsnittet.

Genom att sätta fokus på de 100 största ekonomiska föreningarna vill vi lägga en grund för en både fördjupad och breddad bild av det kooperativa Sverige. Vi avslutar nedan med att resonera kring hur den bilden kan utvidgas och bli mer komplett.

Om kartläggningen

Genom att avgränsa kartläggningen till ekonomiska föreningar får vi mindre problem med definitioner, avgränsning och praktisk hanterbarhet än om vi skulle inkludera andra former. Men för att få en mer heltäckande bild av det kooperativa företagandet i Sverige krävs att främst aktiebolag och ideella föreningar kartläggs.

I båda dessa former förekommer organisationer med starka kooperativa drag, men dessa är betydligt svårare att identifiera än de ekonomiska föreningarna. Det finns även andra juridiska former där man kan förvänta sig att hitta organisationer med kooperativa drag, till exempel ömsesidiga bolag. I det sista avsnittet går vi något närmare in på detta. I den här kartläggningen har verksamhet i aktiebolagsform inkluderats när den ingår i en koncern med en ekonomisk förening som moderföretag.

Folkets Hus och folkhögskolorna är två företagsfamiljer med förenande idéer, värdegrund, profil och liknande. I båda dessa familjer återfinns många ekonomiska föreningar och bland landets Folkets Hus är formen helt dominerande. De är dock inte sammanhållna rent affärsmässigt på sätt som motsvarar de fem uttalat kooperativa familjerna ovan. Därför hanterar vi här alla de ingående ekonomiska föreningarna var och en för sig.

Uppgifterna har vi i första hand hämtat från årsredovisningarna för år 2015. De vi har samlat tyder på att om vi hade tillgång till uppgifter om nettoomsättning för samtliga ekonomiska föreningar skulle det krävas en omsättning över åtminstone 30 miljoner kronor för att kvala in på listan över de 100 största. Därför satte vi under arbetets gång en sådan omsättningsgräns.

På listan finns nu 94 företag. Här inkluderas de fem familjerna som 2015 tillsammans rymde 97 ekonomiska föreningar. Listan omfattar således i denna version totalt 186 ekonomiska föreningar.

Hypotesen att det finns fler än de vi hittills har identifierat som har en omsättning på minst 30 miljoner kronor känns inte särskilt djärv. Vår förhoppning är att vi vid kommande uppdateringar ska få tillgång till uppgifter från fler företag. I det perspektivet verkar det rimligt att lämna sex poster tomma.

Hur stora är de största kooperativa företagen?

De 88 företag som vi har identifierat som de omsättningsmässigt största kooperativa företagen i Sverige 2014 hade tillsammans en nettoomsättning på 252 miljarder kronor. Antalet anställda var 62 000. Omsättningen är samma storleksordning som till exempel branschen el-, gas- och värmeverk med drygt 2 000 företag och 27 000 anställda eller byggentreprenörer med 21 000 företag och 75 000 anställda.

Lägger men ihop antalet medlemmar blir summan 5,4 miljoner. Men eftersom många är medlem i fler än en ekonomisk förening, är det ett lägre men okänt antal enskilda personer, företag och andra organisationer som utgör medlemmarna.

I de stora summorna döljer sig en betydande spännvidd mellan de 88 företagen. Ordnade efter omsättning hamnar Arla överst i listan. Det är numera formellt ett danskt företag med verksamhet och medlemmar i sju länder 2014. Sverige var det enskilda land som hade flest medlemmar i Arla, en fjärdedel av samtliga. Arla som helhet omsatte 2014 nästan 100 miljarder kronor. Av de helsvenska företagen är KF-koncernen och de 37 medlemsföreningarna det största, med en omsättning som är knappt hälften av Arlas. Som jämförelse kan nämnas att sista företaget på listan, Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige, omsatte 30 miljoner kronor. Alltså 0,3 promille av Arlas omsättning.

Ett mer konkret mått på företagens storlek är antalet anställda. För att ge en bild av skillnaderna har företagen fördelats på mindre grupper i tabellen nedan.

Antal anställda Antal företag Andel, %
Fler än 10 000 2 2,3
2 000–9 999 5 5,7
1 000–1 999 0 0,0
100–999 22 25,0
20–99 45 51,1
1–19 14 15,9
Summa 88 100,0

Den stora majoriteten av företagen hade alltså färre än 1 000 anställda, medan ett fåtal hade 2 000 eller fler. Bland de senare återfinns fyra av de fem familjerna som nämns ovan samt tre företag med hela omsättningen samlad i en ekonomisk förening. Två tredjedelar av samtliga hade färre än 100 anställda. Som en referens kan nämnas att enligt SCB:s företagsregister har drygt 300 000 svenska företag minst en person anställd. Av dessa har 93 procent färre än 20 anställda medan 0,2 procent har 1 000 anställda eller fler.

Räknat i antal medlemmar står familjen KF-Coop och konsumentföreningarna i särklass med 3,4 miljoner medlemmar. Därefter följer OK-föreningarna samt HSB Riksförbund och de regionala HSB-föreningarna. Södra Skogsägarna följer på fjärde plats med mindre än en tiondel av antalet medlemmar i HSB. I princip är det konsument- och producentkooperativ av olika slag som finns i toppen på denna lista. Det minsta antalet, åtta medlemmar, återfinns hos Sydöstbagerierna och är konsumentföreningar som i sin tur har individuella medlemmar.

Familjerna

De fem kooperativa familjerna som nämns i inledningen hör till de omsättningsmässigt största företagen på listan. Vi har valt att redovisa dem som sammanhållna företag, eftersom de i många avseenden är det. Alternativet skulle vara att hantera alla de 100 enskilda ekonomiska föreningar som ingår. Även om många av dessa inte är tillräckligt stora för listan skulle det innebära att merparten av de företag som nu finns på listan men inte hör till familjerna skulle försvinna därifrån. Mångfalden skulle minska avsevärt. Uppskattningsvis skulle mellan hälften och två tredjedelar av de 100 största ekonomiska föreningarna höra till någon av familjerna.

Företag Antal ek för Nettoomsättning
Totalt (tkr) Lägst (tkr) Högst (tkr)
KF-Coop och konsumentföreningarna 38 45 405 296 < 10 000 37 753 000
HSB Riksförbund och de regionala HSB-föreningarna 31 6 396 000 < 1 500 1 068 337
Lantmännen och lantmannaföreningarna 22 35 231 948 3 000 32 666 000
OK-föreningarna 7 13 059 558 93 341 9 429 294
Fonus och Begravningsföreningen Fonus Öst 2 942 444 68 276 874 168

A)Genomsnittet räknat på 28. B) Genomsnittet räknat på 20.

I tabellen framgår att spännvidden mellan den ekonomiska förening som har störst omsättning och den med minst är oerhört stor i de flesta familjerna. En enstaka ekonomisk förening är i regel helt dominerande och orsakar familjens topplacering på listan. Att det är många ekonomiska föreningar som ingår i familjen har mindre betydelse, de flesta bidrar endast marginellt till den samlade omsättningen.

Skillnader mellan företag med olika typer av medlemmar

Trots den gemensamma juridiska formen är företagen på listan till stora delar av helt olika karaktär. En av de mest grundläggande egenskaperna som skiljer dem åt är typen av medlemmar. Det gör att företagen i hög grad har olika förutsättningar och till stor del inte är jämförbara i sin verksamhet. De gemensamma nämnarna finns i sättet att organisera företaget.

Av alla ekonomiska föreningar på listan har den största gruppen, 38 stycken, brukare eller kunder som medlemmar. I de flesta fallen är medlemmarna enbart fysiska personer, men företag eller organisationer förekommer också. Några har både kunder och leverantörer som medlemmar. I dessa fall är medlemmarna enbart juridiska personer.

33 av företagen har leverantörer och 4 har medarbetare som medlemmar. 8 har organisationsmedlemmar, som i de flesta fallen representerar konsumentintressen men även i några fall blandade intressen. I tabellen framgår fördelningen i procent mellan dessa olika kategorier.

Medlemskategori Andel, %
Brukare/Kunder 46
Producerande företag 40
Medarbetare 5
Organisationer 10
Summa 100

A) För fem av företagen saknar vi uppgifter om medlemskategori. Därför är andelarna räknade på 83 företag.

Ekonomiska föreningar som organiserar någon form av konsumenter respektive producenter dominerar listan helt. Troligen ser denna fördelning annorlunda ut bland de ekonomiska föreningar som lägre omsättning än företagen på listan. Bland annat är andelen som har medarbetare som medlemmar troligen högre.

När vi tittar på hur stor del av den samlade omsättningen som respektive kategori står för ser det ut som i nästa tabell. Där framgår också den genomsnittliga omsättningen per ekonomisk förening i respektive kategori. Här har vi valt att räkna med samtliga ekonomiska föreningar som ingår i de fem familjerna.

Medlemskategori Nettoomsättning andel, % Nettoomsättning per ekonomisk förening, tkr
Brukare/Kunder 29 658 827
Producerande företag 68 3 287 007
Medarbetare 0 (0,3) 176 528
Organisationer 3 809 988
Summa 100

A) Omsättning per ekonomisk förening räknat på 111 stycken, inklusive 76 som utgör familjerna KF, HSB och OK. B) Omsättning per ekonomisk förening räknat på 52 stycken, inklusive 22 som utgör familjen Lantmännen, exklusive 2 där uppgift saknas. C) Omsättning per ekonomisk förening räknat på 9 stycken, inklusive 2 som utgör familjen Fonus.

I tabellen syns att omsättningen fördelar sig mellan kategorierna på ett annat sätt än räknat i antal företag. En förklaring finns i den genomsnittliga omsättningen per ekonomisk förening i respektive kategori. Skillnaderna är stora, men variationerna är stora även inom grupperna.

Det tredje måttet vi kan jämföra är antalet medlemmar. I tabellen nedan framgår hur det totala antalet fördelar sig och hur det genomsnittliga antalet medlemmar varierar.

Medlemskategori Antal medlemmar andel, % Antal medlemmar per ek för
Brukare/Kunder 97 50 743
Producerande företag 3 3 206
Medarbetare 0 (0,002) 28
Organisationer 0 (0,1) 372
Summa 100

A) Antal medlemmar räknat på 104 ekonomiska föreningar, inklusive 76 som utgör familjerna KF, HSB och OK, exklusive 7 där uppgift saknas. B) Antal medlemmar räknat på 52 ekonomiska föreningar, inklusive 22 som utgör familjen Lantmännen, exklusive 2 där uppgift saknas. C) Antal medlemmar räknat på 8 ekonomiska föreningar, inklusive 2 som utgör familjen Fonus, exklusive en där uppgift saknas.

Här skiljer sig grupperna stort och enligt ett helt annat mönster än i fråga om omsättning. Ett grovt sätt att beskriva detta är att antalet medlemmar räknas i tiotusental, tusental, hundratal respektive tiotal i de olika kategorierna. Ekonomiska föreningar med brukare eller kunder som medlemmar har överlägset flest medlemmar i genomsnitt. Medan kategorin med medarbetare har det minsta antalet. Även här är samtidigt skillnaderna inom grupperna stora. Exempelvis har företag där medlemmarna är brukare av vård, skola eller omsorg generellt betydligt färre medlemmar än genomsnittet i kategorin. Generellt har ekonomiska föreningar vars medlemmar är medarbetare eller organisationer (som vanligen företräder brukare) jämförelsevis få medlemmar.

Medlemsantalet kan av flera anledningar vara ett vanskligt mått att summera om man vill ge en samlad bild av flera olika ekonomiska föreningar. Tidigare nämndes att en och samma person, företag eller organisation kan ha flera olika medlemskap. En annan aspekt kan illusteraras med exemplet Copyswede. Den ekonomiska föreningen har 14 organisationer som medlemmar (som företräder kulturskapare). Skulle i stället kulturskaparna själva vara medlemmar (i sin egenskap av brukare av tjänsterna) skulle det handla om tiotusental. Ett tredje alternativ vore att de 16 medarbetarna var medlemmar. Verksamhetens omfattning räknat i omsättning och anställda skulle kunna vara densamma i alla tre fallen. HSB och Riksbyggen är två företag som har många likheter, men där antalet medlemmar inte är jämförbart eftersom det i ena fallet gäller fysiska personer och i det andra organisationer.

Innebörden av ett medlemskap kan belysas med omsättningen per medlem. Detta kan vara ett mått på det ekonomiska beroendet mellan medlemmarna och den ekonomiska föreningen, medlemmarnas grad av deltagande i verksamheten eller liknande. Måttet fungerar förstås bäst för jämförelser mellan företag med samma kategori av medlemmar. I tabellen nedan framgår genomsnittet i de olika grupperna.

Medlemskategori Nettoomsättning per medlem, kr
Brukare/Kunder 14 000
Producerande företag 1 025 000
Medarbetare 6 419 000
Organisationer 2 450 000

A) Omsättning per medlem räknat på 104 ekonomiska föreningar, inklusive de 76 som utgör familjerna KF, HSB och OK, exklusive 7 som saknar uppgift om antal medlemmar. B) Omsättning per medlem räknat på 52 ekonomiska föreningar, inklusive de 22 som utgör familjen Lantmännen, exklusive 2 där uppgifter saknas. C) Omsättning per medlem räknat på 8 ekonomiska föreningar, inklusive de 2 som utgör familjen Fonus, exklusive 1 där uppgift saknas.

Här blir det återigen en ny typ av bild, som bara delvis följer mönstret för antal medlemmar. Inte oväntat är siffran absolut lägst i kategorin där kunder och brukare är medlemmar, medan de övriga tre kategorierna är på en helt annan nivå och ser ut att vara mer jämförbara. Man måste dock hålla i minnet att kategorin medarbetare omfattar fyra företag och att medlemmarna är fysiska personer, samtidigt som företagen i kategorierna leverantörer och organisationer har juridiska personer som medlemmar.

Dessa tabeller ger en grov översiktlig bild av hur olika typer av ekonomiska föreningar skiljer sig åt. Men det krävs mer djupgående analyser för att fånga meningsfulla variationer och samband.

Mycket större ekonomi och fler människor omfattas

I ekonomiska föreningar där företag är medlemmar finns det en stor sammanlagd ekonomisk verksamhet i medlemsföretagen som inte syns i den ekonomiska föreningens redovisning. Ändå kan den ekonomiska föreningen vara mycket viktig eller helt avgörande för medlemsföretagets verksamhet och intäkter. Om den ekonomiska föreningen och medlemsföretagen i stället vore en koncern skulle koncernredovisningen ha en mycket större omslutning än vad den ekonomiska föreningen har. Detta illustrerar en avgörande skillnad mellan strukturer som är byggda på samarbete om en gemensam verksamhet och sådana som är grundade på ägande. En del invanda begrepp och synsätt behöver ställas på huvudet, när vi är vana att betrakta företagsstrukturer som koncerner med ett ägande uppifrån och ned.

Ett exempel på detta är Taxi Stockholm som i den ekonomiska föreningen 2014 hade en omsättning på 273 miljoner kronor samtidigt som värdet av de transporter som utförts i de anslutna åkerierna enligt Taxi Stockholms egen uppgift uppgick till drygt 2 miljarder kronor.

Ett annat exempel är Värmlandsschakt som har drygt 100 entreprenadföretag och transportföretag som medlemmar. Man marknadsför sig som ett sammanhållet företag, samtidigt som alla medlemmar presenteras på hemsidan. Den ekonomiska föreningen har 12 anställda. På hemsidan anges att Värmlandsschakt har 450 medarbetare, vilket syftar på medlemsföretagen tillsammans.

Medlemmar i ekonomiska föreningar förfogar även över betydande värden kopplat till medlemskapet. Det kan illustreras av det samlade marknadsvärdet på alla HSB-lägenheter som uppskattas till 612 miljarder kronor. Motsvarande gäller förstås för Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige och Riksbyggen. Ett annat exempel är skogstillgångarna hos medlemmarna i skogsägarföreningarna.

Omfattande verksamheter och tillgångar är alltså knutna till och beroende av en ekonomisk förening. Men än så länge saknas samlad kunskap om omsättning, antal anställda och ekonomiska värden. De siffrorna bör vara betydande pusselbitar i en kartläggning av de ekonomiska föreningarnas och kooperationens samhällsekonomiska betydelse. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att den ekonomiska betydelsen av att vara medlem i och ta del av tjänsterna i en ekonomisk förening varierar. Samtidigt kan deltagandet i den ekonomiska föreningen ha värden som är svåra att räkna om i kronor och ören.

Vad gör de största kooperativa företagen?

De fem familjerna och det övriga fåtalet kända kooperativa företag som nämndes i inledningen representerar ungefär lika många branscher. Hos allmänheten förknippas den kooperativa företagsformen antagligen i första hand med dessa branscher och således ett ganska smalt tillämpningsområde. Men det finns också en viss medvetenhet om att även barnomsorg kan drivas i kooperativ form, i kraft av utbredningen av exempel.

När man granskar vår lista över de största ekonomiska föreningarna är det en bredare bild av verksamhetsområden och branscher som växer fram. De mest kända kooperativa företagens dominans balanseras av företag med många andra slags verksamheter. En ökad kännedom om detta borde kunna bidra till att göra formen legitim på ett bredare fält.5

Nedan är branscherna ordnade efter antalet företag i listan. Intrycket är att de största kooperativa företagen finns inom många centrala och grundläggande delar av livet och samhället. Utöver dessa tretton branscher finns sju med endast ett företag i varje, vilka vi återkommer till nedan. Drygt hälften av företagen finns inom de fyra vanligaste branscherna.

businessBranscher efter antal företag i listan

 1. Jordbruk och livsmedelstillverkning – stödtjänster, förädling och partihandel
 2. Elektricitet – produktion och distribution
 3. Skogsbruk, virke och byggmaterial – produktion och handel
 4. Personlig assistans och boende för personer med funktionshinder
 5. Transporter – gods och person
 6. Samlingslokaler – kultur, kurs och konferens
 7. Utbildning – folkhögskola, grundskola och förskola
 8. Bostäder
 9. Bygg och anläggning – schakt och dylikt
 10. Upphovsrätt
 11. Detaljhandel – livsmedel och drivmedel
 12. Besöksnäring/turism – hotell och camping
 13. Begravning

Inom flertalet av dessa branscher har ekonomiska föreningar varit verksamma under många decennier. Undantagen är främst personlig assistans och boende för personer med funktionshinder samt förskola och grundskola inom branschen utbildning. På listan förekommer även enstaka företag i andra branscher som är av senare datum och ibland representerar nyare företeelser. Exempel är Vänersborgs Farmartjänst, Best Western Scandinavia och Svenska Möten.

Sju av företagen på listan hör inte till någon av de tretton kategorierna. Bland dem finns en bank (Landshypotek), en teater (Folkteatern i Göteborg), en reklambyrå (Forsman & Bodenfors), en hälsocentral (Hälsocentralen Akka), ett äldreboende (Floragården), ett certifieringsföretag (KRAV) och en tolkförmedling (Västmanlands Tolkservice). Dessa representerar mer otraditionella verksamheter bland svenska kooperativa företag och ekonomiska föreningar.

Några kända exempel

Förutom de stora relativt välkända kooperativa företagen som nämnts ovan finns andra företag på listan som många är bekanta med, men som kanske är mindre kända i sin egenskap av ekonomiska föreningar. Här följer presentationer av några företag som alla finns bland de största ekonomiska föreningarna, hämtade från årsredovisningar, verksamhetsberättelser och hemsidor. Från olika utgångspunkter har dessa företag funnit att ekonomisk förening är en ändamålsenlig form. De ger en bred provkarta på funktioner som ekonomiska föreningar kan fylla för sina medlemmar.

STIM

»STIM står för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå; ägs av dem som skapar musik och av musikförlag; är en ekonomisk förening utan vinstsyfte; arbetar på uppdrag av de anslutna upphovspersonerna och musikförlagen; tar tillvara deras ekonomiska intressen enligt upphovsrättslagen; arbetar också på uppdrag av motsvarande organisationer i andra länder; ger tillstånd (licens) till den som vill använda och sprida musik; samlar in licensavgiften; fördelar ersättningen individuellt till upphovspersoner och musikförlag; främjar svensk musikkultur.« 6

Taxi Stockholm

»Taxi Trafikförening u.p.a. består av medlemsåkerier som utgör transportorganisationen till Taxi Stockholm 15 00 00 AB. Medlemsåkerierna är knutna till Taxi Stockholm 15 00 00 AB genom ett transportöravtal. Taxi Stockholm utgör en beställningscentral och serviceorganisation som arbetar på uppdrag av Taxi Trafikförening u.p.a.« 7

Mäster Grön

»Mäster Grön är en ekonomisk förening, dvs en försäljningsorganisation som ägs av medlemmarna. I nuläget är ett femtiotal trädgårdsföretag i Skåne och Blekinge anslutna till Mäster Grön. Vårt syfte är att verka som ägarnas försäljningsorganisation och att erbjuda en resurseffektiv lösning för växter från odling till slutkund.« 8

Forsman & Bodenfors

»Forsman & Bodenfors Ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom den i koncernbolaget Forsman & Bodenfors AB bedrivna reklambyråverksamheten. Föreningen skall uppfylla ändamålet genom ägandet och genom ägarinflytande verka för att reklambyråns verksamhet drivs med en humanistisk grundsyn och ett kollektivt arbetssätt med en bred strategisk kompetens och fokusering på det kreativa innehållet.« 9

Falköpings Mejeri

»Falköpings Mejeri ekonomisk förening ägs av 200 lantbrukare … I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Grådö Mejeri AB, Västgöta Mjölkförädling och Västgöta Lagerterminal AB. … verkar för bästa avsättning av ägarnas mjölkproduktion. … affärsidé är att producera och marknadsföra livsmedelsprodukter i första hand i Sverige. … allt vårt arbete skall ske med hänsyn till en bra miljö.« 10

Svenska Möten

»Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen … affärsområden Medlemsservice och Mötespartner. … utveckla gemensamma kvalitets- och miljöföreskrifter samt övriga gemensamma policys; ingå gemensamma avtal för medlemmarna … ; … stödja medlemmarna i deras egenskap av mötesarrangör och … utveckla ekonomiskt sunda företag; … främja, stärka och utveckla mötesindustrin i Sverige. … utveckla och samordna marknadsföring … ; utveckla och samordna kundfokuserad försäljning … ; … erbjuda professionell möteshantering och kringtjänster.« 11

SCR Svensk Camping

»SCR Svensk Camping Ekonomisk Förening är bransch- och medlemsorganisationen för svenska camping- och stugföretagare. Verksamheten grundades 1967. Verksamheten är bred och erbjuder medlemmarna anpassade produkter och tjänster inom marknadsföring, försäljning, rådgivning och utbildning. Organisationen företräder även branschen i nationella och internationella sammanhang i syfte att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för tillväxt och utveckling.« 12

Folkteatern i Göteborg

»Folkteatern är en länsteater med placering i Göteborg, vilket betyder att vi får anslag och uppdrag från Västra Götalandsregionen. Teatern är en ekonomisk förening med medlemmar från ca 300 olika organisationer och föreningar, t ex fackförbund, hyresgästföreningar och bildningsförbund. Därmed har vi ett brett kontaktnät och våra medlemsorganisationer finns främst i Göteborgsområdet men även i övriga delar av Västra Götaland. Teatern har även enskilda medlemmar.« 13

Best Western Scandinavia

»Föreningen ägs av sina medlemmar med en andel per hotell. … är en organisation där privatägda hotell samverkar för att uppnå ökad lönsamhet. Huvudkontoret arbetar med ett antal affärsområden … ; Marknadsföring och lojalitetsprogram, Försäljning samt Hotel Development där stödfunktionerna Ekonomi, IT, Kvalitetskontroll, Inköp och Medlemsutveckling ingår.« 14

KRAV

»Bland medlemmarna finns Arla, Scan och ICA, … Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Ekologiska Lantbrukarna. … Samtliga företag som använder KRAV-märket betalar en licensavgift till KRAV. Pengarna används för att marknadsföra KRAV-märket och informera om vad det står för. Eventuell vinst betalas inte ut till medlemmarna utan används i verksamheten. Syftet är inte att vara vinstdrivande. … Utvecklar regler för KRAV-certifierad produktion; Sprider information om och marknadsför KRAV-märkt mat; Skapar opinion och deltar i debatten; Samarbetar internationellt med liknande organisationer; Utbildar KRAV-certifierade organisationer och företag.« 15

Vilka funktioner och uppgifter har de?

Vi konstaterade ovan att de största ekonomiska föreningarna är verksamma inom bostäder, livsmedelsförsörjning och energiförsörjning såväl som inom utbildning, samlingslokaler och kulturskapande. De är i hög grad inriktade på att tillgodose vardagsbehov i ett modernt samhälle. Här är det konsumenter och brukare – eller i vissa fall organisationer som företräder dem – som är medlemmar. Samtidigt finns näringarna jordbruk, skogsbruk, transporter samt bygg och anläggning representerade. Där är det producenter som har organiserat sig i ekonomiska föreningar för att underlätta och stärka sin näringsverksamhet.

Den övergripande bilden är att företag som utför konsumenttjänster kopplade till dagliga behov inklusive skola, vård och omsorg, drivs av konsumenter och brukare. Företag inom varuproduktion, företagstjänster och sådana konsumenttjänster som det enskilda hushållet använder mer sällan drivs i stället av producerande företag.

Ett intressant särskilt exempel inom livsmedelsförädling och tillverkning är Östra Bageriföreningen i Halmstad som genom egna butiker svarar direkt mot ett dagligt behov och drivs av brödkonsumenterna.

Konsumenttjänster som utnyttjas sällan är i många fall organiserade så att organisationer som företräder konsumenterna är medlemmar i den ekonomiska föreningen. Exempel är Folkets Hus, Fonus och Folkteatern i Göteborg. En del medlemsorganisationer står också för produktion av verksamhet.

De företag på listan som drivs av medarbetare är delvis undantag från huvuddragen. Två av företagen driver grundskoleutbildning respektiver äldreboende, således välfärdstjänster som svarar mot dagliga behov. Generellt är det vanligt med såväl brukardrivna (klienterna själva eller deras anhöriga) som medarbetardrivna företag bland de ekonomiska föreningarna inom vård, skola och omsorg. Det är inte heller ovanligt att båda grupperna är medlemmar i en och samma ekonomiska förening.

Flertalet företag på listan är konkurrensutsatta i sina respektive branscher, såväl inom offentliga och privata tjänster som inom varuproduktion. Men några ekonomiska föreningar på listan har helt unika roller. Formen ser i dessa fall ut att ha valts utifrån särskilda krav på ändamålsenlighet grundade i de behov som verksamheten ska tillgodose. Exempel på detta är kanske framför allt STIM, SAMI och Copyswede (ersättning till upphovspersoner och kulturutövare), KRAV (certifiering av livsmedelsproduktion), VMF (virkesmätning) och HBV (inköpscentral för kommunala bostadsbolag).

Dessa olika uppgifter i samhället och på olika marknader löser företagen på sätt som är typiska för ekonomiska föreningar. För att få en bild av dessa har vi gått igenom hur ett urval av de största ekonomiska föreningarna med olika sammansättning och inriktning beskriver sig själva. Utöver de välkända företagen i det föregående avsnittet har vi valt ytterligare sex företag i skilda branscher. 16

Punkterna nedan är gemensamma drag hos företagen som framstår som viktiga. Varje enskilt företag lyfter i regel fram endast två eller tre av dessa. Vilka de är hänger delvis samman med om medlemmarna är konsumenter, medarbetare, leverantörer eller organisationer. För den som är bekant med kooperativa idéer och principer finns mycket att känna igen.

group_workKaraktärsdrag

Således, utifrån detta underlag framstår det som typiskt för dessa förhållandevis stora företag drivna som ekonomiska föreningar att de

 • ägs av dem som deltar i och drar nytta av verksamheten,
 • arbetar på medlemmarnas uppdrag,
 • har en verksamhet som innebär stöd, service eller komplement till medlemmarna och deras verksamheter,
 • främjar medlemmarnas ekonomiska intressen (i meningen lönsamhet för den enskilde medlemmen),
 • har förankring och breda relationer i branschen och samhället,
 • gör nytta för fler än medlemmarna eller verkar för förändringar i branschen och samhället,
 • baserar sig på idéer om och tillämpar samarbete, gemensamma lösningar och kollektiv styrka,
 • ger plats för medlemmarnas delaktighet och engagemang och
 • inte har ekonomisk vinst som sitt främsta syfte och att vinsten går tillbaka till verksamheten och medlemmarna.

I jämförelse med gängse kooperativa principer kan man notera att demokratiskt beslutsfattande enligt modellen en medlem – en röst verkar vara mindre viktigt att framhålla för dessa företag. Därmed inte sagt att det inte tillämpas.

Jämnställdhet

Med jämna mellanrum uppmärksammas den bristande könsbalansen bland svenskar som driver företag. Mansdominansen är generellt större på det fältet än på många andra, men förstås varierande beroende på vad och hur man räknar. Vårt material tillåter oss att titta på hur styrelser och ledningar i de största ekonomiska föreningarna är sammansatta av kvinnor och män. Generellt kan vi konstatera att företagen på listan stärker jämställdheten i det svenska näringslivet.

Av samtliga styrelseledamöter i de aktuella ekonomiska föreningarna är 32 procent kvinnor, det vill säga var tredje ledamot. Det är alltså en bit kvar till jämställdhet, men jämförelsevis ändå betydligt kortare än i andra företag. Nyligen publicerades en undersökning där styrelserna i samtliga aktiva aktiebolag kartlades. 17 Här var 19 procent av ledamöterna kvinnor, eller var femte ledamot.

Ett annat mått på jämställdheten är andelen styrelser där det över huvud taget finns någon kvinna. Bland de ekonomiska föreningarna på listan är den siffran 78 procent. 59 procent av styrelserna har minst två kvinnor. Bland aktiebolagen i den nyss nämnda undersökningen är det 24 procent som har minst en kvinna i styrelsen.

Till stor del återspeglar dessa siffror den stora övervikten av män bland ensamföretagare, som är flertalet av aktiebolagen. Mycket riktigt är bilden en annan bland de 279 bolag som 2015 var noterade på Stockholmsbörsen. Där vad andelen kvinnor i styrelserna 28 procent. 91 procent av börsbolagen hade minst en kvinna i styrelsen. 18

Bland de ledande befattningshavarna i de ekonomiska föreningarna på listan är kvinnorepresentationen ännu något bättre. Där är 35 procent kvinnor. Samtidigt visar en annan undersökning från 2015 att andelen kvinnor i de svenska börsbolagens ledningar var 19,5 procent. 19 Hos börsbolagen verkar det alltså finnas ett glapp mellan styrelser och ledningar vad gäller nivån på jämställdhet, som saknas hos de aktuella ekonomiska föreningarna.

Jämförelserna är inte helt rättvisande men ger ändå en antydan om att de aktuella ekonomiska föreningarna står sig väl gentemot andra företag i fråga om jämställdhet. Vi kan konstatera att detta inte verkar förklaras av en särskilt stor andel kvinnodominerade branscher och företag på listan. Vård, skola och omsorg samt andra servicenäringar med hög andel kvinnor finns i betydligt större utsträckning bland de mindre ekonomiska föreningarna. Tidigare undersökningar har visat att nystartade ekonomiska föreningar har en hög kvinnorepresentation i sina styrelser 20. Den förhållandevis goda könsbalansen verkar vara en gemensam nämnare mellan såväl stora etablerade kooperativa företag som mindre och nyare.

Det kooperativa Sverige är större

Den slutsats som växer fram är att om man letar efter kooperation i Sverige så hittar man väldigt mycket hos de ekonomiska föreningarna. Betydligt mycket mer än de stora företag som dominerar bilden av svensk kooperation. Räknat i omsättning och antal medlemmar har den bilden visst fog för sig. Men när det handlar om antalet företag, verksamhetsinnehåll och involverade grupper, är den mycket ofullständig. Redan bland de ca 100 största ekonomiska föreningarna har vi sett att det finns mycket som vidgar bilden, bland annat ungefär hälften av de tretton branscher som vi listar ovan.

Dessutom är det också som vi har nämnt befogat att intressera sig för hur alla de »vanliga« företag som är medlemmar i ekonomiska föreningar ska betraktas och räknas, när man vill ge en bild av den kooperativa ekonomin i Sverige. Bland annat i det här perspektivet blir det tydligt att en sortering av företag i lådorna privat sektor och kooperativ sektor kan vara problematisk. Det kooperativa inslaget i näringslivet kan behöva beskrivas på andra vis.

När vi sedan vidgar kartan till samtliga ekonomiska föreningar växer inte bara antalet utan även mångfalden. I november 2015 var ca 26 000 ekonomiska föreningar registrerade som aktiva företag hos SCB. 18 000 av dem var bostadsrättsföreningar. Utifrån kartläggningen ovan kan vi dra slutsatsen att de ekonomiska föreningar som har en omsättning på 30 miljoner kronor eller mer är en mycket liten minoritet. Runt 99 procent av samtliga (bostadsrättsföreningarna oräknade) hade 2014 en lägre omsättning. En fingervisning om mångfalden bland de mindre (och företrädesvis nya) ekonomiska föreningarna är att under femårsperioden 2003–2007 startade nya ekonomiska föreningar i 289 av SNI-systemets finaste indelning i totalt 821 branscher.21 På vår lista över de ca 100 största ekonomiska föreningar finns 47 av dessa branscher representerade, alltså en sjättedel så många.

Tack vare ett stort antal företag kan också det kooperativa inslaget i en viss bransch vara relativt stort, även om varje enskilt företag är litet. Det främsta exemplet är barnomsorgen där en tredjedel av barnen i fristående förskolor år 2012 gick i en föräldra- eller personalkooperativ förskola.22 Således en »marknadsandel« i nivå med de stora kooperativa företagen.

Det finns många anledningar att tro att de mindre ekonomiska föreningarna fungerar annorlunda än de större. De kan vara kooperativa i andra avseenden. Vi kan inte heller utesluta att vissa av dem har svagare kooperativa drag än de större i allmänhet har. Samtidigt är sannolikt många små ekonomiska föreningar kooperativa föredömen vad gäller delaktighet och styrning.

De riktigt stora kooperativa företagen har mestadels växt genom samarbete. Antingen har kooperativa föreningar bildats självständigt och oberoende av varandra och senare valt att ansluta sig till ett samarbete. Eller också har nya kooperativ fötts in i en familj efter att initiativet till nybildning tagits av en nationell eller regional samarbetsorganisation. Skalfördelar ser ut att finnas framför allt för de kooperativa företag som är verksamma inom varuhandel, varuproduktion samt bostadsbyggande och -förvaltning. När det gäller tjänster av olika slag är fördelarna inte lika uppenbara. Här kan argumenten för att värna det småskaliga väga tyngre. De nyare ekonomiska föreningarna är till allra största delen tjänsteproducerande. Men även bland de äldre är det många som inte samverkar i fasta former, även sådana som befinner sig i samma bransch. Samtidigt behöver inte ett samarbete handla om att uppnå direkta skalfördelar. Många små ekonomiska föreningar efterlyser idag samarbete för ömsesidig nytta, kring allt från erfarenhetsutbyte till affärer.

I inledningen motiveras varför kartläggningen av de största kooperativa företagen har avgränsats till de ekonomiska föreningarna. Med stor sannolikhet återfinns det mesta av det kooperativa Sverige hos dessa. Men det finns också några relativt väldefinierade typer av företag i olika juridiska former där man kan förvänta sig att finna kooperativa drag. Det handlar om ömsesidiga företag, kundägda företag, personalägda företag, kedjeföretag, samfälligheter, (ideella) föreningar med (delvis) ekonomisk verksamhet och (delvis) ekonomiskt syfte samt flerintressentägda företag med allmännyttigt syfte (bland annat ett antal så kallade gemenskapsföretag efter den brittiska förebilden community business). Något längre bort finns exempelvis sparbanker och verksamhetsdrivande stiftelser. Dessutom finns företag som inte lika lätt låter sig klassificeras.

Ett okänt antal av dessa företag i andra former än ekonomisk förening hör säkerligen hemma på listan över de största kooperativa företagen. Men framför allt kan de lära oss att kooperation har större betydelse för näringslivet och ekonomin i Sverige än vad de flesta föreställer sig.


Slutnoter

 1. Den vanligaste kooperativa formen i Sverige är bostadsrättsföreningen som är en variant på ekonomisk förening. Enligt SCB:s företagsregister var det i november 2016 drygt 8 000 ekonomiska föreningar och nästan 19 000 bostadsrättsföreningar som var aktiva företag. Sveriges största bostadsrättsförening, Brf Masthugget i Göteborg, omsatte 2016 80 miljoner kronor och hade 14 anställda. Vi har valt att lämna bostadsrättsföreningar utanför kartläggningen. Däremot är Sveriges stora bostadsrättsorganisationer med i listan. Avsikten med listan är bland annat att visa mångfalden av kooperativa företag vad gäller verksamheter och former. Av både resurs- och kommunikationsmässiga skäl har vi begränsat listan till storleksordningen 100 poster. Om bostadsrättsföreningar inkluderades skulle de troligen ta upp en stor del av de 100 posterna. De låter sig heller inte summeras till en familj med en rimlig arbetsinsats.
 2. Se bearbetningar av enkätresultat från Tillväxtverkets undersökning Företag med fokus på hur och varför – om kooperativt företagande i praktiken, Coompanion 2014, av Curt-Olof Mann.
 3. Med visst bortfall av uppgifter för några av dessa.
 4. Det kan påpekas att det i de fem familjerna finns enskilda ekonomiska föreningar som inte på egen hand kvalar in på listan, men som nu ingår i summeringen. De omsätter alltså mindre än 30 miljoner kronor.
 5. Alla svenska företag och arbetsställen ska ha minst en SNI-kod (Svensk Näringsgrensindelning) som beskriver den typ av verksamhet som bedrivs. SNI-koden sätts i samband med att företaget registreras, i samråd med Skatteverket. Principen är att den faktiska verksamheten i den aktuella juridiska personen ska styra branschklassningen. Det är troligen inte en tillfällighet att många av de ekonomiska föreningarna har en SNI-kod som inte verkar vara rättvisande. Till exempel har KRAV placerats i branschen »verksamhet som utövas av huvudkontor«, STIM i »ljudinspelning och fonogramutgivning«, Best Western Scandinavia i »konsultverksamhet avseende företags organisation«, Värmlandsschakt i »övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik« och Svensk Camping i »intressebevakning inom branschorganisation«. Vidare är olika ekonomiska föreningar med samma typ av verksamhet, bland annat skogsägarföreningar, klassade sinsemellan olika. De som i första hand verkar drabbas är sådana ekonomiska föreningar som har företag som medlemmar och bedriver en verksamhet som ska komplettera och understödja medlemmarnas. I praktiken kanske inte detta är ett så stort problem. Men det går att se som tecken på att många ekonomiska föreningar driver verksamhet som inte riktigt passar in i normala mallar för näringslivet. Samtidigt verkar Transporter eventuellt vara en näring där SNI-systemet har anpassats efter förekomsten av företagssamarbeten. Företagen på listan som drivs i samarbete mellan åkare inom taxi eller godstransporter är klassade som Övriga stödtjänster till transport.
 6. Verksamhetsberättelse 2014.
 7. Årsredovisning 2014.
 8. Profilbroschyr på www.mastergron.se.
 9. Årsredovisning 2014.
 10. »Om oss« på www.falkopingsmejeri.se.
 11. Årsredovisning 2014.
 12. Årsredovisning 2014.
 13. »Om Folkteatern« på www.folkteatern.se.
 14. Årsredovisning 2014.
 15. »Organisationen KRAV« på www.krav.se.
 16. Vi har granskat presentationer i årsredovisningar, verksamhetsberättelser och på hemsidor gällande GIL – Göteborgskooperativet för Independent Living, Södra Hallands Kraft, Landshypotek, Strängnäs Montessoriskola, OK och Södertörns Friskola.
 17. Undersökning beställd av Dagens Nyheter och utförd av Bisnode, publicerad 2016-03-09.
 18. Källa: Svenska Dagbladet 2015-09-07, baserat på en rapport från Allbright.
 19. Källa: Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen, maj 2015.
 20. Curt-Olof Mann, Kvinnor startar fler företag – tillsammans, Coompanion 2007.
 21. Curt-Olof Mann, Kooperativt företagande förnyar näringslivet, Coompanion 2008.
 22. Skilda världar. En jämförelse mellan kommunalt driven, ideellt driven och bolagsdriven barnomsorg, Kommunal 2014.